ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

402 коментара:

1 – 200 от 402   По-нови›   Най-новите»
Анонимен каза...

Здравейте, адв. Ненова!
През 1993 семейство закупува част от селски имот-земя и земеделска сграда. Последната, по-късно, но все през 90те, на същите основи надграждат, и се оформя като жилище. След смъртта на съпруга става ясно, че няма никакви строителни документи.
През пролетта на 2003, към съществуващата вече постройка, е изградено още едно помещение.
В тази къща живеят 51-годишен инвалид и осемдесетгодишна жена.
Как бих могла да им помогна?
Благодаря за отделеното време!

А.Ненова каза...

Здравейте,
на първо място трябва да се смени статута на земята в неземеделска и едновременно с това да се изработи план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ). Може да ми изпратите скица на имота по имейл,след което бих могла да дам по изчерпателен отговор.

Анонимен каза...

Моля,обяснете ми как тълкувате чл148 ал7 от ЗУТ.Имам незаконни постройки /летна кухня и барака/до
законната ми къща.Те са построени от родителите ми ,който са починали.Сега искам да пристроя ,но ме
карат да узаконявам незаконните постройки ,а аз нямам тази възможност и искам да се възползвам от този
член,но обяснете ми възможно ли е?
Благодаря

А.Ненова каза...

чл.148 ал.7 ЗУТ гласи: "Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето, извършило незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или узаконен".

Тази норма следва да се тълкува заедно с другите разпоредби на ЗУТ относно разрешаване на строителството, което се допуска:
- въз основа на влязъл в сила ПУП (подробен устройствен план) и в съответствие с този план;
- въз основа на одобрени инвестиционни проекти, изготвени в съответствие с ПУП.
Т.е. ако ПУП предвижда и допуска строежите лятна кухня и барака до "законната Ви къща", допуска и по-голямо застроително петно (от съществуващото) то би следвало да се разреши строителство на пристройка.
А за лятната кухня и бараката са приложими §16 и §184 от ПЗР на ЗУТ,които третират въпроса за това кои строежи са търпими и не подлежат на премахване, като няма значение кой ги е извършил. Дали незаконните строежи са търпими или не е отделен въпрос, който се установява от общинската администрация при проверка за наличие на условията на §16 и § 184. Ако един строеж не е търпим, то той подлежи на премахване. Ако пък строежът е търпим се издава удостоверение за търпимост.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова,
От 2009 година съм осъдена от банка като солидарен длъжник - поръчител по кредит на мой близък и всеки месец плащам, защото работя на трудов договор, а истинският кредитополучател не плаща нищо,защото "не работи". Вече изгубих надежда, че ще си получа внесеното от мен и търся начини просто да огранича загубата си.
Въпросът ми към вас е важи ли в моя случай давност за събиране на парите по кредита. Ще ви бъде много признателна за отговора.Мисля, че в моето положение се намират още много добри и доверчиви български граждани. Не мисля, че само поръчителите трябва да бъдат потърпевши. Банките трябва също да понесат своя дял вина, че са дали необезпечен кредит, при условие, че вече 4 години, не могат да си съберат вземанията от истинския длъжник.

А.Ненова каза...

Поръчителят е солидарно отговорен с главния длъжник и отговаря на собствено основание - даденото поръчителство.
Погасителната давност не е приложима във Вашия случай, т.к. са предприети действия по събиране на вземането от страна на банката и давността се е прекъснала.
Можете да се защитите по съдебен ред, като искате осъждане на длъжника да Ви върне платените суми и обезщетение.След издаване на изпълнителен лист във Ваша полза срещу длъжника - да започнете принудително изпълнение срещу него пред съдия-изпълнител, който издирва доходи,имущество на длъжника, чрез които да бъдете удовлетворена.Инициативата НЕ Е у банката, т.к. същата получава плащане от ВАс. Инициативата е Ваша.

Анонимен каза...

Уважаема Адвокат Ненова,
През 1995г. преградих част от етажната площадка пред моите два апартамента, за което имам нотариално заверено съгласие от повече от 75% от собствениците в сградата, с условието да премахна преградата ако реша да продавам апатаментите. В началото на 1996г. ми беше издадена заповед от районната администрация за премахване на извършеното от мен прегражадане. Същата заповед обжалвах чрез районната администрация пред съда и по-нататъшно движение по преписката не последва. Междувременно ми беше съставено наказателно постановление, което платих. Има ли право сегашната администрация да ме преследва за тези мои действия и евентуално аз как бих могъл да се защитя? Благодаря!
С уважение Т. Вътов

Анонимен каза...

Уважаема Адвокат Ненова,
През 1995г. преградих част от етажната площадка пред моите два апартамента, за което имам нотариално заверено съгласие от повече от 75% от собствениците в сградата, с условието да премахна преградата ако реша да продавам апатаментите. В началото на 1996г. ми беше издадена заповед от районната администрация за премахване на извършеното от мен прегражадане. Същата заповед обжалвах чрез районната администрация пред съда и по-нататъшно движение по преписката не последва. Междувременно ми беше съставено наказателно постановление, което платих. Има ли право сегашната администрация да ме преследва за тези мои действия и евентуално аз как бих могъл да се защитя? Благодаря!
С уважение Т. Вътов

А.Ненова каза...

Уважаеми Господин Вътов,
доколкото разбирам от въпроса, заградили сте обща част (етажна площадка) със съгласие на етажните собственици. Задължили сте се в случай на продажба на жилищата си да премахнете тази преградна стена. Следователно преградата има временен характер и не може да се иска узаконяването й, още повече, че Законът не допуска придобиване/сделки/делба с общи части, т.е. не можете да придобиете тази част във Ваша собственост. Съгл.чл.38 ал.2 от ЗС: "Може да се уговори, частите на сградата, които обслужват само някои от отделно притежаваните етажи или части от етажи, да бъдат общи само на лицата, чиито помещения обслужват", каквото считам че сте сторили.Можете да ползвате преградената обща част, а в случай на продажба - да премахнете преградата. Защитата Ви срещу евентуални последващи действия на районната администрация следва да се състои в позоваване на чл.38 ал.2 от ЗС.

Анонимен каза...

Марионка Стефанова пита :
през 1991 г. родителите ми прехвърлят 1-ви етаж от къща на сестра ми с дарение без условие,но няма учредено право на строеж и ИЧ от мястото на което е изградена къщата . През 1992 г. прехвърлят родители те ми на мен втори жилищен етаж с мястото върху която е построена къщата ,етажа ,мазе и таван .
През 2005 г. сестра ми продава на трети лица първи жилищен етаж без мое знание и съгласие .През 2007 г. третото лице продава на четвърто лице първи жилищен етаж като в нотариалния акт се прибавя незнайно откъде и "право на строеж" и "Заведение за обществено хранене".Няма издадена процедура от общината за промяна на предназначение.Въпросът ми е : как тези нотариални актове са нанесени в служба Кадастър за издаване на схеми след като липсват задължителни документи от собственика на поземленият имот или от мен - скица и договор за учредено право на строеж?
Служба Кадастър нарушил ли е закона съвместно с агенцията по вписванията,тъй като къщата се намира в ИЦ и в регулация в града .Какви действия трябва да се предприемат ,за да бъдат заличени тези лица от първи жилищен етаж и да бъдат поставени наследниците на починалият ми баща през 1995 г.в кадастралната карта

А.Ненова каза...

На Марионка Стефанова:
правото на собственост върху жилище имплицитно и по подразбиране включва в себе си и право на строеж върху терена, дори и да не е записано изрично в нотариалния акт, поради което не е, и не е било необходимо да учредявате право на строеж на сестра Ви. Тя е придобила такова заедно със собствеността върху 1-вия етаж по дарение от родителите Ви.
Не мога да отговоря на въпроса за "заведението", т.к. ня разполагам с документи за имота.

Анонимен каза...

Н.ДИМИТРОВА:
АДВ. НЕНОВА,
СЪСЕДИТЕ МИ СА В ПРОЦЕДУРА НА УЗАКОНЯВАНЕ НА КЪЩАТА СИ И ИЗИСКВАТ ОТ МЕН НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМАЛЕНИ ОТСТОЯНИЯ.НЯМАМ НИЩО ПРОТИВ ПРИСТРОЯВАНЕТО НА КЪЩАТА, КОЯТО В МОМЕНТА Е НА САМАТА ОГРАДА С МОЯ ПАРЦЕЛ, НО СЪСЕДИТЕ МИ РЕШИХА ДА ПОЛЗВАТ НОВОИЗГРАДЕНАТА ПЛОЩАДКА ЗА ВЕРАНДА, НА КОЯТО ПОСТАВИХА МЕБЕЛИ И ЗАПОЧНАХА ДА ПОСРЕЩАТ ГОСТИ, ПРИ КОЕТО ШУМЪТ Е УЖАСЕН, А УСЕЩАНЕТО Е, ЧЕ СМЕ В ЕДИН ДВОР. КАТО ДОБЪР СЪСЕД СЪМ СЪГЛАСНА С ПРИСТРОЯВАНЕТО, НО БИХ ИСКАЛА ТАЗИ ПЛОЩАДКА ДА СЕ ПОЛЗВА САМО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ.
АКО ОФОРМЯ ТОВА УСЛОВИЕ В НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЩЕ БЪДАТ ЛИ СЪСЕДИТЕ МИ ДЛЪЖНИ ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ С ТОВА УСЛОВИЕ ИЛИ СЛЕД УЗАКОНЯВАНЕ НА КЪЩАТА ИМ, УСЛОВИЯТА МИ ОТПАДАТ.

А.Ненова каза...

Веднъж даденото съгласие не може да се оттегля в случая. Вие ще дадете съгласие за строеж на имотната граница или на намалени отстояния. Запишете в декларацията, че сте съгласна с постройки на допълващото застрояване (гаражи, летни кухни). Можете да поставите условие в декларацията, но то няма обвързваща сила, а евентуално при бъдещ съдебен спор би имало доказателствена стойност. По-добре разговаряйте със съседите, обяснете им какво Ви притеснява и ги помолете да се съобразяват занапред.

Анонимен каза...

БЛАГОДАРЯ ВИ. СТРАННО Е , ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ИЗРИЧНИ УСЛОВИЯ В ТЕЗИ ДЕКЛАРАЦИИ.ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ПРАВИШ КОМПРОМИС В ИМЕТО НА ДОБРОСЪСЕДСТВОТО, НОРМАЛНО Е ДА ИМАШ НЯКАКВИ ПРАВА, А НЕ ДА СЪЖАЛЯВАШ. ОТНОВО НЕДОУМИЦИ В ЗАКОНИТЕ...

Анонимен каза...

Здравейте,
един от съседите ми иска да строи на границата на моя и неговия имот, за което му е необходимо моето съгласие. Показа ми скица на бъдещата едноетажна сграда, която със зададените размери мисля, че няма да ме притеснява и съм готов да подпиша съгласие за строеж. Въпроса ми е има ли как при подписването на съгласието за строеж да се уточни, че давам съгласие за точно такава сграда, с такива размери? Притесняваме да не би да се промени идеята на моя съсед и вместо един да вземе да вдигне два или три етажа, което със сигурност би променило изцяло нещата. Благодаря за съдействието и спорна работа!
Евтимов

А.Ненова каза...

Здравейте г-н Евтимов,
не Ви съветвам да давате съгласие по принцип, а да обвържете това съгласие с вида на застрояването (основно или допълващо) и с действащия Подробен устройствен план. Ако запишете, че сте съгласен със строеж на сгради на допълващото застрояване (гараж, лятна кухня...) то съседът Ви не може да построи по-висока сграда.

Анонимен каза...

Здравейте, адвокат Ненова!
Ако при смъртта на единия от съпрузите, живият получи удостоверение от Териториалната данъчна служба /през 2000 год./по чл. 226 от ДПК за данъчна оценка, в която са изброени жилище, гараж, 2 второстепенни сгради и земя, възможно ли е, при липса на строителните документи в данъчно задълженото лице, жилището да се смята за незаконно построено? Повече от 20 години се плаща данък и за жилище, такса смет и т.н.
Благодаря Ви!
Маринова

А.Ненова каза...

Здравейте г-жа Маринова,
ДПК е отменен и сега удостоверенията за данъчна оценка се издават на основание чл.264 ал.1 от ДОПК (Данъчно осигурителен и процесуален кодекс). Данъчна служба издава данъчна оценка на основание на декларация по чл.14 ЗМДТ, подадена от собственика и документ за собственост. Освен това, данъчна служба не е орган, който да преценява дали даден строеж е законен или незаконен. Тази преценка се извършва от общината по местонахождение на имота (за имоти от 4-та до 6-та категория вкл.). Доколкото разбирам, Вашият имот е построен преди повече от 20 години, които означава, че вероятно е търпим строеж и не подлежи на премахване.

Анонимен каза...

Адв. Ненова, моля да ме извините, ако не съм представила правилно въпроса си.
През 2000 г., след смъртта на баща ми, на майка ми като наследник е издадено "удостоверение за данъчна оценка по чл. 226 от ДПК / цитирам от удостоверението/ на основание чл. 3 от Приложение 2 към ЗМДТ и чл. 226 от ДПК в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по Приложение 2 от ЗМДТ /обн. ДВ, бр. 117 от 1997 г./ за имота, представляващ жилище, гараж, 2 второстепенни сгради и земя". По-надолу се посочва половината идеална част със сумата за обектите и най-накрая завършва с: "На основание чл. 226, ал. 1 и ал. 4 от ДПК, след извършена проверка удостоверявам, ще 2мата собственици нямат непогасени данъчни задължения за имота. Удостоверението се издава по повод подадено искане вх. N..., за да послужи пред данъчна служба."
Адвокат Ненова,бих искала да зная, дали това удостоверение доказва, че, докато е бил жив баща ми, имота е узаконен? Той се е занимавал с документите на семейството, но сега него го няма, а майка ми има сериозни проблеми с паметта. Не намирам документи за имота нито вкъщи, нито в Общината. Наясно съм, че не данъчните узаконяват, но, за да издадат подобно удостоверение, трябва да имат законово основание?
Дано този път съм била изчерпателна...
Благодаря Ви за търпението и простете некомпетентността!
Маринова

Анонимен каза...

Здравейте адв.Ненова, с обръщам се към Вас с огромна молба за съвет и помощ, тъй като крайният срок за подаване на заявление за узаконяване изтича на 26.11.2013г,а аз незная какво да предприема по следния казуз: Необходимо ли е да подавам заявление за узаконяване в посочения срок при положение, че имам издадени заповеди за събаряне на сгради 5 и 6 категория(сграда да дърва, за животни, лятна кухня - за нея има даже съдебно решение за делба), строени са 1951,1974 - 1984г, които заповеди са в процес на обжалване в Административния съд и делата са насрочени за 2014г. Всичко стана по жалба на лице, което под вещото ръководство на служителите от общината(корупцията е масово явление)успя да възпрепятства и издаването на удостоверение за търпимост - за удостоверението ме разиграваха една година, все искаха нови заявления да подавам, а ДАГ им казваше да започват нова процедура, тъй като от констатациите им неставало ясно какви са нарушенията и така 1г докато накрая ми отказаха удостоверението и издадоха заповедите. Много съжалявам, че кантората Ви е друго населено място и няма как да направя консултация на място. Как да спася сградите, строихме ги с съпруга ми преди 40г, а сега заради един сополанко които не е научен на труд и една тухва не е пипнал, живота ни да рухне и ние с него. За какво да апелираме в съда - че сградите са търпими и допустими по законите от 1973г, Във всичките им констативни протоколи посочват документи по сегашния закон и изобщо не вземат предвид какви са били изискванията преди години.Навсякъде са посочили че няма инв. проекти, а за такъв тип сгради не се изискваше.Как е по добре за 5 или 6 категория да твърдя, че са сградите? Как да спася моя живот и живота на съпруга ми, защото ако не спечелим тези дела ние ще се поболеем от мъка, живота ни е минал в изграждането на тези сгради.Моля Ви помогнете ми. Благодаря Ви предварително.Ще очаквам отговора Ви с огромно нетърпение.
Г-жа Георгиева,

Анонимен каза...

Марионка Стефанова пита :
Уважаема адвокат Ненова ,благодаря за отговора ,но когато в даден нотариален акт за собственост на недвижим имот липсва скица ,приложена към нотариалния акт ,може ли да се нанесе в служба кадастър и в агенцията по вписванията ?
Съгласно Правилника по вписванията,Одобрен от ПМС №1486 от 13.12.1951г.,чл.6/3/Нова - ДВ,бр.69 от 2004 г.,в сила от 31.07.2004 г.,изм.ДВ,бр.67 от 2005 г./Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта ,описанията се извършват съобразно данните по чл.60,т.1-7 Нов чл.77 ал./1/ т.1-7,ал./2/1,2,3 по чл.54 ,ал.1 от Закона за Кадастъра и имотния регистър .В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.Чл.7 от Правилника за вписванията по ДВ в сила от 31.07.2004 г.
В Дарението и следващите покупко-продажби липсват копие от скица на поземленият имот .Целият поземлен имот върху която е построена къщата е моя собственост придобит чрез покупко-продажба.В случай на погиване на сградата могат ли да строят върху моят поземлен имот ?
Могат ли да се издават нотариални актове без да бъде приложена скица-копие от поземленият имот ?
В този случай тези нотариални актове валидни ли са ?
Нали скица се издава само на собственика на поземленият имот ?
Къщата е строена през периода 1927 г.- 1936 г.т.е.преди 09 септември 1944г. и не може да се приложи закона от 1989 г. тъй като поземленият имот е частен.

А.Ненова каза...

Госпожа Маринова,
удостоверението за данъчна оценка установява, че имотът Ви "жилище, гараж, 2 второстепенни сгради и земя" е деклариран от баща Ви още тогава - през 2000 г.и може да се използва като доказателство пред общината в процедура по узаконяване. Удостоверението не означава, че незаконните постройки, ако има такива, са узаконени.
Имате 2 възможности:
1. да искате узаконяване
2. да искате да Ви се издаде удостоверение за търпимост, ако незаконните сгради представляват търпим строеж по смисъла на §127 ПЗР ЗУТ.
Следва да имате предвид, че удостоверението за търпимост не узаконява, а установява, че сградите не подлежат на премахване. Но от друга страна този вариант е много по-евтин от първия.
Поздрави

А.Ненова каза...

Здравейте г-жа Георгиева,

считам, че не е необходимо да подавате заявление за узаконяване, т.к. щом са Ви отказали удостоверение за търпимост, на още по-голямо основание ще откажат узаконяване.
Защитата Ви пред АдмСъд следва да се състои в доказване търпимостта на строежите, т.е. че те са изпълнени съобразно действалите по време на построяването им - 1973 г.строителни правила и норми (ЗПИНМ отменен на 1.06.1973 г. от ЗТСУ). Ако някоя от постройките е разположена на имотна граница или на по-малко от 3 метра от имотна граница, съветвам Ви да се снабдите с нотариално заверени декларации от съседите Ви, с които те да дават съгласие с построените сгради на имотната граница или на намалени отстояния от нея.Тези декларации представете в съда.Неправилно административният орган се позовава само на ЗУТ, т.к. по време на построяването са действали Закон за планово изграждане на населените места отменен от ЗТСУ, в сила от 1.06.1973 г, поради което считам, че съдебното решение ще бъде във Ваша полза.
Желая Ви успех и вярвам, че ще го постигнете.
Поздрави


А.Ненова каза...

Уважаема Марионка Стефанова,

1. недвижимите имоти се нанасят в КК (кадастралната карта) въз основа на нот.акт,представен от собственика и/или по данни на общината, предоставени служебно на АГКК. Схема на жилище се издава по искане на собственика . КК на София е в сила след 2011-2012 г. и то за отделни райони.

2. за сключване на сделка с недвижим имот, нотариусът изисква нотариален акт и схема на имота, като схемите се изискват след влизане в сила на КК на София, т.е. след 2011 г.-2012 г.

3. след сключване на сделката, нотариусът подава молба до АВ за вписване на промяната в собствеността, към която молба прилага новия нот.акт (на новия собственик) и схема, АКО е одобрена КК за района. Когато няма КК, за жилищата не се прилага схема, а само новия нот.акт.

4. По въпроса "В случай на погиване на сградата могат ли да строят върху моят поземлен имот ?" - правото на строеж дава право на носителя му да построи наново имота, който притежава (във Вашия случай - 1 етаж).

Aко желаете по-подробно становище, можете да ми изпратите документи по имейл.
Поздрави

Анонимен каза...

Здравейте, адв. Ненова!
Прочетох статията Ви отностно погасяването на данъчни задължения по давност и имам питане по следния казус: имаме стари задължения /за най-малко 10г./ за застроен имот придобит по време на брак от мои роднини. В началото на 2007г. единият от семейството почива и това обстоятелство не се декларира пред местните данъчни служби. Въпросите са следните: има ли начин да използваме погасителната давност за данъчните задължения на починалия съпруг? или ако ни накарат да предекларираме имота на настоящите наследници могат ли те да се позоват на давността ако всички задължения на наследодателя им се прехвърлят?

Анонимен каза...

Здравейте ,
В момента съм в процес на закупуване на етаж от къща построена 87г.,която има нотариален акт за учредено право на строеж (суперфиция)върху държавен парцел.Къщата си има всички строителни книжа :архитектурен план ,разрешение за строеж ,строителна линия ,ВИК час ,Ел. част и т.н. , но няма акт 15 , акт 16.Нотариуса , при който трябва да стане сделката по прехвърлянето казва че за такива еднофамилни кащи строени по онова време било отпаднало по закон да се вадят акт 15, 16.Най-големият ми проблем произлиза от факта че на този етаж никога не е живяно и няма отворена партида за ток и от ЧЕЗ ни искат да представим удостоверение за търпимост или разрешение за ползване.От общината ни казаха че удостоверение за търпимост не може да ни извадят тъй като къщата си има всички строителни книжа , а разрешението за ползване също трудно би могло да се извади, тъй като трябват подписи на надзорниците , които са участвали в строенето на къщата , а те са или починали, или пенсионирани вече.Моля ви дайте ми съвет как да постъпя в този случай ,как може от ЧЕЗ да изискват такъв документ след като на другия етаж има ток и е обитаем от както е построена къщата.
Благодаря Ви!
Й.Йорданова

А.Ненова каза...

На въпроса за погасяване на данъчни задължения: наследниците са длъжни в 6-месечен срок от откриване на наследството (от смъртта на наследодателя) да декларират промяната в собствеността в общината - дирекция "Местни данъци и такси". Вие сте пропуснали този срок, поради което ще Ви наложат глоба. След като подадете декларацията поискайте писмено удостоверение по чл.87 ал.6 ДОПК, където ще са описани данъчните Ви задължения, в това число и наследените за имота. Подайте писмено възражение в НАП за погасяване по давност на задълженията, датиращи преди 1.01.2008 г.и искайте да бъдат отписани.

Анонимен каза...

Здравейте дв. Ненова,
сърдечно Ви благодаря за бързия Ви отговор и надеждата която ми дадохте с него. Искрено се надявам Административния съд също да вземи предвид, че сградите са построени по време на (ЗПИНМ отменен на 1.06.1973 г. от ЗТСУ. Към Министерство на регионалнтото развитие и благоустроиство или към главния архитект на града ли трябва да израза възмущението си от некомпетентите служители в общината и ДАГ, които 2години ме разиграваха за това удосторенеие за тъпримост и накрая издадоха заповедите при положение, че регламентирания срок по закон е 1м.Как да си търся правата, коя инстанция да сезирам? Да се обърна ли към омбусмана или друг институция? Как да се преборя срещу това невежество и непрофесионализъм като съм от най-беззащитната прослойка: пенсионерите и болните, хората с най-ниски доходи.Как да се защитя?
Още веднъж сърдечно Ви благодаря за професионализма Ви, които се вижда от отговорите, които давате на всеки един дръзнал да изрази болката си във Вашия блог. Искрено съжалявам, че немога да се възползвам ефективно от Вашата защита поради това, че сте в др. населено място. Желая Ви здраве и професионални успехи.
г-жа Георгиева

Анонимен каза...

Здравеите,адв.Ненова!Дворно място с двуетажна къща,през 2001 год. баща ми,ми прехвърли горния етаж от къщата,с част от двора на които си построих малка къщичка.Нямам проблеми с отстоянията от съседи,проблема ми е ,че имам само 1 метър отстояние от улицата, която е затворена/последна къща съм/.Въпроса ми е;има ли вариант да започна процедура по узаконяване,или в незнанието си да започна процедура по премахване.С Уважение! Добрин Шнаидеров.

А.Ненова каза...

Здравейте Добрин Шнаидеров,
проверете какво застрояване предвижда плана в общината (ПУП- подробен устройствен план). Обърнете внимание на това как е ситуирано застроителното петно на бъдещите сгради/сграда съгласно ПУП - на колко метра от уличната регулация. По принцип ПУП допуска да се строи на уличната регулационна линия, но в някои случаи и на 2,3,5 м навътре. Направете справка за Вашия парцел и се съобразете с нея. Освен това, щом сградата е строена преди 2001 г. тя е търпим строеж.

Анонимен каза...

Марионка Стефанова , благодаря за отгора ,но явно не съм достатъчно ясна .
Адвокат Ненова,
има нотариален акт Дарение в който липсва "учредено право на строеж","ИЧ" за първи жилищен етаж от собственика който е дарил имота си от къща строена през 1927 г.Аз притежавам от собственика на къщата целият поземлен имот върху която е построена къщата и втори етаж от нея ведно с таван и мазе,придобито ,чрез покупко-продажба.
Имота от Дарението е продаден на друго лице,другото лице го продава на трето лице ,но добавя и "Право на строеж" и "Заведение за обществено хранене"без знанието и съгласието на собственика на целият поземлен имот,т.е. от мен.Няма процедура за промяна на предназначение на първи жилищен етаж в Заведение за обществено хранене от общината,но са извадили схема от служба кадастър и тази схема е описана в нотариалният акт;няма и договор за учредено право на строеж от мен като собственик на целият поземлен имот върху която е изградена къщата,но нотариусът е вписал към нотариалният акт тези права на третото лице.
В този случай могат ли да строят ,ако погине сградата върху моят парцел?
Трябва ли да заведа административно дело срещу служба
кадастър и по кой член от закона?
Трябва ли да заведа гражданско дело срещу продавача и купувача на второто и третото лице и по кой член от закона,за да се установи истината и тези текстове и права да бъдат заличени от НА на третото лице?
Става въпроса за прибавени и продадени права към НА на третото лице ,които второто лице не притежава,но ги продава без знанието и съгласието на мен ,като собственик на целият поземлен имот.
Благодаря предварително

Анонимен каза...

Мариоонка Стефанова
Здравейте адвокат Ненова,
съпругът ми има наследствени ниви от неговата майка,която е починала.Нивите са от нейната майка,но тя има сестра и брат.
При връщането на нивите братът не е представил документите за собственост от тяхната майка,а чрез свидетелски показания в деклрация пред поземлена комисия е описал всичките ниви на негово име,като по този начин е лишил сестрите си от техните дялове .В поземлена комисия не дават информация ,защото липсва името на тяхната майка,чийто ниви са нейни реално.
Едната от сестрите е майка на моят съпруг.Имаме документи нотариално заверени - разпределителен протокол и молба-декларация до Председателя на ТКЗС за приемането й да стане член на ТКЗС и опис на нивите с които влиза в ТКЗС,като една част от тези ниви са наследствени и се дублират с тези на брат й.
Каква дело трябва да заведем до РС чрез поземлена комисия за установяване на истината и да придобием полагащите се наслествени ниви ,чрез евикция на майката на съпруга ми и съответно на нейните деца,като едно от нейните деца е съпругът ми.
По кой член от закона трябва да заведа исковата молба?
Благодаря предварително.

Анонимен каза...

Здравейте адв.Ненова,
От1996г съм собственик на боксониера и съм остъклил и иззидал едната страна на терасата още при закупуването.Искам да се възползвам от амнистията чийто срок изтича на 26.11тази година ,но от общината ми предлагат да пусна заявления за нов строеж-Защо?
Какво трябва да направя тъй като не пазя фактури от годината на ремонта? Благодаря

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова!
Въртя се в омагьосан кръг от който няма излизане...Получих от родителите ми имот/нива с построена в нея вила/.От 1992г чинно плащам всички данъци и такси за нея.Когато наскоро отидох в Общината за справка във връзка с имота ми казаха,че най-вероятно сградата е незаконно построена,тъй като не откриват никаква информация за нея.Не притежавам никакви строителни книжа и не мога да докажа обратното,макар,че майка ми твърди,че всичко е правено по правилата ...Как да постъпя?Грози ли ме някаква опасност от събаряне на сградата?
Благодаря ви предварително!

A.Ненова каза...

Всеки случай е индивидуален. По правило в земеделски земи се допуска минимално застрояване на сгради със селскостопанско предназначение. Ако вилата Ви е с по-голяма площ и на повече от 1 етаж, ще следва да промените предназначението (статута) на земята.

Анонимен каза...

Здравейте,адвокат Ненова!
През 2004 г.след смъртта на баща ми станах съсобственичка с брат ми на дворно място с къща,т.е.притежавам 1/2и деална част ат този имот.Моя брат без моето знание и съгласие прави замяна на своята1/2идеална част,която впоследтвие новата ми съсобственичка дарява.Проблемът ми е породен от факта,че надарените твърдят,че са закупили целият имот,въпреки,че данните от Агенцията по вписванията говорят точно обратното,че дарената1/2 част от имота е съсобственост на двама братя,които са надарени с равни квоти.Нямам достъп в момента достъп до имота си,и те го владеят като пълноправни собственици.
знаят,че има още един наследник на този имот,т.е. знаят за моето съществуване.Притеснява ме факта,че мога да загубя имота си след изтичане на давностния срок и да не го придобият чрез обстоятелствена проверка,т.е. присвоят...
Та въпросът ми какво трябва да предприема в случая,за да не загубя и да защитя имота си,защото те явно печелят време след нашата устна уговорка,че ще ми заплатят моята идеална част,което явно е просто хитър ход от тяхна страна за печелене на време.
Благодаря Ви предварително!
Йорданова

Анонимен каза...

Здравейте адвокат А.Ненова!
През 2002 се разведох и съда ми предостави правото на ползване на жилището до навършване пълнолетие на сина ми. Същото това жилище е дарение на сина ми от бившия ми съпруг и баща на детето, като дарителя е запазил правото си на ползване пожизнено и безвъзмездно. На 17 декември сина ми навършва 18 години.
Моля,да ми кажете какви са моите права за ползване,след изтичането на срока. Имам ли право да продължа да живея в жилището(което съм ползвала 10г.съзнателно, плащала съм данъци и съм ремонтирала основно) в случай, че дарителя реши да си ползва запазеното си право в дарението(пожизнено и безвъзмездно).
Благодаря Ви предварително!
Жекова

А.Ненова каза...

Госпожо Йорданова,
имате две възможности:
1. да заведете иск за собственост срещу съсобствениците и да искате да Ви предадат 1/2 идеална част
2. да заведете дело за делба срещу тях.
С оглед спецификите на Вашия случай и за получаване на надлежна защита, добре е да се обърнете към адвокат, работещ в района по местонахождение на имота.
Успех и весели празници

А.Ненова каза...

Здравейте Госпожо Жекова,
синът Ви е собственик на жилището и като такъв би могъл да Ви учреди право на ползване (пожизнено) върху същото - пред нотариус. По този начин ще имате възможност да останете да живеете там на собствено основание.

Анонимен каза...

Здравейте,имам въпрос относно темата по-горе за узаконяване на постройки.
Закупих къща преди 5 год. в чийто двор има построени незаконен гараж и селскостопански постройки.
От момента на закупуването до днес плащам данък върху незаконните постройки/гаража и селскостопанските/.Какъв е реда за узаконяване и има ли други варианти.

Анонимен каза...

Здравейте,преди 5 год. закупих къща, в чийто двор има незаконно построени гараж и селск. постройки.От момента, в който извадих нот.акт на имота аз плащам данъци и на гаража и селск. постройки Какви са вариантите за узаконяване? Посъветвайте ме.

Unknown каза...

Здравейте адвокат Ненова!
Преди време закупих апартамент във висока сграда - около 20 етажа, строена по технологията едроплощен кофраж. Моят апартамент се намира на 4 етаж. Преди време с изненада установих, че в апартамента на 3 етаж, точно под моя е премахната носеща бетонна стена с дължина поне 3 м. Това едва ли е правено по законен път и очевидно застрашава сигурността на блока. Какви действия следва да предприема аз или етажната собственост така, че да задължим собствениците на апартамента от 3 етаж да възстановят стената? Благодаря Ви! инж. Димитров dkdimg@gmail.com

A.Ненова каза...

Здравейте инж. Димитров,
в описания случай следва да сезирате съответната общинска/районна администрация, като поискате от същата да извърши проверка на законосъобразността на описаните действия, дали е застрашена строителната конструкция на сградата. В случай, че се установи нарушение, се дават предписания за отстраняване на нередовностите в определен срок, като при неизпълнение се налагат санкции.

Анонимен каза...

Здравеите Адвокат Ненова.
Искам да ви задам няколко въпроса свързани с наследствен имот-вила.
Имаме вила построена от родителите ми през 1973г.
През 1991г. почина майка ми .През 1993г. баща ми скючи втори брак.
Аз и сестра ми сме деца от първия брак .
През 2000г.почина и баща ми .Интересува ме кой какво наследява от вилата.
Имам и втори въпрос към вас.Аз искам да продам моята част от вилата,но сестрами неиска да продава ,но и не може да закупи моята част.
Какво се предприема в случай , че има разногласия между наследниците. Благодаря ви предварително
г-жа.Стоянова

A.Ненова каза...

Здравейте госпожо Стоянова,
Вие със сестра Ви притежавате по 1/2 ид.ч. от вилата, ако баща Ви не е прехвърлял част от нея на втората си съпруга или не е съставял завещание в нейна полза.
Съсобствеността може да се прекрати чрез делба - доброволна или съдебна.


Анонимен каза...

Таня П.-Как мога да проверя по какъв начин е узаконено дворно място кoeто навлиза в половината улица.Узаконяването е станало около 1980г,незнайно как.

Анонимен каза...

Таня П.-Здравейте отново.. относно въпроса ми по горе,имали някаква вероятност този двор да бъде премахнат?

A.Ненова каза...

Taня П., вероятно питате за промяна в уличната регулация. Тя се извършва с Подробен устройствен план (ПУП), който се одобрява със заповед на кмета. Номерът на заповедта можете да видите на скицата на имота Ви, в горната й част, където обикновено се записва: "План, одобрен със Заповед №../.... г.". След като разполагате с номера на заповедта и годината през която е издадена можете да поискате от общинската администрация да Ви я представи за запознаване. Можете да поискате и да се запознаете с ПУП, одобрен със същата заповед, в който ще видите точно по какъв начин се изменя уличната регулация.

Анонимен каза...

Пекова: Искът по чл.69 СК само от майката и детето ли може да бъде предявен или мъж, който иска да докаже че е баща на детето също може да предяви такъв иск

Анонимен каза...

ПЕТКОВА: Може ли мъж, който иска да докаже, че е баща на детето да предяви иск почл.69 СК

A.Ненова каза...

Такъв иск е недопустим. Оспорване на бащинството, както и установяване на произход от бащата може да се извърши само от майката, съпруга на майката и детето, а оспорване на припознаване - от майката, детето, Дирекция "Социално подпомагане" и прокурор в определените законови срокове, но не и от всяко трето лице, което има правен интерес от това (в случая от мъжа, претендиращ да е баща на детето) - такава е задължителната съдебна практика.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова!
Предстои ми закупуване на апартамент намиращ се в ЦГЧ на гр. Бургас в сграда строена преди 2001г. Сградата е без акт 16. Собствениците на сградата са подали заявление до главния архитект на общ. Бургас за узаконяване. Кооперацията се състои от гаражи над който има 5 етажа. Брокерката която ни предлага имота казва че по документи към имота има прилежаща земя. Според вас рискована ли е тази инвестиция и какви са последиците за мен.
Предварително Ви благодаря!
Татяна Гочева blizna4kata87@abv.bg

A.Ненова каза...

Здравейте,
следва да се установи по какви причини сградата няма Акт 16, дали няма отклонение във височината на сградата, или в застрояването, или друго И дали подлежи на разрешаване на ползването. Съветвам Ви да посетите Главния архитект на общината в приемния ден и лично да се поинтересувате дали за сградата МОЖЕ да се издаде разрешение за ползване и при какви условия. Ако отговорът е "НЕ", не Ви съветвам да купувате.

Анонимен каза...

Здравейте, адв. Ненова!казвам се Аринка. На кратко ще обясня, до колкото съм компетентна проблема който ме притеснява. Желая да закупя апартамент в гр. София, сградата е на акт 14, документи за акт 15 са готови, но се изчаква умишлено. Остават да се изплатят ателиетата на ЖСК. Ателиетата са законни. Това е като въведение и.. Собственичката на жилището е с права за собственост върху имота и е член кооператор.Отписването и записването на собственичката и на мен в един ден чрез гласуване на член кооператорите нищожно ли е/решението за приемането ми като член кооператор излиза след 2 седмици след като членове кооператорите гласуват/. Тъй като нямаме нотариален акт и договора за прехвърляне на парите е въз основа на прехвърляне на членствени права в ЖСК, МОЛЯ за примерни клаузи, който ще застраховат и двете страни от евентуален проблем след време.Знам въпросите са много, извинявам се. Моля за Вашият съвет. Предватително Благодаря!

A.Ненова каза...

Решението за освобождаване на бившия член кооператор и приемането Ви на нейно място се отразява в протокола от Общото събрание, на което ще се вземе това решение. Т.е. Вашите права на член-кооператор възникват от датата на ОС. Колкото до "конкретни клаузи" в договора между Вас и продавача - то такива биха могли да се изготвят след запознаване с цялостната документация: проекти, разрешение за строеж, предходни решения на ОС и др. Ето защо Ви съветвам да се обърнете към адвокат в населеното място, в което се намира имота.

Анонимен каза...

Здравейте, казвам се Елизабет, имам хипотетичен въпрос - може ли да се придобие собственост върху имот по давност - един такъв казус: Живея от повече от 10 години в апартамент в С., който е на името на родителите ми, в този апартамент живея с мъж на семейни начала и имаме 2 деца, извършвали сме много ремонтни дейности в апартамента, като родителите ми не са възразявали и всичко за наша сметка, плащаме си всички сметки - ток, вода, парно и т.н. Родителите ми не желаят да ми препишат апартамента. Нямам граждански брак. Проблема е, че имам брат, който също има дете. За него се построи къща до тази на родителите ми, в която си живее. До сега не се е интересувал от апартамента. Тъй като е наследник и 1/2 по право му се полага дали мога да заведа дело за придобиване на собствеността в/у този имот при тези обстоятелства? Благодаря Ви за вниманието предварително :)

Unknown каза...

Здравейте, адвокат Ненова,

казвам се Боян Киров. За съжаление чак сега прочетих Вашата публикация от 23. Септември, 2013 година със заглавие: "Срокът за отписване на погасени по давност данъчни задължения изтича в края на 2013 г."
Въпросът ми към Вас е, дали имам възможност тази година да подам описаното възражение.
Предварително Ви благодаря за отговора.
Поздрави, Б. Киров

А.Ненова каза...

Здравейте Боян Киров,
срокът е удължен до края на 2014 г., така че все още можете да подадете възражението.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова,
бихте ли ми тълкували дали е законно (задължително) искането от банките и нотариус при отпускане на заеми респ. изповядване на зделки по покупко/продажба на жилища на:
Удостоверение по чл.87 т.6 на ДОПК (за наличие или липса на данъчни задължения)

Благодаря ви много и предварително.
Рачев, София

Анонимен каза...Виолета Венева

Здравейте!
Много съжалявам,че не сте в София,бих искала да направя консултация с Вас.
Виждам ,че сте компетентна относно ЗУТ .Тук засега не мога да намеря толкова компетентен адвокат същевременно и отговорен човек откликващ на проблемите на хората.
Имам една молба ,ако е възможно да ми обясните :
Накратко:
Имам законно построена къща върху общинска земя през 1970г.Преди нея през 1965г баща ми е построил незаконно лятна кухня.Сега искам да направя пристройка от 23кв.м ,но архитекта на общината ми поставя условие да премахна лятната кухня. Аз не искам, тъй като няма къде да живеем ,а не мога да ги узаконя поради финансови проблеми.Не ми дават и търпимост, защото земята е общинска.В момента чакам оценката за ОПС за пристройката.
Моля ,дайте ми съвет има ли смисъл да плащам ОПС/,а то не е малко/ ,ако всичко след това ще
бъде пак незаконно .Имам ли някакъв шанс да бъде законна тази пристройка без да премахвам лятната кухня.
Архитекта на общината ми каза ,че няма да ми се издаде разрешение за ползване ,докато не съборя лятната кухня.
Няма ли някакви закони или нормативи ,който да ми разрешават допълващо застрояване през 1965г,може ли къща без допълващо застрояване,та дори да е барака за дърва?
ОПС дадено през 1965г.на къщата ми е безвъзмездно и само за къщата.
Правилно ли е да ми бъде издадена виза за проектиране ,да ми бъдат одобрени предварителните проекти ,да ми бъде разрешено за си платя ОПС и сега да ми заявява ,че трябва да премахна тази л.кухня.
Моля Ви,кажете:
1.Къде мога да открия законите и нормативите за построяване на допълващо застрояване върху общинска /тогава държавна/през 1965г.
2.Ако имам редовни документи за построяване на пристройка с акт 14 и акт 15,но без разрешение за ползване ,мога ли след време /например 10г./ да го получа след като изпълня всички предписания на гл.архитект на общината.
Ще бъда много благодарна, ако откликнете на моя проблем със съвет.
Сърдечно благодаря.

А.Ненова каза...

Г-н Рачев,

банките като кредитори имат право да изискват всякакви документи, удостоверяващи финансовото състояние на бъдещите им длъжници (кредитополучатели), вкл. и удостоверения по чл.87 ал.6 ДОПК, а последните имат право да откажат да ги представят. Но тогава от банката ще откажат кредита най-вероятно.

А.Ненова каза...

Виолета Венева,

считам, че решението на Вашия проблем е в закупуването на право на строеж за лятната кухня. Поинтересувайте се възможно ли е да го закупите. Тогава ще бъдете надлежен собственик и на тази постройка, т.к. в момента собствеността върху нея е спорна. По смисъла на Закона - собственик на постройките е собственикът на земята (т.е. общината), но Вие и баща Ви владеете имота повече от 40 години, което предполага че е придобит по давност. Но от друга страна общински имоти не могат да се придобиват по давност и считам, че оттам се появява проблемът Ви.

Анонимен каза...

Уважаема адвокат Ненова,
задължен съм ви, че сте намерили време за отговор. Всъщност въпроса ми беше за нотариусите, които без задължително законово основание го искат при изповядване. В случая аз съм продавач и не завися от заема на банката, но нотариуса го изисква. Да откажа ли или да сменя нотариуса ? :)

А.Ненова каза...

Господин Рачев,

въпросът Ви е за банките и за нотариусите. По отношение на нотариусите - не би следвало да изискват удостоверение по чл.87 ал.6 ДОПК. Бихте могли да се обърнете към друг нотариус, но банките изискват такова удостоверение винаги, когато отпускат ипотечни кредити .

Анонимен каза...

Здравейте Адвокат Ненова,казвам се Атанасов.Първо искам да ви поздравя за бързите отговори!Моят въпрос е:
Възможно ли е да бъде узаконен незаконен строеж за който има множество издадени констативни актове от общината.Преписките все още не са приключили.Става въпрос за неправомерно разширен търговски обект за сметка на паркоместа.Сега разбрах,че са подадени докумунти до главния архитект за узаконяване.Възможно ли е това?

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова искам да купя една къща от две стаи антре баня и тоалетна под едната стая има мазе което аз не искам да купя а продавачат не иска да продаде но то е записано в нотариалният му акт какво е решението благодаря Ви

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова казвам се Георги Иванов моля за съвет по следният прдблем Искам да закупя недвижим имот който по договор -нотариален акт се води две летни кухни с тераса остъклена и мазе под едната кухня но по наскоро издадено удостоверение за търпимост се води жилищтна сграда 68 кв метра искам да купя всичко без мазето което продавачът не продава сега над сградата има скатен покрив които си използва като таван но не е упоменато в удостоверението за търпимост как да се реши проблема с отказа на продавача да продаде мазето БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНОу

А.Ненова каза...

Здравейте г-н Иванов,
доколкото разбирам, къщата се намира в едно дворно място с друга къща - собствена на чичо Ви. В този случай, считам че е възможно продавачът да прехвърли къщата без мазето, което следва да се запише изрично в нотариалния акт. Но ще останете съсобственици на същата къща. Най-добре е да се консултирате с нотариуса, който ще изповядва сделката, който след запознаване с документите за собственост ще даде кр=онкретно становище.

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова,
много съм впечатлена от отговорите, които давата и си позволих да Ви задам и аз. Става въпрос за данък за кола - има ли давност. Проблемът е, че колата е открадната преди 15 г., в общината се води с черните номера и до тази година никой нищо не ни беше казал. Следващият ни проблем е баща ми, на койте се води колата. Той е лежащо болен и няма вариант да отиде до КАТ /а трябва лично/ или с норариялно заверено пълномощно, за което трябва да взема отпуск, който в момента не мога. Но това е м/у дрегото. Какво мога да направя или да очаквам да се случи в бъдеще.
Предварително благодаря Д. Гешева

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Нненова казвам се Олга ВИКТОРОВА моля за съвет С моят чичо сме в един двор баща ми и той си построиха –баща ми летна кухня с тераса чичо ми летна кухня с мазе имат нотариален акт След време чиЧО каза че не му трябва летната кухня и баща ми я купи но нямя никакъв документ за тази сделка Чичо се съгласи да ми прехвърли летната кухня но не продава мазето за нищо трябвало му МОЖЕМ ЛИ ДА СТАНЕМ СЪСОБСТВЕНИЦИ КАТО УПОМЕНЕМ ЧЕ АЗ СТАВАМ СОБСТВЕНИК НА ЛЕТНАТА КУХНЯ А ТОЙ НА МАЗЕТО

А.Ненова каза...

На Д.Гешева:
давността за погасяване на данъчни задължения е 5 годишна. Т.е. дължите данък от 1.01.2008 г. Преди това задълженията са погасени.
Поканете нотариус в къщи като баща Ви издаде пълномощно и декларация за пред КАТ, в която да запише, че колата не се ползва, не е в движение и се съхранява във Ваш собствен имот. С декларацията и пълномощното - отидете в КАТ и поискайте бракуването й.

А.Ненова каза...

На Олга Викторовна:
ако чичо Ви притежава и друга постройка в имота, считам че няма пречка да станете съсобственици на лятната кухня, така както искате. Най-добре да се консултирате с нотариус по местонахождение на имота, като вземете занесете всички документи.

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова,
Моят случай е следния: Районен съд е издал заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл.417 от ГПК на 25май 2012г. До момента не ми е връчена покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител. Аз научих от справка в интернет за заповедното производство срещу мен заведено от ДСК банка. Банката претендира за 60лв+лихвите. Същата банка е цесирала вземането си на колекторска фирма, която претендираше вземането през 2013г. Направих справка в архива на Райония съд и видях представеното извлечение от счетоводната книга на банката. Сравних номерата на банковата сметка, в която съм внесъл всички вноски и такси по банков кредит с номера на счетоводната книга и установих, че са различни. Претенцията от 60лв на банка ДСК е глоба за това, че съм закъснял с 20 дни да внеса част от последната вноска в размер на 11лв. Аз внесох въпросната сума с лихва за забава и такса, но отказах да платя тези 60лв, след като ми казаха, че това била глобата на магазин Метро. Банката е оформила тези 60лв като главница по кредита, начислила е лихви и е посочила сметка различна от тази по кредита ми. Подала е заявление по чл.417 и е получила заповед и изпълнителен лист през2012г., но до момента не е завела изпълнително дело. Мога ли да подам иск срещу банката за невярно съставен документ или да изчакам да ми връчат заповедта за незабавно изпълнение и да подам възражение, че не дължа вземането и частна жалба срещу заповедта за незабавно изпълнение на районния съд? Благодаря предварително за отговора. Хаджиев

А.Ненова каза...

Трябва да изчакате да Ви връчат поканата за доброволно изпълнение и тогава да възразите, че не дължите. Междувременно, можете да изпратите писмо/нотариална покана до банката с искане да заличат от счетоводните си книги тази сума 6о лв., т.к. не я дължите.

Анонимен каза...

Здравейте адв Ненова пак съм аз Олга Викторова Ходих при нотариус той ми предлага да пишем че аз купувам мазето и му го давам да го ползва докато е жив но той не е съгласен ЩЕ ВИ ОПИША НЕЩАТА ПОДРОБНО -БАЩА ми има 1/2 от парцела чичо също В този парцел се намират -по нотариален акт от 1979 г двуетажна сграда от нея баща ми получава мазето вторият етаж и тавана Чичо получава първият етаж След време си построяват и разделят по нотариален акт от 1979 г баща ми летна кухня с остъклена тераса а чичо ми летна кухня с мазе ПО КЪСНО ЧИЧО ПРОДАВА ЛЕТНАТА КУХНЯ НА БАЩА МИ БЕЗ МАЗЕТО за тази сделка няма никакъв писмен документ!! СЕГА ЧИЧО МИ ИСКА ДА МИ ПРЕХВЪРЛИ САМО ЛЕТНАТА КУХНЯ аз изкарах удостоверение за търпимост двуетажната къща стана сграда с идентификатор-------- застроена площ 92 кв метра етаже2 и пише собственост на баща ми и чичо по нот протокол от 1979 г летните кухни с мазето стана сграда с идентификатор------ застроена площ 70 кв метра 1 етаж И СОБСТВЕНОСТ НА БАЩА МИ И ЧИЧО МИ ПО СЪЩИЪТ ПРОТОКОЛ ОТ 1979г Извадих данъчна оценка и от сграда 70 Кв метра на баща ми пише само площ 35 кв метра а на чичо з5 кв метра жил площ и мазе Сега ВИ МОЛЯ ЗА ЕДИН ПОСЛЕДЕН СЪВЕТ КАК ДА СТАНА СОБСТВЕНИК НА ТАЗИ ЛЕТНА КУХНЯ БЕЗ МАЗЕТО ОТ СОБСТВЕНОСТА НА ЧИЧО МИ БЛАГОДАРЯ ВИ И МЕ ИЗВИНЕТЕ ЧЕ ВИ ЗАНИМАВАМ С ТОЛКОВА ОБЪРКАН ПРОБЛЕМ

Анонимен каза...

PДРАВЕЙТЕ АДВАКАТ НЕНОВА аз съм Олга Викторова пак се обръщам с ГОЛЯМА МОЛБА КЪМ ВАС да ме посъветвате за моят проблем с мазето на чичо ми който другата седмица заминава и трябва да изповядаме нещо пред нотариус ОПИСАХ ВИ всичко най - подробно в коментара от 24 юни 1:50 ч Моля ВИ за последен съвет и ВИ БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

А.Ненова каза...

Здравейте Олга Викторовна,
без документи е трудно да дам съвет, но предвид Вашето описание на случая считам, че чичо Ви може да прехвърли лятната кухня без мазето, т.к. притежава 2-рият етаж от двуетажната сграда.Може да се презюмира, че мазето към лятната кухня ще обслужва жилищния етаж в другата сграда.Считам че в случая е налице хоризонтална етажна собственост и бихте могли да придобиете лятната кухня, а чичо Ви да запази собствеността върху мазето.

Анонимен каза...

Здравейте АДВ НЕНОВА БЛАГАДАРЯ ВИ ОТ ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ ЩЕ ОПИТАМЕ КАКТО МЕ СЪВЕТВАТЕ ОЛГА ВИКТОРОВА

Анонимен каза...

Здравейте, адв. Ненова,
Предстои ми да закупя УПИ, но на него има изградена постройка, които се явява незаконна...
Тъй като е незаконна в НА няма да фигурира и тук идва моето объркване-придобивам ли аз някаква собственост върху тази постройка и имам ли правото да я премахна-или това може да направи само предишния собственик? Въобще какви права и задължения възникват за мен по отношение на тази постройка и тя трябва ли, изобщо, да се споменава в НА за покупко-продажба?
С уважение: Наталия Йорданова

А.Ненова каза...

Здравейте,
правилото е че собственикът на земята е собственик и на постройките, на всички подобрения и приращения върху нея. Текст в посочения смисъл е добре да се запише във Вашия нотариален акт.
Преди сделката бихте могли да поискате от продавача да представи удостоверение за търпимост на постройката, което се издава от общината по местонахождение на имота. Въз основа на това удостоверение, нотариусът ще може да запише в нотариалния акт, че се продава и постройката, а Вие ще бъдете спокойна, че същата не подлежи на премахване като незаконна.

Анонимен каза...

Здравейте, адв. Ненова. Казвам се Марияна и се обръщам към вас със следния казус. Наследник съм на недвижим имот, за който имот имам нотариален акт за собственост на основание решение на поземлена комисия. Нотариалният акт е от 1997г.В скица от 1996г., приложена при съставянето на акта, имотът е нива, състояща се от 2900кв.м. и не попада в регулация. Към днешна дата обаче, се оказва, че на същото това място има застроени постройки, къщи, басейн. Какви действия мога да предприема към тези хора, тъй като те се намират в моя имот и как мога да разбера какъв е статута на тези постройки, на какво основание са там?

А.Ненова каза...

Здравейте Марияна,
на първо време можете да поискате скица на имота от общината по местонахождение. От скицата ще се установи какъв е неговият статут и собственост.

Анонимен каза...

Благодаря Ви!

Хубав и успешен ден!

Марияна Попова

Анонимен каза...

Здравейте, адвокат Ненова, Притежавам четири партерни гаража във вътрешен двор, които не могат да бъдат ползвани по предназначение поради тесен подход и невъзможност за маневри. Сградата се намира в София, има акт 16, но гаражите за да се ползват, трябва да им се смени предназначението на ателие или офис. Сградата обаче не разполага с необходимия брой гаражи,за да се допусне промяна на предназначението. Така съм в задънена улица. Какво ще ме посъветвате?
Валентина Георгиева

Анонимен каза...

Здравейте, адвокат Ненова. Казвам се Виолина и имам следния въпрос. Вчера разбрах, че дворното място на къщата ни(която е законна и имаме документ) не се води на нас, а е Общинско. Някога дядо ми е получил само право на строеж срещу обещетение (превел е по банков път пари като обещетение на съседа ни,на който е била земята). Сега от Общината ни искат по 200 EURO/м2 за 500-те кв.м двор на пазарни цени, което е непосилно за нас. Има ли някакъв начин да си узаконим дворното място или поне на по-нормална цена, или нищо не може да се направи? Иначе си плащаме данъци и за дворното място поне от 10-20 години, защото дядо ми го е декларирал като негово след 89 год.

Анонимен каза...

Здравейте, А.Ненова. Имам въпрос:
Дядо ми преди да почине е дарил 1 етаж от 3 етажна къща на внука си. Баба ми е жива и иска да развали дарението-възможно ли е?
А за дарението-то действително ли е, защото на него има само принтиран текст и името на дядо ми и внука, но без никакви подписи на дядо ми-просто хвърчащо листче с дата?

Анонимен каза...

Извинете ме, че преди малко не си попълних името. Казвам се Ева-за въпроса с дарението на дядо ми-баба ми ако може да развали дарението може ли да направи примерно ново или завещание, но с подписи и колко подписи трябват или да не се напряга?

А.Ненова каза...

Виолина,

ако общината е отстъпила право на строеж на дядо Ви, това означава че имотът е бил общински, а не на съседа. Т.е. общината като собственик и понастоящем може да продаде парцела по пазарни цени. Но не е задължително да го закупувате. Ако желаете да надстроявате сградата бихте могли да закупите право на надстрояване, което е доста по-евтино.

А.Ненова каза...

Дарението на недвижим имот се сключва под формата на нотариален акт. В противен случай същото е недействително и не поражда действие.

Анонимен каза...

Здравейте, адвокат Ненова !
Ще Ви бъда благодарна ако ми отговорите на въпроса:
„Има ли право служител на община да дава информация за данъчни задължения на дадено лице на друго лице без знанието на първото?“

А.Ненова каза...

Информация за липса или наличие на данъчни задължения се предоставят лично на лицето. Такива могат да бъдат предоставени на трето лице, ако третото лице представи нотариално заверено пълномощно или разрешение от съд. Такива данни се предоставят и на съдебните изпълнители с оглед целите на изпълнителното производство.

Unknown каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
Unknown каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
Unknown каза...

Здравейте, адвокат Ненова !
Ще Ви бъда благодарна ако ми отговорите на въпроса:
Искам да купувам апартамент, но собственикът ми каза, че след като сключим сделката той има правото да ползва апартамента три месеца. Така ли е?

А.Ненова каза...

Здравейте Бетина Бойчева,

след продажба на имот бившият собственик няма права върху него, няма право да го ползва освен със съгласието на новия собственик. Бихте могли да уговорите наем за 3 месеца след продажбата, през които бившият собственик желае да ползва имота.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова
Имам въпрос към вас: От Варна съм и живея във панелен блок и със съседите изградихме тухлено барбекю в градинката пред блока за което всички от блока дадоха писмено съгласие. След няколко седмици съсед от съседния блок който е далеч на около 25 метра от нашият пуска жалба до общината за премахване на това барбекю под претекст че е незаконно построено( а в същност от завист). Ние го съборихме до 90см над земята(беше препоръчано така в писмото от обшината което направихме). След седмица ново писмо с което същият съсед пак се жалжа че не е достатъчно и сега общината иска да го разрушим напълно. Въпросите са :1) Може ли да обжалваме решението на общината и как.2)Може ли да се използват размерите като довод че не е монолитна постройка а временна и да не се събаря 3)Може ли и как може да се закупи тази част от двора пред блока
Ще съм ви благодарен ако отговорите на въпросите. Кирил

А.Ненова каза...

Здравейте Кирил,

поискайте от общината да Ви продаде право на строеж, не земя и да издаде разрешение за строеж на постройка - барбекю. След което ангажирайте архитект за изработване на проекти и реализирайте строителството съобразно с проектите.

Анонимен каза...

Уважаема адв. Ненова,
При продажба на имот, как става плащането на нотариус ? По-договаряне на двете страни (продавач-купувач) или по-някакъв начин определен от закона. Предварително Ви, благодаря.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова!Казвам се Димитър,постройхме със семейството си 3-етажна къща,ние сме двама братя и родителите ни.Те ни продадоха по един етаж с право на строеж,всички документи,скици планове са извадени,къщата е построена преди 5 години а живеем в нея от 4 години но без акт 16.Въпросът ми е имаме ли право да живеем в къщата в такъв случай,понеже това е единственото ни жилище.Благодаря ви предварително

А.Ненова каза...


Кой да заплати държавните такси за сделка с недвижим имот се уговаря между страните. Обикновено в практиката се поделят между продавач и купувач.

А.Ненова каза...

Здравейте Димитър,

съгласно чл.178 от ЗУТ ал.1: Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган.
Във Вашия случай компетентен да издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация е кметът на общината,по местонахождение на имота. Ангажирайте фирма за строителен надзор, която да подготви необходимите документи за разрешаване на ползването на къщата.

Анонимен каза...

Здравейте! Моля ви за съвет по следната ситуация:
под блока,в който живея има гараж пригоден като магазин за вино.
Пред въпросния магазин собственика е постелил настилка "зелена трева" и я е оградил с няколко големи камъка от всички страни.
По този начин възпрепятства маневрирането на автомобилите пред блока,който желаят да излязат от паркинга.
Въпросният г-н повтаря,че това ограждение не може да се нарушава ,тъй като е част от частна собсвеност.
Има ли някакъв резон в това твърдение,което по мое мнение е абсурдно,
тъй като аз маневрирам не в неговия магазин,а пред него,
коята площ е улица ,по която всеки може да минава.

А.Ненова каза...

В случай, че предназначението на терена е за паркинг, то всякакви "ограждения" и обособявания на части от него за индивидуално ползване са незаконосъобразни БЕЗ изрично разпределение на ползването му с договор.

Анонимен каза...

Здравейте, адвокат Ненова! Казвам се Радка Петрова. Моят проблем е такъв: през 2008г. свекърва ми закупува жилище, което е с остъклена тераса и застроена малка част от коридора на жилищен блок. От нанасянето ни в този апартамент комшията ни не спира да говори, че преместването на входната ни врата е благодарение на него, но не му пречи по някакъв начин. И сега се стигна до там, че пуска жалба, че е незаконно което е така нямаме документ за тази пристройка, но не сме я правили и ние. Свързах се със старият собственик и той ми каза, че тази преграда е направена преди 1988г. от първият собственик на този апартамент. Така са преустроени всички апартаменти в нашият блок. При проверката от общината казах всичко това, но казаха че жалбата е срещу нас и само нас проверяват. По скица от кадастъра апартамента е така както изглежда в момента със застроената обща част. Но сега разбрах, че това с нищо не ни помага.Моят въпрос е може ли да се узакони обща час и остъклената ни тераса сега или трябва да събаряме. За терасата за сега нямаме жалба питам за да оправим и нея за да спре този терор. Да спрат да ни заплашват постоянно. Благодаря!

А.Ненова каза...

Здравейте Радка Петрова,
коридорът е обща част и не може да се завзема/усвоява от някой от етажните собственици. Възможно е обаче общото събрание на етажната собственост да вземе решение частите от коридорите да се ползват само от отделни собственици. С представяне на протокола на ОС в общината ще избегнете премахване на вратата и преградата.

Анонимен каза...

Казвам се Радка Петрова. Благодаря ви за бързият отговор.

Анонимен каза...

Здавейте,
На 31.03.2008г. изповядах продажба на ателие в ж.к.Дружба. Пред нотариуса представих документ за изплатени данъци до тази дата, за което към този момент нямам копия. При плащането на данъка миналия месец в район Красно село, където е имота ми заявиха, че дължа данък в район Искър за първото тримесечие на 2008г. Въпросът ми е,сега или след 01.01.2015г. трябва да подам възражение-искане за опрощаване по давност на данъка съгласно чл.171 от ДОПК и къде да го подам, в район Искър или в район Красно село.
Предварително благодаря,
В.Ненова

Анонимен каза...

Виолета Стоилова
Здравейте, адв.Ненова!
Живеем в "зелена" зона в София. От службата по "паркирането" (забравих как се казва), за да платим годишната такса искат Оригинален нотариален Акт, с който не разполагаме, а само с преснимано копие! Оригиналния акт е в друг наследник на имота, който не ни го дава! Подадохме заявления в Общината за Удостоверение за наследници и смъртен акт на наследодателя .... и сега накъде? Къде трябва да отидем, за да "поискаме" Копие (Дубликат, Препис) на Нотариален акт. Знаем датата на издаване (1945 г.), том, книга и т.н.
Надявам се на отговор!
Моите почитания

А.Ненова каза...

Здравейте г-жо Стоилова,

Агенцията по вписванията издава преписи от нотариални актове. На основание удостоверението на наследници, с което се легитимирате като собственик по наследство ще Ви издадат заверен препис от акта, който има силата на оригинал.

Анонимен каза...

Здравейте! Как мога да разбера дали апартамента ми има акт 16? Аз съм наемателка и токът на 6 апартамента се води на общ абонатен номер, но собственика ме е информирал че при плащането на сметките което пък може да се извърши само в пощата се посочва че желая да заплатя електроенергията за апартамент номер 1. Имаме електромери които са до входа, а абонатния номер и водата също се водят на името на неговата фирма. Питам ви понеже последната сметка е 2 пъти по голяма от предишната а не смятам това за нормално. Благодаря ви !

А.Ненова каза...

С Акт 16 разполага собственикът. Такъв се съхранява и в общината за строежи от 4-та до 6 категория.
Всеки имот/апартамент следва да притежава индивидуален партиден номер в ЧЕЗ, по който да се извършва отчитането. Във Вашия случай, биха могли да се монтират контролни електромери на всеки апартамент и по този начин ще се избегнат недоразуменията.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова,
Желая да закупя имот във вилна зона, построен преди 15 или 20 години. Оказва се, че в имота няма ток и никога не е имало, но има нотариален акт. От ЧЕЗ искат акт 16/при първо питане/, а такъв няма. Възможно ли е само на базата на нот.акт да получа партида? Съседите твърдят, че тока е частен, т.е. един от тях има партида и електромер, а останалите плащат по контролни електромери. Това законно ли е и възможно ли е или правилният път е чрез акт 16.
С уважение
В.Попова

А.Ненова каза...

Здравейте В. Попова,

на първо място ще трябва да се изследва законността на строежа - дали има строителни книжа (разрешение за строеж, архитектурен проект и др.). Ако няма такива и е строен след 1987 г. е възможно да е незаконен и да подлежи на премахване.
По отношение на партидата за ток - да възможно е с нотариален акт да бъде създадена такава срещу заплащане (доколкото ми е известно, откриването на партида струва около 500 лв). Но ако строежът е незаконен, рискувате да бъде премахнат по принудителен ред.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова,
Заплащам данък върху недвижим имот,на мен и на баща ми,който почина.Имам още 2-ма братя и 2 сестри.Бих искал да попитам каква е процедурата,за да получа имота аз.
Благодаря,за отделеното време!

Анонимен каза...

27 ноември 2014г., 8:18
Подател : Илиян Костадинов
П.С. Баща ми почина преди осем години,за които аз плащам неговия данък.

А.Ненова каза...

Придобиването на недвижим имот може да стане:
1. с правна сделка - продажба, дарение, замяна, др.
2. чрез делба - доброволна или съдебна
3. отказ от право на собственост - в случая от братята и сестрите Ви
4.по давностно владение - което е добре да се установи по съдебен ред

Анонимен каза...

Нели Тимева Имаме незаконна еко вила 35кв.м в процес на строеж от 2011 до днес на селскостопанска земя.Ние сме съсобственици на 0.500 декара от общо 4 декара парцел.Имаме ли някакви шансове да я узаконим, или поне да не се стигне до там да ни я съборят? Благодаря за отделеното време!

А.Ненова каза...

Нели Тимева,
необходимо е съгласие на съсобствениците, дадено пред нотариус. Бихте могли да си разпределите ползването на имота с договор, като в него се укаже къде точно се намират Вашите 500 кв. м., както и че имате право да ги ползвате реално и самостоятелно.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова,казвам се Атанас искам да строя надстройка /с.Крумово/като имота е на баща ми.При което възникват доста въпроси
можем ли да се срещнем и да направя една консултация с вас.
Благодаря предварително.

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова,

Казвам се Мартин Костадинов.

Първо искам да Ви поздравя за хубавия и изключително полезен сайт, който сте направили. Прочетох повечето казуси и открих много полезна информация във Вашите отговори.

Казусът ми е следния:

Моята майка притежава 1/2 от двуетажна къща с таван, мазе и двор в гр. София (къщата е близнак с друга, но всичко си е в отделни УПИ ако това има значение), другата половина е собственост на вуйчо ми.
В момента се намирам в патова ситуация в която аз искам да закупя половината на вуйчо ми на определена цена, която е дори над пазарната, но той явно е решил, че това не е достатъчно.
Въпросът ми е мога ли по някакъв начин да ускоря процеса и да го накарам да продава, той самия иска да продаде неговата част но явно се опитва да ни извива ръцете за пари.
Къщата според мен е неделима има вътрешно стълбище и няма как да се ползват самостоятелно етажите.

Ако наема адвокат може ли да има полза и да се направи нещо по-добро или съм обречен да чакам до когато той реши, че ще продава ?

Благодаря!

Анонимен каза...

ЕЛИ АДЖИЧЕВА

ДОБЪР ДЕХ АДВОКАТ НЕНОВА.

ПОПАДНАХ НА СТРАНИЦАТА ВИ И СЪМ ВЪЗХИТЕНА ОТ БЪРЗИТЕ ВИ РЕАКЦИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА.
АКО МОЖЕ БИХ ИСКАЛА ДА ВИ ПОПИТАМ И АЗ НЕЩО.
ПРЕЗ 2008 ГОД. С МЪЖА С КОГОТО ЖИВЕЯ НА СЕМЕЙНИ НАЧЕЛА ЗАКУПИХМЕ АПАРТАМЕНТ С ИПОТЕЧЕН ЗАЕМ. ТЪЙ КАТО ЖИЛИЩЕТО, КОЕТО ИСКАХМЕ НЕ ПОКРИВАШЕ ЗАЕМА СЪИПОТЕКИРАХМЕ И ЕТАЖ ОТ КЪЩА, НА БАЩА МУ.
ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕ УСПЯХМЕ ДА СЕ СПРАВИМ СЪС ЗАЕМА: ВДИГАХА НИ ВНОСКАТА НЯКОЛКО ПЪТИ, БЕЗ ДА НИ УВЕДОМЯТ, ПОСЛЕ ДОВНАСЯХМЕ НАКУП ГОЛЕМИ СУМИ( НЯКОЛКО ПЪТИ. ИЗДЪХВАХМЕ.ПРЕЗ ТЕЗИ 3 ГОДИНИ ПЛАЩАХМЕ,СЪС ЗАКЪСНЕНИЯ, НО ПЛАЩАХМЕ. ПРЕЗ 2011 ГОДИНА СЛЕД СИЛЕН НАТИСК ОТ СТРАНА НА БАНКАТА НИ НАКАРАХА ДА ПРОДАДЕМ ЖИЛИЩЕТО "ЗА ДА НИ ПАДНЕ ВНОСКАТА И ДА МОЖЕ ДА ОБСЛУЖВАМЕ ЗАЕМА". СЪГЛАСИХМЕ СЕ. ТРЪГНА ПРОЦЕДУРАТА. СЛЕД 2 МЕСЕЦА СЕ НАМЕРИ КУПУВАЧ, РАЗБИРА СЕ НА ЦЕНА 30% ПРОЦЕНТА ОТ ТАЗИ КОЯТО СМЕ ГО ПЛАТИЛИ. СЛЕД ПРОДАЖБАТА ОТ БАНКАТА НИ КАЗАХА ДА ИЗЧАКАМЕ ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОКУМЕНТИТЕ, И ДА ЗАПОЧНЕМ НА ЧИСТО. СЛЕД 3 МЕСЕЦА НИ СЕ ОБАЖДАТ ЧЕ ВНОСКАТА НИ Е 640 ЛВ. ЗА 30 ГОДИНИ ( ЗА УТОЧНЕНИЕ ДОКАТО ИЗПЛАЩАХМЕ АПАРТАМЕНТА ВНОСКАТА БЕШЕ 680ЛВ.)ПОПИТАХМЕ ЗАЩО Е ТОЛКОВА ВИСОКА А ОТГОВОРА БЕ " ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЕМА СА ВЛЕЗЛИ 20% ОТ СУМАТА ИЗПЛАТЕНА ОТ КУПУВАЧА, ДРУГИТЕ ПАРИ БИЛИ ПЛАТЕНИ ТЕХНИ РАЗХОДИ И КОМИСИОННИ.
ОПИТАХМЕ СЕ ДА ГО ПРЕДОГОВОРЯХМЕ, НО БЕЗ УСПЕХ. ИЗЛИЗАШЕ ЧЕ БЕЗ ЖИЛИЩЕ НИЕ СЛЕДВАЩИТЕ 30 ГОДИНИ ЩЕ ПЛАТИМ 230400 ЛВ(А ТЕГЛИХМЕ 80000)
СПРЯХМЕ ДА ПЛАЩАМЕ(ЗА КОЕТО ЗНАМ ЧЕ СМЕ СИ ВИНОВНИ, НО ТОЛКОВА ПАРИ ....)СЛЕД НЯКОЛКО МЕСЕЦА ПОЛУЧИХМЕ ПИСМО ЧЕ СМЕ ОСЪДЕНИ (НЕ РАЗБРАХМЕ ЧЕ ЩЕ НИ СЪДЯТ, НЯМАШЕ ПРИЗОВКИ, НИЩО. ОСЪДИХА НИ БЕЗ НАШЕ ЗНАНИЕ) И С НОМЕР НА ИЗП. ЛИСТ ДАДЕН ЕТАЖА НА БАЩА МУ НА ЧСИ ЗА ПРОДАН. МИНА ТРЕТА ГОДИНА НИКОЙ НЕ ЗАКУПИ ИМОТА. ВЕЧЕ ДАЖЕ НЕ Е ПРИ ЧСИ.
КАКВО СЛЕДВА ОТ ТУК НАТАТЪК, АКО ИМОТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОДАДЕ?
КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ДА НЕ СЕ ПЛАТИ ТАЗИ КРУПНА СУМА, А НЕЩО РАЗУМНО И НОРМАЛНО. НЕ ИСКАМ ЦЯЛ ЖИВОТ ДА СЪМ ДЛЪЖНИК.
А И ИМАМ 3 ДЕЦА. КАКВО ЩЕ СТАНЕ КАТО НАВЪРШАТ ПЪЛНОЛЕТИЕ, НАСЛЕДЯВАТ ЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО?
КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ДА СЕ ОПРАВИМ В ТАЗИ СИТУАЦИЯ.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

Анонимен каза...

Здравейте Адвокат Ненова.Притежаваме къща кота-корниз 5.35 (основно застрояване) построена около 1999,която се допира до две от страничните имоти граници.На едната от тях е прилепена до гаража на съседа.При условие,че имаме нотариално заверени декларации за строителство с намалени отстояния,може ли къщата да приеме режим на търпимост?

Анонимен каза...

Извинявайте,забравих да се представя в горния си пост.Казвам се Атанас Ковачев.

А.Ненова каза...

Г-н Ковачев,

освен декларации е необходимо да разполагате с одобрени проекти, разрешение за строеж, протокол за строителна линия и ниво.
В случай че имате тези документи бихте могли да се обърнете към надзорна фирма, която да оформи документацията за въвеждане в експлоатация на сградата.
Иначе търпими строежи са построените до 1987 г. и в съответствие със строителните правила и норми.

Анонимен каза...

Лина Христова
Здравейте Адвокат Ненова. Имам дарена къща и дворно място през 1997 г. от родителите ми без посочени условия в НА. В данъчната оценка тогава на къщата беше посочено,че тавана е виснал и е за ремонт. След което заляхме плоча и построихме тавански стаи с разрешение на мое име.
По какъв начин да си узаконя първия етаж,и втория след като единия ми родител е починал вече а имам и сестра,която през 1997г. си получи друг дял от имотите,но може да прояви интерес след време?

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова, Казвам се Христо. Имам следният казус и ако може да ми отговорите ще съм ви много благодарен.
През 1975 дядо ми прави дарение на леля ми една земеделска земя по стария действащ план на селото кадето се намира земята, през 1976 се сменя плана на селото и земята която е дарил на лелями се уреголира и попада в 2 упи-та, години по късно или по точно 1981 купува от съседа земедлска земя и от АПК замеделска, за тези покупки има приходни касови ордери.интересуваме аз като внук на дядо ми (защото баща ми е починал) имам ли наследсвено право върху имотите които е закупил по новият план на селото, защото в скицата и удостоверението към нея пише че са прилежащи части към имота който е дарил на леля ми от 1975 година.
Благодаря предварително за отделеното време и за отгорът който се надявам на получа

А.Ненова каза...

Христо,
от поставените въпроси се разбира, че леля Ви владее и ползва въпросните имоти и вероятно ги е придобила по давност.
Не става ясно възстановявани ли са земите на дядо Ви от поземлена комисия или не, нито има ли документ за собственост на името на дядо Ви или не.
За по-точен отговор следва да се разгледат документите, с които разполагате.

А.Ненова каза...

Лина Христова,

доколкото разбирам Вие притежавате нотариален акт за собственост на едноетажна къща с дворно място.
В случай, че таванските стаи сте построили въз основа на разрешение за строеж и проекти, и ако новопостроеният етаж е нанесен в кадастралния план, то можете да се снабдите с нотариален акт за собственост на новопостроения етаж на Ваше име.

А.Ненова каза...

ЕЛИ АДЖИЧЕВА

бих Ви посъветвала да предоговаряте условията по кредита, включително като разговаряте и с други банки за рефинансиране на кредита.
Колкото по-дълъг е периода, толкова повече са лихвите.
Искайте с първите вноски да се погасява по-голяма част от главницата, а не от лихвите.
Също така добре би било да се обърнете към специалист по финанси, който да Ви консултира и да Ви даде правилен съвет
Успех!

Анонимен каза...

Христо.
1975 година дядо ми дарява на леля ми имот, 1976 се сменя плана на селото в което се намира имота,и имота който е дарил се обособява в УПИ-та(УПИ12 - 650 и УПИ13 - 650), 1981 година закупува придаваемо място от съседа и от поземлена комисия (АПК), което има издадени документи (касови ордери и разписки), тези докумнти и до ден днешен се водят на дядо ми на името. въпросът ми към вас адвокат Ненова, аз наследявам ли дадо си и имам ли права върху придаваемото място което той е закупил и които документи са на дадо ми на името

Благодаря за отговорът предварително

Анонимен каза...

Здравейте ! Казвам се Емил Михайлов и имам фирма ЕООД. С данъчен акт от 2008-ма година имам задължение по ДДС, за които давностния срок е изтекъл до края на 2013 г. До края на 2014 г. не съм търсен по никакъв повод от НАП, аз не подал възражение за отписване на задължението. Вчера получих обаждане от НАП да се явя да подпиша споразумение за разсрочено плащане. Бихте ли ми отговорили, моля, какви права имам и как да постъпя в конкретния случай ? Благодаря !

Анонимен каза...

Здравейте,казвам се Вероника.Въпросът ми е такъв-преди време се оказа че сам поръчител по кредит за който аз незнам,титуляра не си плаща вноските и сега дърпат мен.аз в мпмента водя дело срещу банката и титуляра.въпросът ми е че искам да сключа брак но се притеснявам от това че ако не спечеля делото може да започнат да дърпат и мъжът ми а той има имот на негово име.възможно ли е това да стане

А.Ненова каза...

Емил Михайлов,

след като не сте поискали заличаване на данъчното задължение до 31.12.2014 г. то сега е дължимо и от НАП имат право да го прихванат от други Ваши плащания.
Възможностите са:
- да подпишете споразумението
- да изчакате образуване на изпълнително дело, по което да възразявате, че не дължите поради погасяване по давност

А.Ненова каза...

Вероника,

задължението Ви е лично и бъдещият Ви съпруг не може да отговаря наред с Вас.
Но ако закупите недвижим имот на Ваше име или по време на брака в режим на СИО, кредиторът има право да възбрани имота и да насочи принудително изпълнение срещу него.

Анонимен каза...

Здравейте, адвокат НЕНОВА.
Искам първо да изкажа благодарността си към Вас и да кажа, че заради хора като Вас светът ни става по-добър. Казвам се Ивайло,от Русе. Ние сме 3-ма братя,но единият(Петър) поради много главоболия помеждуни вече не е част от семейството.Преди 4 години с майка ми и с брат ми теглихме кредити и си построихме три - етажна къща. По документи майка ми ни продава на мен и брат ми по един етаж с право на строеж и както следва си имаме нотариални актове за всеки етаж. Въпросът ми е: един ден, когато ние с брат ми и с въпросният вече нечлен на семейството Петър,се превърнем в наследници на етажа на майка ми,как можем да направим така,че Петър да не наследи нищо от майка ми.Къде трябва да се явим, за да оформим документите или каквото е необходимо. Чувал съм варианти за доизглеждане или подарен имот.
Моля за съвет! Благодаря Ви много!

Анонимен каза...

Здравейте,
адв. Ненова!
Ще съм благодарна да ме насочите и по моят проблем , благодаря ви . Ситуацията е следната . Баща ми и Чичо ми прехвърлиха чрез дарение 1- ви и 2- ри етаж от къща на брат ми, тоест цялата къща. Аз съм омъжена и живея в друг град. Но брат ми се пропадна- пропи, взима наркотици, играе хазарт. Баща ми почина преди 2 години. В момента брат ми е безработен от много време и постоянно психически тормози майка ми. Освет това постоянно я изнудва за пари и й вдига скандали , тя е пенсионерка от тази година. Сега иска да продава къщата и тем подобни неща. Аз се притеснявам за майка ми и искам да я взема при мен . Въпросът ми е могат ли майка ми и чичо ми, който живее на 1- вият етаж , да развалят дарението на брат ми? Дарението няма тежести , освен пожизнено право на ползване и как да подходим ? В тази връзка брат ми залага постоянно вещи от домът на майка ми , тероризира я за пари.
Поздрави,
Анастасия!

Анонимен каза...

Здравейте Адв. Ненова.Казвам се Александър Драгиев и имам следния проблем.Дядо ми има един имот в който преди много години е имало къща<вече я няма/ имот който има наследници и всички са съгласни да го придобия.Проблемът е че няма никакви документи за него няма нотариален акт скици, не е заснет в кадастъра.Всички жители знаят че имота се стопанисва от фамилията ни от 60-70 години.Също така дядо ми плаща данък за имота дори и такса смет в продължение на 40 години от молбата ми е ако има възможност за узаконяване да ми кажете от коя институция да започна. Благодаря! А.Драгиев

А.Ненова каза...

Ивайло,

майка Ви може да прехвърли своя етаж чрез покупко-продажба, дарение пред нотариус.

А.Ненова каза...

Анастасия,

майка Ви и чичо Ви нека се обърнат към адвокат по местонахождение на имота за завеждане на дело за разваляне на дарението на посочените от Вас основания - тормоз, не дава издръжка (ако някой от дарителите е поискал такава).

А.Ненова каза...

Александър Драгиев,
следва да се обърнете към нотариус по местонахождение на имота и да поискате да се състави нотариален акт по обстоятелствена проверка на името на наследниците, които впоследствие да Ви прехвърлят имота.

Анонимен каза...

ЗДРАВЕЙТЕ АДВОКАТ НЕНОВА.
С МОЯ СЪПРУГ ПРЕДИ ДВЕ ГОДИНИ СЕ СДОБИХМЕ СЪС ЗЕМЯ С НОТАРИАЛЕН АКТ КАТО СДЕЛКАТА БЕШЕ ИЗПОВЯДАНА ПРЕД НОТАРИУС. В ПОСЛЕДСТВИЕ РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ЗЕМЯТА Е ПРИДОБИТА ПО ДАВНОСТ, С РЕШЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ. СЛЕД ТОВА ЗЕМЯТА Е СМЕНИЛА НЯКОЛКО СОБСТВЕНИКА ПРЕДИ НИЕ ДА Я ЗАКУПИМ. КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ В ОТДЕЛА ПО ВПИСВАНИЯТА ЗЕМЯТА СЕ ВОДИ НА ИМЕТО НА МОЯ СЪПРУГ.ПРИТЕСНЕНИЯТА СА НИ ДАЛИ ЧОВЕКА КОЙТО ГО Е ПРИДОБИЛ ПО ДАВНОСТ Е ДОБРОСЪВЕСТЕН. КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ИЛИ НЕ ЗА ДА ОСТАНЕ ЗЕМЯТА НАША. И ИМА ЛИ ВЕРОЯТНОСТ ДА Я ЗАГУБИМ. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

А.Ненова каза...

В случай, че никой не е предявил претенции за собственост спрямо Вас, то няма за какво да се притеснявате, т.к. разполагате с нотариален акт.
При възникване на претенции за собственост от страна на трето лице, то трябва да заведе дело и да докаже, че е собственик.

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова, казвам се Марин Костадинов, пиша отново с молба за помощ по моя казус.

Става въпрос за наследствен имот в гр. София, наследници са майка ми и вуйчо ми с равни части от къща и двор.

Аз имам брат, а вуйчо ми само едно дете, тъй като не можем да се разберем доброволно и вероятно ще се стигне до съдебна делба.
Въпроса ми е, може ли майка ми да ми продаде или дари нейния дял от къщата без да иска разрешение от вуйчо ми ?

И също може ли вуйчо ми да продаде или дари неговата част от къщата на своя син без да ни иска разрешение ?

Интересува ме, защото аз нямам други имоти и ако този стане мой ще се води единствено жилище и би имало тежест в съда или въпреки това ако се заведе дело имота отива на публична продан с наддаване ?

Поздрави и благодаря!

Анонимен каза...

Здравейте г-жа Ненова.
Казвам се Живка Маврова.
Притежавам апартамент в жилищна сграда с мазе към него.В скицата на сградата построена от строителна фирма е посочено едно мазе със същия номер като моя апартамент а ми е дадено за ползване и вписано в нотариалния акт друго с по-малка квадратура.По-голямото мазе се ползва от други съсобственици-съседи от сградата.Нотариалният акт е от 09.09 2005г.Имам ли право да си взема мазето първоначално предвидено за моят апартамент?Най-вероятно смяната е станала без мое знание и без документ ,а чрез допълнителна лична уговорка между строителната фирма и моите съседи.Какви са правата ми?

Анонимен каза...

ЗДРАВЕЙТЕ АДВОКАТ НЕНОВА, ПИШЕ ВИ ИВАН ГЕОРГИЕВ.
МОЯТ КАЗУС Е СЛЕДНИЯТ:
ПРИТЕЖАВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ СЕДЕМ ГОДИНИ, КОЯТО Е В ПРОЦЕС НА ПРЕОДРЕЖДАНЕ. ЗЕМЯТА Е ЗАКУПЕНА ОТ СОБСТВЕНИК КОЙТО Я Е ПРИДОБИЛ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ОТ ЛИЦЕ КОЕТО Я Е ПРИДОБИЛО ПО ДАВНОСТ. ПОЯВИХА СЕ ЛИЦА КОИТО СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПРЕДИШНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И ПРЕТЕНДИРАТ ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА. КАКВО ДА ПРАВЯ В ТОЗИ СЛУЧАЙ? МОГАТ ЛИ ДА МИ ВЗЕМАТ ЗЕМЯТА? ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРЯ!

А.Ненова каза...

Марин Костадинов,

всеки наследник (майка Ви или вуйчо Ви), който е живял в къщата заедно с наследодателя до смъртта му и не притежава друго жилище, може да иска ( в дело за делба) къщата да се възложи в негов дял. В останалите случаи имотът се изнася на публична продан.

А.Ненова каза...

Живка Маврова,

съвпадението на номера на апартамента с този на мазето в проекта, не означава че мазето е принадлежност към Вашия апартамент. След като сте закупили с нотариален акт друго мазе, то сте станали собственик на същото мазе, посочено в нотариалния акт.

А.Ненова каза...

Иван Георгиев,

в случай на завеждане на дело, ще следва да се защитавате с възражение, че сте придобили земята по давност; че сте добросъвестен владелец и наследниците са изгубили правото на собственост поради неупражняването му. Най-добре е да потърсите адвокат по местонахождение на имота.

Анонимен каза...

Здравейте г-жа Ненова!
Казвам се Рачев и въпросът ми е следния: живея в двуетажна масивна жилищна сграда с други съсобственици под мен.Имам претенции(натрупали се през всичките 25 години съжителство) основателни към тези хора,че не обичат да поддържат и не се интересуват от състоянието имота в който и аз живея (чистене,поддръжка на общите части и нарушаване на вътрешния ред,цепене на дърва в мазето,от което къщата се тресе буквално).Естествено говорили сме многократно,но дето се вика то си знае неговото и ми е дошло до гуша вече!Знам че има и такъв модел хора,но на мен не ми се нрави и си е техен проблем!Питам как мога да им противодействам и да им покажа,че не това е пътя и все аз да им върша работата?Нали и те са собственици,а по нищо не личи?Бъдете жива и здрава и ви благодаря!

Анонимен каза...

Здравейте отново адв. Ненова,
това което казвате означава ли също, че нито майка ми, нито вуйчо ми могат да прехвърлят техните дялове от имота на техните наследници в случая аз и братовчед ми? И делбата би била само между тях ?

Поздрави и благодаря!
Марин Костадинов

Анонимен каза...

Здравейте,

От общината откриха търг за имот по наша инициатива. След това съответно го закупихме. Но сега се оказа, че този общински имот е бил чужда собственост и въпросният собственик ни обвинява, че сме влязли във владение. По кадастрален план се води на общината. Проблемът е, че започнахме да извършваме подобряване на имота и вложихме доста пари. Моля да ми кажете какви са възможностите?

А.Ненова каза...

Г-н Рачев,

съсобствениците са длъжни да участват в поддръжката на имота съобразно притежаваните идеални части от общите части. В случай, че сте правили подобрения (напр.ремонт на покрива или др.), в които съсобственикът не е участвал, имате право да претендирате дължимите от него суми по съдебен ред.
По отношение "цепенето на дърва в избата" - можете да заведете дело и да искате от съда да осъди съсобственика да прекрати с тази дейност. Най-добре е да се обърнете към адвокат по местонахождение на имота за по-подробна консултация след запознаване с документите по случая.

А.Ненова каза...

Претендиращият да е собственик следва да заведе дело и да докаже, че е такъв. А вие събирайте документите за ремонта, за да можете да претендирате заплащането им.

Анонимен каза...

Хиляди благодарности адвокат Ненова!Всичко най хубаво желая!

Unknown каза...

Здравейте госпожо Ненова. Казвам се Галин Георгиев. Предстои ми да подпиша предварителен договор за закупуване на жилище чрез агенция за недвижими имоти.От агенцията ми представиха копие от нотариален акт за дарение от 12.08.1997 г. В него не е попълнен Вх.рег. №, не са отбелязани том и стр. на парт. книга., не е попълнено мястото за платени такси по зак. д.т. В електронния имотен регистър нотариалният акт не е вписан. дареното лице има персонална партида, но в нея няма вписвания. Имам ли основание да се съмнявам в истинността на нотариалния акт за дарение, който е и акт за собственост. По имота не открих никакви вписвания в електронния имотен регистър. Благодаря Ви предварително за вниманието.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова, казвам се Генка Господинова - пенсионер от град Разград. Имаме спор с брат ми, които живее от 1989г. в чужбина, относно наследения ни апартамент от родителите ни. Той никога не е полагал грижи за родителите ни, и не е изпращал нито лев помощ. Сега иска да продадем апартамента, но аз не съм съгласна. Изцяло аз съм се грижила за родителите ни и сега полагам грижи за апартамента, за да е в добро състояние. Той и в момента живее в Мексико, беше си идвал само за два месеца през 2012г. когато почина майка ни. Брат ми настоява да продадем апартамента, но аз не съм съгласна, тъй като мисля да живея в него, и искам да му изплатя 1/2 по държавни цени.
Моля за съвет.
Благодаря предварително!

Анонимен каза...

Здравейте. Моето име е Нели Димитрова и търся правен съвет - през 2013г. закупихме имот от ЧСИ предложен на публична продан. Платихме цялата сума и всички такси към общината и СИ за издаване на Постановление. Когато отидохме в Агенция по вписванията, за да се впишем като собственици, се оказа, че имота не може да бъде вписан, тъй като няма идентификатор (ЧСИ-то не си беше направил труда да получи идентификатор на имота ,нито искаше да съдейства за издаването на такъв). Поради тази причина ние не можем да получим въвод в имота. Затова сами тръгнахме да изваждаме идентификатор, но бившите собственици започнаха да обжалват Заповедта от Кадастър и се проточиха съдебни дела. Вече две години ние не можем да влезем в имота си, а там продължават да си живеят бившите собственици и нямат намерение да напускат. Можем ли да заведем дело срещу СИ да ни върне парите - той прибра парите ни, продаде ни имот, който не може да се ползва, не ни съдейства по никой начин, не ни въвежда вече втора година?

Анонимен каза...

Н.Георгиева
Здравейте ,
Съседката ми иска да строи да границата на къщата ни продължение на къщата си .Какво ще ме посъветвате да се съглася ли заради добросъседство, като ме притеснява това да не би в последствие на строеж да промени дължината или височината на строежа.Какви са ми плюсовете и минусите.

Анонимен каза...

Здравейте, адв. Ненова!
Казвам се Станислава Петрова и моля за Вашата компетентност по Зут.
Притежавам дворно място, при което единият двор е в денивелация спрямо другият-2,5м.
През 1998г.,заедно с баща ми, притежаващ тогава3/4 върху земята, а аз 1/4 , решаваме да изравним двата двора, като изградим върху двора с по-голяма денивелация тераса.От техническа служба тогава ни обясниха, че това се води терасиране и ни поискаха декларации за съгласие от съседите/защото това терасиране е на границата/ Сдобихме се с тях и получихме разрешение за строеж.
При терасирането,покритата кухина от това терасиране, погледнато от страна на комшиите ми изглежда като едноетажна постройка,с бетонови колони и тухли,поради денивелациятя, а погледнато от улицата , като тераса на двор.
Сега, след повече от 16г. се оказва,че постройката ми от 1998г. е незаконна и имам съставен акт ,за премахване.Нямала съм проект, заповедна книга, строителна линия. Някой тогава от техническа служба не си свърши работата, не ни каза, за тези проекти, а искаха само декларации от съседите и въз основа на тях ни издадоха разрешение за строеж, което важи за терасиране на двор.
Принудена съм да се защитя,защото баща ми вече е покойник и трябва да се боря сама. Твърдя, че е имало инвестиционни проекти, които той е финансирал и аз ги нямям. Те трябва да се съхраняват в общината. Архивата на общината беше отчасти наводнена , а и имаша местене в друга сграда, така, че блъфирам, защото без вина се оказвам извършител на незаконна постройка. Тази моя постройка има индификационен номер и е заснета в кадастралната карта и е включена в одобреният кадастрален план.
Как да се защитя,че това терасиране от само себе си е довело до тази постройка,поради голямата денивелация, запълвайки кухината.
Знам, че нямам вина и че това е донос от страна , на съседи,които някога са ми дали съгласие. Пазя оригинала на 50% от заверените декларации на съседите ми и искам да се защитя, че е търпим строеж, съгласно действащите тогава рарпоредби. Моля, какви са ми шансовете, да се спася от събаряне като търпим строеж?
Благодаря Ви предварително!Христо каза...

Придобиване по давност може ли да има в следния случай:
Братовчед ми се ожени и заживя с жена си в къщата на родителите си заедно с тях - те на единия етаж, той и жена му на другия. Роди им се син. Мина се време и се появиха проблеми в семейството. Мислейки, че съжителството на две поколения в една къща, макар все на отделен етаж стои в корена на проблемите той купува апартамент и с жена си и детето се изнасят от къщата. Но ... проблемите не се изглаждат и се стига до развод.Съдът присъжда родителските права на братовчед ми. В акта е записано - "да ползва жилището съвместно с детето си до навършване му на 18 години". Жена му запрашва на някъде с любовника си и повече не се връща в този град,тя не е родом от този град. Сега синът е на 27 години. Преди няколко месеца братовчед ми се спомина.
Може ли синът му да получи констативен наториален акт като единствен собственик на апартамента. Майка му не се е интересувала през тези 15 години нито от него, нито от апартамента. Не е плащала и данъци.

Анонимен каза...

Здравейте адв.Ненова
казвам се Димитрина Стоянова, предстои ми сключване на сделка за покупка на 1/2 част от къща близнак с общо дворно място 360м2 което е разделено м/у двамата собственици, къщата е строена през 1966г. на общинска земя за което има договор за отстъпено право на строеж /суперфиция/ въпросът ми е след като купя къщата, мога ли да си закупя 1/2 реална част от двора т.е 180 м2. Благодаря предварително

А.Ненова каза...

Нели Димитрова,
ЧСИ има задължение да Ви въведе в имота - поискайте от него да го стори.

А.Ненова каза...

Станислава Петрова,

напишете възражение до кмета, че строежът е търпим и поискайте да Ви се издаде удостоверение за търпимост.Търпими са строежите, изградени до 2001 г.

А.Ненова каза...

Христо Христов,

синът е придобил по наследство от баща си 1/4 ид.ч. от жилището, а майката има 1/4 по наследство и 1/2 ид.ч. поради прекратяване на СИО (съпружеска имуществена общност) със смъртта на съпруга й. Придобивна давност не тече между наследници, поради което майката ще трябва да прехвърли собствеността на сина си.

А.Ненова каза...

Димитрина Стоянова,

можете да закупите първо къщата, а после и 1/2 от двора. Но настоящият собственик, ако е този на който е отстъпено правото на строеж или негов наследник, би могъл да закупи на преференциални цени. От друга страна закупуване на дворното място има значение ако възнамерявате на строите. В случай че нямата такива намерения, не е необходимо да закупувате, т.к. правото на строеж не се погасява и Ви дава право да ползвате дворното място.

Анонимен каза...Здравейте,
съпругата,ми пусна искова молба за развод,при което претендира за предоставяне ползуване на семейно жилище в полза на детето.Същото е дарено от майка ми,преди брака ни,и не се води семейно жилище а 1/4 от дворно място.Можели да го вземе във такъв случай?

А.Ненова каза...

Съгл.чл.56 ал.2 от СК:
"Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, докато ги упражняването им"
1/4 от дворно място не е семейно жилище.

Анонимен каза...

Здравейте,
през 1992г. сме заявили 10608 декара земя, която поземлената комисия отказа да признае, тъй като не сме посочили местност, граници и съседи. Пропуснахме 14-ния срок за обжалване, поради липса на докозателсвени документи. Сега родственици завърнали се от чужбина ни предоставиха стари документи, от които е видно, от къде баща ни е наследил земята. Същата е вписана в Държавен архив Силистра, без местност, граници и съседи. Род-ци ни предоставиха заявление което баща ни ичичо ни са изпратили до Министъра на земед. игорите през 1949 г.с което заявл. молят министъра да им бъде върната неправомерно отнетата им майчина нива от 21218 дка под №939 №1 кв 26 в местността Айкарията на Тутраканското землище с която неправомерно е бил оземлен техен съгражданин във връзка с уреждане на собственоста на Ю. ДобруджаПри направената проверка от техника се е установило че действително нивата е била на баба ни.Тогава ПК през 1949 с Протокол решение връща нивата нанаследници. но вече в кв.20 парцел 4 като не опоменават местност. Според нас местността остава същата. Тогава чичо ми ибаща ми си я поделят п о10608 дка. на всеки и баща ми я внася в ТКЗССъщата е вписана в ДА гр.С-ра.Въпросът ми е тези два документа които Ви описах могат ли да ни послужат за доказателство пред съда. ИМаме ли право да заведем дело след като са изтекли всички срокове.Предварително Благодаря.

Анонимен каза...

Здравейте, адв. Ненова!
Казвам се Весела Рангелова и имам въпрос относно ипотека на жилище.
По принцип апартамента е изграден върху наследствена земя, при което аз като наследник получавам 1/8 от жилището. 2008г. чрез дарение придобивам още 7/8 от него и в момента той е моя собственост. 2009г. съм го декларирала в данъчното и оттогава си плащам данък в пълен размер защото там не е упоменато, че този апартамент няма акт 16 и се води завършен на 100%.
Вчера отидох да си извадя данъчна оценка на имота, но си носех и удостоверение за степен на завършеност на сградата, която понастоящем е на 63% (груб строеж) и оттам ме попитаха каква оценка искам - за 63% или за 100%.
Въпросът ми е, ако при ипотеката на апартамента не представя удостоверението за степен на завършеност, а представя само данъчна оценка за 100%, ще разбере ли някой че сградата няма акт 16, т.е. дали юристите ще разберат че апартамента е без това разрешение.

А.Ненова каза...

Весела Рангелова,
наличието или липсата на Акт обр.16 е от значение за размера на искания кредит. Съветвам Ви да не се опитвате да укривате обстоятелството за липса на разрешение за ползване, а да обсъдите случая с банката.

Анонимен каза...

Здравейте, отново! Казвам са Г.Ангелова и се извинявам, че публикувам за втори път въпроса си, но явно не успях да се справя с формата в сайта и излязох, като "Анонимен", за което още веднъж моля да бъда извинена!
Благодаря, предварително за отговора!

Здравейте,
през 1992г. сме заявили 10608 декара земя, която поземлената комисия отказа да признае, тъй като не сме посочили местност, граници и съседи. Пропуснахме 14-ния срок за обжалване, поради липса на докозателсвени документи. Сега родственици завърнали се от чужбина ни предоставиха стари документи, от които е видно, от къде баща ни е наследил земята. Същата е вписана в Държавен архив Силистра, без местност, граници и съседи. Род-ци ни предоставиха заявление което баща ни ичичо ни са изпратили до Министъра на земед. игорите през 1949 г.с което заявл. молят министъра да им бъде върната неправомерно отнетата им майчина нива от 21218 дка под №939 №1 кв 26 в местността Айкарията на Тутраканското землище с която неправомерно е бил оземлен техен съгражданин във връзка с уреждане на собственоста на Ю. ДобруджаПри направената проверка от техника се е установило че действително нивата е била на баба ни.Тогава ПК през 1949 с Протокол решение връща нивата нанаследници. но вече в кв.20 парцел 4 като не опоменават местност. Според нас местността остава същата. Тогава чичо ми ибаща ми си я поделят п о10608 дка. на всеки и баща ми я внася в ТКЗССъщата е вписана в ДА гр.С-ра.Въпросът ми е тези два документа които Ви описах могат ли да ни послужат за доказателство пред съда. ИМаме ли право да заведем дело след като са изтекли всички срокове.Предварително Благодаря.

GRISHA каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
GRISHA каза...

Здравейте адвокат Ненова, казвам се Григор Радков, преди около 12 години закупих с предварителен договор за 5 години давност /който отдавна е изтекъл/ тухлен гараж който има скица, разрешение за строеж, данъчна оценка, но нямам акт за него, плащам редовно данъка на старият собственик, какво трябва да направя за да ми се издаде някакъв документ за собственост, предният собственик ми даде всичките документи на гаража,но там няма акт16 или акт15 а аз желая да го прехвърлим и да имам някакъв документ за собственост, в момента общината пуска на търг парцели за гаражи и се притеснявам поради изминалите години да не ми предостави мястото за търг. Благодаря Ви!

Анонимен каза...

Здравейте,казвам се Д.Крумова. Въпроса ми е следния,живем в блок и има стая за общо ползване ,интересува ме дали въобще има някакъв вариант да я закупим и да я застроим като още една стая към апартамента залепена е за апартамента ми какви са процедурите и какво трябва да се направи.Благодаря ви предварително.

А.Ненова каза...

Г.Ангелова,

бихте могли да заведете дело срещу общината, която вероятно е записана като собственик на земята, и да искате от съда да признае за установено, че не общината, а вие като наследници сте собственици на описаните 10 дка. Най-добре е да се обърнете към адвокат по местонахождение на имота.

А.Ненова каза...

Григор Радков,

Доколкото разбирам, Вие сте закупили гараж, построен върху място - общинска собственост без отстъпено право на строеж, т.е. притежавате гараж-движима вещ, а не на недвижим имот (земя + гараж), поради което можете да продадете движимата вещ, не и земята.
Съветвам Ви да се обърнете към общината за уреждане на наемните отношения за земята.

А.Ненова каза...

Д.Крумова,

въпросната стая е обща част и може да се предостави за ползване на етажен собственик със съгласие на останалите етажни собственици, дадено на общо събрание на етажната собственост.

Анонимен каза...

Здравейте,г-жо Ненова.
Въпросът ми към Вас е следният:
През 2014г закупих двуетажна къща с площ 130 кв м с всички подобрения по нея от ЧСИ, след което се оказва, че действителната площ на къщата е 225 кв м , следователно 95 кв м от същата къща са незаконно построени от предишния собственик.След покупката вадя удостоверение за търпимост за незаконните 95 кв м. Предишният собственик предявява претенций към наскоро узаконената от мен част от къщата, като твърди, че е пристройвана и ипотекирана през 2005г , с цел да премахнат (разрушат) въпросните 95 кв м.При тези обстоятелства мога ли аз да бъда сигурен, че моето удостоверение за търпимост ми гарантира, че няма да премахнат (разрушат) 95 кв м от къщата, и ако не, какво да предприема аз, за да предотвратя подобни действия.
Благодаря за отделеното време.
С уважение: Диана Иванова

А.Ненова каза...

Диана Иванова,

с удостоверението за търпимост не се узаконяват незаконни строежи, а само се констатира, че тези строежи не подлежат на премахване или забрана за ползване.
Считам, че следва да установите (за предпочитане със съдебно решение)че сте придобили от публичната продан и пристроените 95 кв.м.

Анонимен каза...

Привет, адвокат Ненова .Казвам се Пламена Иванова .Въпросът ми е следният . Имаме построена през 1997 година едноетажна сграда (около 20 кв) на границата на имота (като съседи тогава ни бяха общината ) ,сградата е построена с всички необходими документи.Впоследствие , обаче достроихме към тези квадрати още близо 16 кв и ги обединихме в едно голямо помещение .Второто пристрояване направихме без никакви документи и е продължение на 1 вата част т.е точно по границата на имота .Малко след това общината продаде съседния имот на частник . Има ли някакви опции за мен да обявя допълнитеното пристрояване като търпим строеж или съседът ми може да поиска събаряне на постройката ? И ако поиска такова събаряне , то може да стане само до там до където е пристроеното без документи ?Благодаря Ви за отделеното време

Анонимен каза...

Здравейте, г-жо Ненова!
Прочетох закона за регистрация, но нищо не намерих по моят казус. Касае се за разделяне на двуетажна къща на два адресни регистъра, т.е., всеки етаж си има отделни входове и е нужно тяхното регистрационно разделяне. Единият етаж се продава, а аз съм собствиник на другият. Всички документи и регистрацията ми от 50 години са на настоящият адрес. Кореспонденцията ми също е на този адрес. Новият вход за моят етаж е до, но след съществуващият досега вход на къщата. Логично е новият вход да е маркиран с буква"А" към старият номер, но така се променя адресната ми регистрация. Има ли правило, което да ми позволи да си остана със старата регистрация, а новият купувач на другият етаж, да си направи нова по закона и неговият номер да е с буквата"А", а не моят номер? Така аз няма да имам нужда от нови промени(което е много важно за мене), а купувача и без това ще ги прави по закон. Ако ми отговорите, ще Ви бъда безкрайно благодарен, а и други ще знаят какво да правят в такава ситуация.

Unknown каза...

От Й.Снеготска,
Уважаема адв.Ненова,
деля с брат по 1/2 от ид.ч. от къща с етажна собственост и съм в момента с него в преговори за доброволна делба. Той държи да получи тавана на който има вода и което е едно цяло незастроено помещение, а за мен да бъде сутерена състоящ се от гараж, 2бр.мазета, коридор и склад. Той преизчислява квадратурата на тавана с коефициент 0,4 поради скосяванията на скатовете, представя ми реалната застроена площ на таванското помещение и претендира за компенсация от моя страна - в пари или натура. В Германия напр. мазетата, гаражите и складовете нямат статут на жилищни помещения, докато таваните имат.
Как са регламентирани тези помещения в България?
Аз зная, че те са помощни помещения към основното жилище.
Не се ли разделя при делба само квадратурата на сутерен и таван?
Какво бихте ме посъветва ли в случая?
Поздрави, Снеготска

А.Ненова каза...

Пламена Иванова,
за да е търпим строежът "пристройка на имотната граница" следва същият да е предвиден в действащия ПУП (подробен устройствен план)или в ПУП - действал към момента на строителството.Плановете за застрояване са достъпни в общината.Ако ПУП не предвижда такова застрояване е необходимо да имате съгласие на съседите.

А.Ненова каза...

По отношение на адресната регистрация на жилищна сграда с 2 входа:
промяната на адрес на недвижим имот е от компетентността на общинската администрация - кмета на общината, до който можете да направите писмено искане за определяне на два адреса за двата имота.

А.Ненова каза...

Госпожо Снеготска,

считам, че във Вашия случай следва да се вземе предвид евентуалната възможност за надстрояване на къщата, ако има такава. В случай, че къщата може да се надстрои (с 1,2 етажа), то следва да се остойности цената на единия етаж с тавана и с правото на надстрояване и от друга страна - другия етаж със сутерена, а стойността на двата дяла - да е равна или да се уравни в пари.
В случаите на съдебна делба се изготвя оценка от вещо лице - оценител. Във Вашия случай бихте могли да ангажирате лицензиран оценител, който да направи оценката и съобразно нея да поделите имота извънсъдебно чрез доброволна делба.

Unknown каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Анонимен каза...

Zdr.G-jo Nenova
Bih iskal da popitam za sledniq vapros.
Iskam da postroq magazin v dvora si no ne znam tochno ot kade da zapochna imam samo naturalen akt za parcela.
Kade sledva da otida
Az sam v jujbina i bih iskal da popitam dali moga daa poiskam uslugite na nqkoi koito moje da mi izkara vsichki neobhodimi dokumenti bez az da sam v bg.i tochno kam kogo moga da se obarna.
Blagodarq predvaritelno za odgovora.
Lek den vi jelaq.

Unknown каза...

Уважаема адв. Ненова,
благодаря Ви за отговора, тавана може да се надстрои, не разбирам какво означава "надстрояване 1,2 етажа" и защо трябва в делбата да бъдат етажите включени, след като за тях имаме нот.актове от родителите ни. На мен за 1-ви етаж, за него 2-ри етаж.
Сега разбирам, че при делбата трябва да се "остойности етажа с тавана и с правото на настрояване". Смятах, че като самостоятелен собственик той е вече независим от мен, тъй като с доброволната делба се прекратява съсобствеността между нас. То, "и с правото на надстрояване" има стойност и трябва да се възползвам от него. Това е много умно. Danke.
Поздрави
Снеготска

А.Ненова каза...

По отношение строеж на магазин в собствен парцел:
на първо място следва да се проучи дали застроителният план допуска такова строителство. Ако е допустимо е необходимо да се снабдите с проекти и разрешение за строеж и едва след това - да реализирате строежа. За съдействие бихте могли да се обърнете към адвокат, архитект или друго техническо лице по местонахождение на имота.

Анонимен каза...

Уважаема госпожо Ненова,
Моят въпрос е.
Жилището в което живеем е на името на свекър ми който е починал.Аз и съпругът ми сме разделени.За домът се грижим аз и децата ни.Има ли законен начин да стана законен наследник без да търся останалите двама наследници на свекър ми.Домът е престройван и ремонтирам от мен и децата ми.Чувала съм за унаследяване по давност.Има ли такова положение.Благодаря предварително за отговора.

Анонимен каза...

Уважаема г-жо Ненова,
През 1998 съм подала данъчна декларация защото започнах да живея в апартамен на ЖСК. Декларацията е подадена на база проведено ОС на ЖСК-ато при което съм приета за член кооператор и ми е разпределено жилище, принадлежало по документи на друг кооператор (доброволно напуснал). От тогава да сега акт 16 на сградата няма, но данъци се плащат. В последните години (2001-20010) всички живеещи си извадиха КНА на база давностно владение. Има съпрание на ОЦ от 1987 на което са приети цените и са разпределени полагащите се апартаменти.
Въпросът ми е: Законно ли е да се плаща данък на сграда без акт 16.
Ако се плаща данък не се ли смята, че общината е приела ЖСК-ато и следователно издадените КНА не следва ли да са ХА за собственост на база уюастие на кооперация, а не на давностно владение.
Благодаря за отделеното време

Анонимен каза...

Уважаема г-жо Ненова,
През 1998 съм подала данъчна декларация защото започнах да живея в апартамен на ЖСК. Декларацията е подадена на база проведено ОС на ЖСК-ато при което съм приета за член кооператор и ми е разпределено жилище, принадлежало по документи на друг кооператор (доброволно напуснал). От тогава да сега акт 16 на сградата няма, но данъци се плащат. В последните години (2001-20010) всички живеещи си извадиха КНА на база давностно владение. Има ОС от 1987 на което са приети цените и са разпределени полагащите се апартаменти.
Въпросът ми е: Законно ли е да се плаща данък на сграда без акт 16.
Ако се плаща данък не се ли смята, че общината е приела ЖСК-ато и следователно издадените КНА не следва ли да са НА за собственост на база участие на кооперация, а не на давностно владение.
Благодаря за отделеното време
Angelova

Анонимен каза...

Здравеите Г-жо Ненова,
собственик съм на имот който е построен на общинска земя с право на строеж.за жалост 53кв.м са построени на границата с съседния имот през около 1950 г.Имам желание да отремонтирам имота с нов покрив както и 4аст от стените,но съседа не ми позволява.Има ли законов вариант при съществуваща сграда аз да си я си възтановя или трябва да я оставя да падне и да я загубя завинаги

Unknown каза...

К.Димитрова
Здравейте адвокат Ненова,
След уволнението на моя бивша колежка за злоупотреби от офис, в който в момента работя аз, въпросната отвори на десет метра друг офис с идентична дейност! Новият и офис е гараж, със статут на гараж, без договор!
Мога ли да се обърна към определена институция с жалба и ако да към коя точно институция да се обърна!
Благодаря предварително за отговора!

А.Ненова каза...

На въпроса за данъците на имот в ЖСК:
данък "сгради" и такса битови отпадъци се дължат от датата, когато сте започнали да използвате имота.
ЖСК се прекратява по решение на общото събрание с делба на имотите пред нотариус. В случай, че ЖСК няма действащи органи (ОС, УС, КС и т.н.) и няма решение за прекратяването й, строителството не е въведено в експлоатация с Акт 16, то не би могла да се извърши делбата.

А.Ненова каза...

Кремена Димитрова,
можете да се оплачете в Комисията за защита на конкуренцията, при условие, че можете да докажете че бившата Ви колежка извършва нелоялна конкуренция спрямо Вас, че използва информация Ваша фирмена тайна, определена като такава по надлежния ред (със заповед на работодателя, включваща кои данни точно са фирмена тайна, която заповед следва да й съобщена.

Анонимен каза...

Здравейте,
Преди 30г. дядо ми закупува земя с договор за покупко-продажба, като след 10 години чрез свидетели му издават Нотариален акт за придобиване на имот по давност в последствие си построява вила, издават му партиди за ток и вода и през всичкото това време си е плащал данъци и всички разходи. Към днешна дата разбираме, че земята е общинска собственост и 8 пъти е обявяван на търг без някой да ни уведоми за това. Какво можем да направим в случая за да докажем, че имота е наш?
Благодаря предварително!

А.Ненова каза...

Можете да заведете дело срещу общината, по което да искате да се признае за установено, че Вие сте собственици. Обърнете се към адвокат по местонахождение на имота.

Анонимен каза...

Уважаема госпожо Ненова,
Моят въпрос е.
Жилището в което живеем е на името на свекър ми който е починал.Аз и съпругът ми сме разделени.За домът се грижим аз и децата ни.Има ли законен начин да стана законен наследник без да търся останалите двама наследници на свекър ми.Домът е престройван и ремонтирам от мен и децата ми.Чувала съм за унаследяване по давност.Има ли такова положение.Благодаря предварително за отговора.

Анонимен каза...

Уважаема госпожо Ненова,
Казвам се Мартинов.
Имам апартамент, дарен от родителите ми и нотариален акт за това дарение, направено през 1990г.
Но имам съмнения, че не е вписан в имотния регистър.
мои роднини, с които имаме разногласия по този и други имоти, са правили справки
и са стигнали само до договора за покупка от моите родители през 1970г. поне така казват.
Въпросът ми е, възможно ли е да не е вписан в агенцията по вписванията и ако е така,
какви последствия може да има, в смисъл на претенции от страна на тези роднини(те не са дарени).
Нотариалния акт има
- номер,
- том,(римска цифра) където би трябвало да е вписан и
- номер на дело,
но няма партиден номер или партидна книга.
С тези номера, би трябвало да е вписан, но...
Благодаря Ви за отделеното време.

«Най-старите ‹По-стари   1 – 200 от 402   По-нови› Най-новите»