петък, 8 март 2013 г.

Придобиване на недвижим имот по давност

придобиване на имот по давност
Правото на собственост върху недвижим имот може да се придобие чрез сделка, по наследство, по завещание или по давност (по давностно владение).

Давностното владение 

е период от време, през който едно лице владее и ползва чужд имот с намерение да стане негов собственик. Владението пък е упражняване на фактическа власт върху имота. Законът за собствеността определя два срока за придобиване на недвижим имот по давност– 5 години за добросъвестно владение и 10 години за недобросъвестно владение.

Добросъвестно владение 

е това, при което имотът се владее на правно основание (договор, нотариален акт, друг документ), годно да направи владелеца собственик, но праводателят (прехвърлителят на имота) не е бил собственик или формата на договора е била опорочена. Пример за такъв  случай е продажба от заветник, който се легитимира като собственик със завещание, а впоследствие се установи, че завещанието е нищожно. В този случай, купувачът – владелец е добросъвестен, защото е платил цената, владеее имота на правно основание (завещание и нотариален акт), но той не е знаел и не е могъл да знае, че завещанието е нищожно, респективно че праводателят му не е бил собственик, защото от нищожните актове не могат да се черпят права. С изтичането на 5 годишен срок, добросъвестният владелец придобива правото на собственост по давност.

Недобросъвестно владение 

 е това, което няма характеристиките на добросъвестното владение. Например недобросъвестен е владелецът, който владее недвижим имот на основание предварителен договор. Този договор не е „годно правно основание”, защото с него не може да се прехвърли собственост. Недобросъвестният владелец може да придобие недвижим имот по давност с 10-годишно владение.
Законът поставя и други изисквания за придобиване на недвижим имот по давност, и по-точно към самото владение.

Владението

трябва да отговаря още на следните условия:
- да бъде непрекъснато
- да е явно, а не скрито,  т.е. владелецът трябва да манифестира поведение, което да не оставя никакво съмнение, че той упражнява фактическата власт за себе си. Владелецът следва да демонстрира открито намерение да стане собственик. Израз на това намерение да се свои (animus) са действия по деклариране на имота в данъчна служба на името на владелеца, заплащане на данъци и такси за имота, откриване на партиди за ток и вода на името на владелеца и други подобни
- владението да е необезпокоявано, спокойно, несмущавано, т.е. действителният собственик да не се противопоставя на факта, че имотът се владее от трето лице –владелец; да не води дела срещу него; да не оспорва този факт по никакъв начин.

Изпълнени ли са горните условия, владелецът може да поиска от нотариуса по местонахождение на имота да му издаде нотариален акт по обстоятелствена проверка. За издаването на акта е необходимо пред нотариуса да се представи  молба – декларация за обстоятелствена проверка по образец. Неразделна част от молбата – декларация е удостоверение, издадено от общинските власти и областна адинистрация, че имотът не е общинска, респ.държавна собственост. Прилага се и документ за данъчна оценка. Производството пред нотариуса се развива с участието на трима свидетели, които удостоверяват факта на владението. Когато владелецът се позовава на добросъвестно владение, задължително е да представи документа, на който се основава правото му (договор за делба, удостоверение за наследници или други). Въз основа на събраните доказателства и ако установи факта на владението и намерението на владелеца да свои, нотариусът съставя нотариалния акт.
Важно е да се знае, че този нотариален акт по обстоятелствена проверка не поражда право на собственост, а само констатира факта на изтеклата придобивна давност.
Такива нотариални актове по обстоятелствена проверка могат да се атакуват  от действителните собственици, които следва да заведат дело срещу владелеца –признат за собственик и да искат отмяна на нотариалния акт.

305 коментара:

1 – 200 от 305   По-нови›   Най-новите»
Анонимен каза...

Желая да попитам,ако има издаден констативен нотариален акт по давност,но той не отговаря на деиствителни факти,как би могъл да се успори?Възмойно ли е изобщо?

А.Ненова каза...

Оспорва се по съдебен ред. Правен интерес да заведе такова дело има действителният собственик, който може да предяви иск за собственост срещу лицето, което се ползва от констативния нотариален акт. Действителният собственик следва да се легитимира като такъв пред съда -с документи за собственост и да иска отмяна на акта по обстоятелствена проверка.

Анонимен каза...

Здравейте, владеем имот повече от 30г още от прадядо ми, но не сме плащали данъци за него има ли вариант да се придобие имота по давност?

Анонимен каза...

Здравйте, искам за следния казус:
Имаме човек, който се интересува от даден имот, но собствениците са починали, а наследниците са пето поколение, не живеят в същия град и няма заинтересованост относно имота.
Имота е занемарен, превърнал се е в бунище, сградата се руши, личи че е безстопанствен от години. Заинтересованото лице иска да заяви намерение за владеене на имота.
Как да процедира, какво да направи?
Благодаря предварително!

А.Ненова каза...

Потърсете наследниците и се договорете с тях за закупуване на имота с нотариален акт за покупко-продажба. Това, че "не се интересуват" от имота и са "пето поколение" не ги лишава от право на собственост.

Анонимен каза...

Семейството на брат ми живее в къща, която е 1/2 негова собственост и 1/2 на майка ни, която почина 2002г. Той е придобил 1/2 идеална част по наследство и отказ на останалите наследници. През 1982-1983г. бе направено преустройство на къщата с Разрешение, дадено на брат ми и майка ми, като съсобственици на имота. В момента брат ми е в развод, но жена му претендира, че е пълноправен съсобственик на къщата. Не сме правили делба на наследеното от майка. В нотариалният акт пише, че собственици са брат ми и майка ми - след преустройството нов такъв не е изготвян. Притеснява ме здравословното състояние на брат ми и, че, ако се случи най-лошото с него, съпругата му ще вземе и моят дял. какво да сторя?

Анонимен каза...

Здравейте,
Може ли да се придобие право на собственсто по давност върху балкон, който е обща част като покривно пространство на жилищна кооперация. Жилището ми се намира на последен етаж и само една част от плочата на етажа се води нотариално към него. Но откакто е закупено през 2004 г. семейството ми е поело всички разходи за поддръжката, защото съсобствениците в кооперацията не ползват това пространство. достъпът до него е само през жилището ни. За направените разходи имаме документи, а и те са извършвани с уведомяване на общи събрания на кооперацията.

Анонимен каза...

Моля за помощ на следния казус .


На април 2002 г. Касабов предложил на Пешев да закупи за 5 000 лева двуетажната му къща в с. Клисура, която била в окаян вид. Пешев се съгласил. Те отишли в селото и на 28 април сключили договор за продажба, който бил подписан от трима свидетели – местни жители. Пешев се настанил в къщата на 15 май, а заплатил уговорената цена на 21 май, като цялата сума от 5 000 лева била осигурена от съпруга на единствената му дъщеря. След като направил основен ремонт на сградата, като през това време живеел при дъщеря си в близкия град понеже бил вдовец, той трайно се преместил в къщата близо една година след сключване на договора с Касабов – на 10 март 2003 г. На 16 октомври 2010 г. Пешев внезапно починал, като оставил единствен наследник в лицето на дъщеря си. Тя приела наследството на баща си на 8 януари 2011 г., настанявайки се в къщата със семейството си.
Въпроси:
1. В кой момент дъщерята на Пешев е станала собственик на къщата в с. Клисура?
2. Какви права по отношение на тази къща възникват в полза на нейния съпруг?

А.Ненова каза...

1.Договорите за покупко-продажба на недвижими имоти се извършват с нотариален акт (чл.18 ЗЗД), а не в обикновена писмена форма със свидетели.
2. Дали дъщерята на Пешев е станала собственик или не, е въпрос чийто отговор зависи от това дали Пешев е придобил къщата по давност на основание чл.79 ЗС.Пешев би придобил собствеността с 5 годишна давност, ако е бил добросъвестен владелец по смисъла на чл. 70 от ЗС, т.е. да е владял на годно правно основание или да е владял имота 10 години, ако е бил недобросъвестен владелец. От изложеното считам, че Пешев е недобросъвестен владелец, т.к. според съдебната практика неспазването на изискуемата форма (в случая - нотариален акт) води до нищожност на правното основание. Следователно Пешев би могъл да придобие собствеността с 10 годишно владение, считано от 15.05.2002, когато се е настанил в къщата до 15.05.2012 г.Но т.к. е починал на 16.10.2010 г., а дъщеря му не се е нанесла веднага в къщата, така че да може да продължи владението, прекъснала го е с повече от 6 месеца, то давността се е прекъснала (чл.81 от ЗС) и дъщерята не може да присъедини владението на баща си към своето по смисъла на чл.82 от ЗС. Ето защо считам, че нито бащата, нито дъщерята са станали собственици, а за дъщерята започва да тече нова давност.
3. Считам, че съпругът на дъщерята няма никакви права върху имота. От една страна имотите, придобити по време на брака по наследство принадлежат на съпруга, който ги е придобил (чл.22 СК), но в случая както се каза по-горе не можем да говорим за придобиване на имот по наследство, т.к. праводателят не е бил собственик. За платените 5000 лева - биха могли да се третират като паричен заем в зависимост от това с какъв документ са предоставени или без документ. Но липсват данни в такъв смисъл.За съпрузите тече нова придобивна давност.

А.Ненова каза...

По въпроса: "Семейството на брат ми живее в къща, която е 1/2 негова собственост и 1/2 на майка ни, която почина 2002г. Той е придобил 1/2 идеална част по наследство и отказ на останалите наследници. През 1982-1983...."
Доколкото разбирам, брат Ви е собственик на 1/2 +1/4, а Вие сте собственик на 1/4 идеална част от къщата. Съпругата на брат Ви по време на развода би могла да иска да й се предостави единствено и само ползването (НЕ собствеността) на къщата за определен срок при условията на чл.56 от СК: - ако имат непълнолетни деца; -жилищна нужда.

Анонимен каза...

Здравейте имам следния казус:Дядо ми е собственик на имот къща с двор няма нотариален акт а е само с удостоверение за собственост вурху къщата а земята се води общинска.В последствие намерихме нотариалния акт който се води на името на майка му и въпросът ми е ще може ли да направим нотариалния акт на името на дядо ми без другите наследници да имат пай понеже само той е стопанисвал имота 50 години и е нямало иск от страна на другите наследници към въпросната къща

Анонимен каза...

Хахаха, колега, казуса с къщата в с. Клисура, го дават на студенти изучаващи дисциплината "Основи на правото" и някой е искал лесно да му бъде решена "домашната работа" :)) Всъщност, доста находчиво.
Мой близък от НБУ също ме помоли да му го реша...:))))))))))) Задълбоченият Ви отговор, едва ли ще му е от помощ, а най-малкото проверяващият ще разбере, че не са негови тези знания....

А.Ненова каза...

На въпроса: "Дядо ми е собственик на имот къща с двор няма нотариален акт а е само с удостоверение за собственост върху къщата а земята се води общинска....":
дали дядо Ви е придобил къщата по давност или не е въпрос, който се изследва и решава от нотариуса. Съветвам Ви да се обърнете към нотариус в района, където се намира къщата.А общински имоти по правило не могат да се придобиват по давност.

Анонимен каза...

Относно курсовия казус, бих желал да отбележа, че от 16.10.2010г. до 08.01.2011г. са по-малко от 3 месеца прекъсване!

А.Ненова каза...

Да, действително давността е прекъсната за по-малко от 3 месеца (грешката в изчислението е моя), което означава, че с присъединяване на владението на дъщерята към това на бащата, 10 годишната придобивна давност изтича на 15.05.2012 г. в полза на дъщерята.

Анонимен каза...

Здравейте. Моля Ви за помощ.
След смъртта на баща ми неговата братовчедка по престъпен начин чрез измама открадна всичките ми пари, които имах - 44000 евро. А след това през 2009 г. чрез изнудване ме принуди да прехвърля на нея, противно на волята ми, апартамента ми, като ме заплаши, че в противен случай, ако не го направя няма да ми върне 44000 евро, че никога повече няма да ги видя. В момента тече досъдебно производство в прокуратурата. Искам да спася апартамента си, който тя продаде през 2010 г., защото този апартамент е единственият шанс за спасение, тъй като цялото имущество на леля ми е възбранено от множество кредитори и няма какво да се вземе от нея.
Въпросите ми:
1. Ако подам искова молба в съда за признаване на сделката за нищожна ще се прекъсне ли или ще бъде ли спрян спрямо купувачите на които леля ми продаде апартамента ми давностният срок за придобиване собствеността върху апартамента ми по давност въз основа на добросъвестно владение?
2. Ако не, възможно ли заедно с иска за признаване на сделката за нищожна едновременно с него да предявя и ревандикационен иск за собственост по чл. 108 от ЗС?
Предварително Ви благодаря.

А.Ненова каза...

От изложението Ви се разбира, че според Вас прехвърлянето на апартамента е в резултат на измама. Taкива сделки не са нищожни, а са унищожаеми (чл.29 от ЗЗД), а исковете за унищожаването им се погасяват с 3-годишна давност, считано от откриване на измамата (чл.32 ал.2 от ЗЗД). Освен това, измамата следва да се докаже и едва тогава съдът ще допусне унищожението, след което измамената страна има право да получи обратно, това което е дала (в случая апартамента).
Колкото до купувачите на имота, то те са добросъвестни, освен ако към момента на сключване на тяхната сделка не сте вписали искова молба в Агенцията по вписванията.
Иначе кога спира и прекъсва давността е посочено в чл.115, чл.116 от ЗЗД.

Анонимен каза...

Според мен прехвърлянето на апартамента е в резултат на измама и изнудване. Обаче се надявам, че е възможно да призная тази сделка за нищожна. Смятам, че щом прехвърлянето на апартамента е извършено в резултат на престъплението по чл. 209 НК и чл. 214 НК, тази сделка следва да бъде нищожна на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД, защото в случая е налице противоречие ако не със закона, то със сигурност с добрите нрави. Няма съображения, които да са от такова значение, че да обосноват придаването на правно действие (макар и под условие)на сделка, извършена в резултат на престъпление.
Искам да предявя гражданския иск за нищожността на сделката в наказателния процес. Проблема е обаче с добросъвестните купувачи на апартамента, на които леля ми продаде апартамента ми, защото скоро изтича 5 годишната придобивна давност в тяхна полза и аз нямам време да изчакам, как ще свърши наказателното дело, за да предявя ревандикационен иск за връщане на апартамента.
Затова, въпросът ми e:
мога ли аз, при предявяване в наказателно дело на гражданския иск за признаване на сделката за нищожна да предявя едновременно (заедно) с него и ревандикационен иск по чл. 108 ЗС, за да прекъсна 5 годишната придобивна давност на купувачите? Ако трябва, ще спра разглеждането на иска за ревандикацията до приключване на делото относно нищожността на сделката. Може ли само да ми приемат исковата молба за ревандикацията едновременно с иска за нищожността, за да не изгубя апартамнта си поради изтичането на придобивната давност?
Много Ви моля да ми помогнете с отговора на този въпрос.
Благодаря Ви.

А.Ненова каза...

Ищец по ревандикационния иск е собственикът, а ответник - лице, което владее/държи имота без правно основание, какъвто не е Вашия случай.
Собственическите искове, вкл.този по 108 от ЗС не се изсрочват по давност.
Сделките, сключени при измама не са нищожни, а унищожаеми.
Иск за нищожност и този по чл.108 от ЗС можете да предявите, но при преценката за допустимостта им смятам, че ще бъдат отхвърлени като недопустими.

Анонимен каза...

За иск за нищожножност пред гражданския съд аз дори не се и замислям. Абсололютно сте прави, че той ще бъде отхвърлен. Но, ако го предявя пред наказателния съд и измамата и ие е гражданска, а класическа измама по НК може и да не го отхвърлят?
Собственическите искове не се изсрочват по давност, а каква полза от това, когато съвсем скоро ще изтече 5 годишната придобивна давност в полза на добросъвестните купувачи и тогава няма да има никакво значение от това, дали този иск се изсрочва по давност или не.
Въпросът ми е :
За да предявя иск по чл. 108 от ЗС трябва ли първо да изчакам решение по иска за нищожност или мога още при предявяване на иска за нищожност без да чакам решение по него едновременно с него да предявя и иск по чл. 108 от ЗС?
Благодаря Ви.

А.Ненова каза...

ГПК: Първоначално съединяване на искове
Чл. 210. (1) Ищецът може да предяви с една искова молба срещу същия ответник няколко иска, ако те са подсъдни на същия съд и подлежат на разглеждане по реда на едно и също производство.
(2) Когато предявените искове не подлежат на разглеждане по реда на едно и също производство или когато съдът прецени, че съвместното им разглеждане ще бъде значително затруднено, той постановява исковете да бъдат разделени.

Анонимен каза...

В чл. 210. (1) пише, че ищецът може да предяви с една искова молба няколко иска срещу същия ответник. А ако ответниците са различни? Мога ли аз да предявя двата иска едновременно, ако единия е срещу леля ми за нищожност на сделката, а другия, собственическия е срещу добросъвестните купувачи по чл. 108 от ЗС, за да прекъсна тяхната 5 годишната придобивна давност? Допустимо ли е това?
Благодаря.

Анонимен каза...

Здравейте,
1970г.на дядо ми му е разпределено лозе от ткз.И и вече 34 годино ние ползваме лозето, проблема е че нямаме никакъв документ за собственост и длъжностното лице което е разпределяло имотите е починал и няма никакви доказателства за по-горе казаното,но всички собственици намимоти около нас могат да потвърдят че с ползва в посоченият период.Въпроса ми е как да се сдобия с документ за собственост при положение че общината в която живея прие кадастрален на 3.1.2014 план и сега имота стана общински?Благодаря!

Анонимен каза...

Здравейте,тъкмо проверих и се оказа че дядо ми е записан като ползвател на лозето без документ за собственост и имота/лозето след приемането на кадастралния план ще бъде със статут неиндифициран

A.Ненова каза...

Следва да заведете дело (установителен иск) срещу общината и да искате от съда да Ви признае за собственици. Най-добре е да се обърнете към адвокат по местонахождение на имота.

Анонимен каза...

Консултирах се с местен адвокат който ми каза че след като е ще се приема кадастрален план буквално до дни в който собственика ще е неидинтифициран не може нищо да се направи,но от вашите думи явно може.

Unknown каза...

здравейте,
Притежавам имот от 2011 година закупен чрез покупко-продажба и имам нотариален акт за него!
днес получих искова молба за делба от 2003 година от хора които не познавам! Какво да правя!

Unknown каза...

благодаря предварително!

Анонимен каза...

здравейте,
Притежавам имот от 2011 година закупен чрез покупко-продажба и имам нотариален акт за него!
днес получих искова молба за делба от 2003 година от хора които не познавам! Какво да правя!

A.Ненова каза...

Не разбрах дали сега сте получили искова молба или сте разбрали, че такава е предявявана през 2003 г. Няма как искова молба предявена през 2003 г. да Ви се връчва сега.
Ако исковата молба е от 2013 или 2014 г. и е насочена срещу Вас, това означава, че някой претендира да е съсобственик на същия имот, но това следва да се докаже в съда. Освен това можете да се позовавате на придобивна давност, но във всички случаи най-добре е да се обърнете към адвокат по местонахождение на имота.

Анонимен каза...

Търся правен съвет за следното:
живея в панелен апартамент от 1981 г. на основание Настанителна заповед, издадена от тогавашен РНС в която собственика на жилището е описан с "ДИ". От тогава до днес не ми е определян наел и никой не ме е потърсил. Плащам си режийните и това ми е единствено жилище (съответно адресната ми регистрация). Преди години направих запитване в "Съвета", а ат там ми отговориха устно че жилището не е тяхна собственост. Също така баша ми беше ходил преди 15 г. с Настанителната заповед в Държавни имоти, а от там са го върнали с устнен отказ, че жилището не е тяхно. Така до днес! Как мога да го придобия по давност и има ли риск да ме изгонят на улицата? Пенсионерка съм и не мога да си позволя покупка или свободен наем!
Благодаря Ви, от Елка

Анонимен каза...

зравейте отново,
Исковата молба получих тази седмица а тя е издадена на 24.03.2003г.
Имота е купен от мен през 2009г. от мен и съм направил проверка за всякакви тежести и искови молби относно него преди да го закупя.
Удостоверението за липса на всякакви тежести е в мен и до ден днешен и той е без тежести!
Исковата молба е с дата преди да съм бил собственик на имота!
Какво може да се направи!
Благодаря отново!

A.Ненова каза...

Относно исковата молба за делба:
най-вероятно някой претендира да е съсобственик на имота, който сте закупили.Възможно е в исковата молба да е объркана датата, но без да видя документите не мога да дам по-конкретно мнение.

A.Ненова каза...

ДО Елка:
отнесете въпроса към дирекция "Общинска собственост" в общината по местонахождение на апартамента и поискайте да Ви издадат нова настанителна заповед.

Анонимен каза...

Благодаря за отговора!
Проблемът е че Общинската администрация ме отпраща с аргумент, че апартамента не е тяхна собственост. Същото става и с ДИ. Чвно апартамента е "изгубен"! Питането ми беше дали е възможно да го придобия по давност с обстоятелствена проверка?
Елка

A.Ненова каза...

Държавни и общински имота не могат да се придобият по давност.

Анонимен каза...

Здравейте,
Единствен наследник съм на починалата ми преди 2г. майка,която беше единствен собственик на апартамент.В общината е подадена декларация за придобиване на имот.
Има ли давностен срок,в който следва да бъде прехвърлен имэтът по съдебен ред ,при който да бъде издаден нотариален акт на мое име?

Анонимен каза...

П.Симеонова
Здравейте, искам да попитам трябва ли да се притеснявам при закупуването на имот с нотариален акт, придобит по давност. В нотариалният акт пише: "собственици по давност на едноетажна сграда и гараж върху общинско място".
Доколкото знам преди това е нямало друг собственик.
Другият ми въпрос е, трябва ли собствениците да предложат на общината преди това да купи къщата и да имат декларация за отказ от същата, за да я закупя аз.

Благодаря предварително за отговора!

A.Ненова каза...

Здравейте П.Симеонова,
за да се отговори на въпроса Ви, трябва да се изследва собствеността върху сградите: от кой и кога са построени? На какво основание - има ли разрешение за строеж, проекти и на чие име са издадени? Законни ли са постройките?
2 - настоящите собственици могат да закупят общинската земя при преференциални условия, в зависимост от това на какво основание са построили сградите.
3- не, не трябва да се иска съгласието на общината за сделката, нито да им се предлагат за изкупуване сградите по реда на чл.33 ЗС.

Поздрави

Анонимен каза...

Здравейте Г-жо Ненова.Пише ви Георги Асенов Предстои ми да придобия имоти и понеже имам 2 запора за поръчителство,титулярите на кредитите ги няма и аз плащам всичко ,може ли имота да го придобие моята 8 годишна дъщеря за да не може да го пипа ЧСИ-то.Аз ще бъда законният представител по сделката.Поздрави

Unknown каза...

Здревейте,искам да Ви попитам за следния случай:от предприягието в което е работил свекърът ми са му дали лозе,има протокол,и още някакви документи от 1992год. ,но към днешна дата няма нотариален акт и документ за собственост.Стопанисвали сме имота,искаме да платим данъците и да се опитаме да си го узаконим.Можете ли да нипомогнете?благодаря Ви предварително

A.Ненова каза...

За Георги Асенов:
по правило няма пречка имоти да се придобиват от непълнолетни. Но във Вашия случай, считам че сделката е атакуема като привидна (нищожна), т.к. с нея се увреждат интересите на кредитора. Кредиторът може да поиска тази сделка да бъде прогласена за нищожна или за относително недействителна спрямо него. И в двата случая би могло да се стигне до насочване на принудителното изпълнение към същите имоти, придобити на името на детето.

A.Ненова каза...

ЗА Диди Петкова:

Зависи на какво основание е предоставено лозето: за ползване по §4 ПЗР на ЗСПЗЗ или друго; какъв е статута на лозето - общинска, държавна или друг вид собственост. Ако не сте плащали данъци до момента и не сте го ползвали без прекъсване от 1992 г., или ако имотът е общинска/държавна собственост не може да го придобиете по давност.

Анонимен каза...

здравейте,моля за отговор по следния въпрос.дядо ми,който е осиновител на баща ми през 1956 година закупува лозе.нотариалния акт е в мене.с течение на времето дядо ми разсиновяват баща ми и той вече не му е наследник.баща ми почина,и ми се иска да узаконя лозето и построената вила на него.татко я стопанисваше 20 години.възможно ли е аз да извърша тази процедура чрез обстоятелствена проверка на имот и какъв е начина.благодаря предварително

A.Ненова каза...

По отношение на лозето и вилата:
можете да се позовете на придобивна давност при следните условия:
- баща Ви да е владял имота без прекъсване до смъртта си
- Вие да ползвате имота от смъртта на баща Ви и до момента - без прекъсване
- наследниците на дядо Ви да не оспорват този факт, че ползвате лозето и вилата.
Ако тези условия са налице, можете да поискате от нотариуса по местонахождение на имота да Ви състави нотариален акт.

Анонимен каза...

по горния коментар за вилата много съм доволна за точността,с която сте ми разяснили процедурата,благодаря ви искренно.обаче сега имам нов казус по въпроса.днес ходих в общината по местонахождение.тръгнах от данъчна служба,знам от баща ми че баба ми и дядо ми приживе са плащали данъци за имота.на името на баба ми излиза данък,но адреса е сгрешен с адреса на долната улица.имот там баба ми няма.казаха ми че най-вероятно има грешка и става въпрос за вилата.изпратиха ме в техническа служба да проверим кадастралния план на града.на скицата вилата фигурира но е извън регулация.казаха ми че няма проблем вследствие да се узакони,но ме пратиха в поземлена,фонд земеделие.и там вече ми се губят следите.на картата на града отгоре вилата я има на снимката,но не била към поземлена.нямат данни за нея.и там ми се губят следите,казаха ми да заведа дело срещу общината.какво да правя?да се обърна ли към адвокат и може ли такъв да ми помогне в ситуацията?или направо да назнача обстоятелствена проверка при нотариус?стига ли ми факта че на кадастралния план имота фигурира като лозе.имам копие от скицата.много ще съм ви благодарна ако постигнете малко яснота в главата ми.предварително благодаря.

Анонимен каза...

Здравейте,живея в апартамент под наем без договор за наем от над 12 години,мога ли да претендирам за Придобиване на жилището по давност?

Unknown каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
Анонимен каза...

Здравейте!
В недвижим имот преди повече от 10 години се е настанил човек, който не притежава документи за собственост и собствениците не са сключвали с него договор за наем. Разбирам от тълкуванията по Закона за собствеността, че е възможно този човек да придобие имота по давност. Досега не е подавал документи в съда за това. Имам желание да закупя този недвижим имот. След сделката, остава ли реална възможността ползвалият досега имота да го придобие по давност или започва да тече нова 10 годишна давност? Какви действия е необходимо да предприема?
С уважение: Маргарита Николова

А.Ненова каза...

Здравейте Маргарита Николова,

ако ще закупувате имота, поискайте собствениците да ви предадат владението върху него в деня на плащане на цената и сключване на окончателния договор (нотариалния акт) на Ваше име. Собствениците ще трябва да освободят имота си от владението на третото лице предварително, т.к. е възможно това лице да не иска да напусне, да се позовава на придобивна давност и действително да е станал собственик. Т.е. нека собствениците разрешат спора предварително и една тогава купувайте.

А.Ненова каза...

На въпроса: "живея в апартамент под наем без договор за наем от над 12 години,мога ли да претендирам за Придобиване на жилището по давност?":

за придобиване на чужд недвижим имот по давност е необходимо да го владеете на правно основание (напр. договор), което е ГОДНО да Ви направи собственик. Освен това, необходимо е истинският собственик да знае, че владеете имота му с намерение да го своите(да станете него собственик) и да не се противопоставя (да е съгласен).

Анонимен каза...

Димитър Василев
Притежавам 6/10 от къща с дворно място.Владея имота повече от 10 години.За моята част от имота имам нотариален акт -чрез дарение и за нея до момента плащам данъци.До момента останалите съсобственици не са предявили претенции към владеенето на имота.Когато декларирах имота исках да плащам данък за целия имот ,но ми казаха ,че нямам право.Мога ли по давност да придобия целия имот.

А.Ненова каза...

Димитър Василев,
можете да придобиете цялата къща като изкупите идеалните части на съсобствениците Ви. Бихте могли да придобиете и чрез делба - доброволна или съдебна при наличието на определени законови условия. По принцип е възможно да се придобият по давностно владение идеалните части на съсобствениците, но всеки случай е конкретен и за да се отговори еднозначно ще трябва да се изследват конкретните обстоятелства.

Nikolay Kolev каза...

Николай Колев
На площадката пред Общия таван на кооперацията имаше едно изоставено помещение. Наш съсед в кооперацията, който извършваше във времето дребни ремонти по покрива, външна врата и др. се настани временно за да го ползува като ателие на художник. Предвид услугите които е правил на Етажната собственост не сме се възпротивили навремето за начина на ползуване на това помещение. С времето той направи подобрения, като издигна покрива /без да сме сигурни дали е искал техническо разрешение от Общината, въпреки че е откъм двора на кооперацията, а не откъм фасадата/ и направи това помещение модерна стая с баня и тоалетна. Скоро научихме че има нотариален акт, вероятно по Обстиятелствена проверка, и ще го отдава под наем. Моля за Вашия компетентен отговор дали е възможно да се придобие част от Етажната Собственост в лична собственост, /може ли да се оспорва тази собственост/ и може ли да се отдава под наем и при какви условия?. Благодаря

А.Ненова каза...

Правилото е, че общи части не могат да се придобиват по давност. Т.е. ако въпросното помещение има характер на обща част, то завладелият го не може да стане негов собственик независимо дали се е снабдил с нотариален акт или не. За да се установи дали помещението е обща част или не, ще следва да се провери като какъв обект на правото на собственост е нанесено то в архитектурните проекти на сградата и изобщо да се изследва какво е било предназначението на това помещение преди да бъде преустроено от Вашия съсед в ателие. Също така - на какво основание е преустроено, със или без строителни книжа, т.е. законно или не. Всичко това ще следва да се установи в съдебен процес.

Анонимен каза...

Здравейте имам следния въпрос. Майка ми и баща ми са разведени от 7 години. Тогава те не си оправиха имуществения въпрос. Сега аз живея в тяхното жилище, имота се води и на двамата. От 5 години се грижа за апартамента НО, сметките са на името на майка ми, въпреки, че ги плащам аз, но както и двамата си плащат своята част от данъците. Аз съм направила основен ремонт през годините. От своя страна баща ми има нова жена, с която нямат деца.По постоянен адрес в апартамента се водят- аз, баща ми, майка ми, и новата жена на баща ми. Искам да разбера има ли начин да получа апартамента по давност в един моент, ако докажа че съм плащала сметките на апартамента и съм се грижила за имота. Колко години трябва да минат за да имам такива претенции? Благодаря за отговора :)

A.Ненова каза...

В описания случай не можете да придобиете апартамента по давност. За това, че сте се грижили за имота, правили сте ремонти и др., собствениците (Вашите родители) дължат обезщетение.
Бихте могли да сключите сделка с родителите, като те Ви прехвърлят своите идеални части. Възможно е и само единият от тях да Ви прехвърли своята 1/2.

Анонимен каза...

Здравейте,ползвам място сега в чертите на града повече от 10 години придобито от мой познат който почина отдавна придобил това място по постановление.През 2012 г.подадох молба до общината да ми бъде извършена обстоятелствена проверка с оглед придобиване на имота по давност,но ми бе отказана такава.След като отправи молба до съда ми бе издадена такава,но през това време общината като научава за това място си го актува и ми съобщено,че мястото е общинско и нямам право да го ползвам,а аз съм го декларирал в данъчна служба и си плащам редовно данъка,Моля Ви кажете как да постъпя.Благодаря Ви Димитър.

A.Ненова каза...

На първо място нотариален акт по обстоятелствена проверка се издава от нотариус. Не става ясно дали разполагате с такъв нотариален акт или не.
На второ място, ясно е че между Вас и общината има спор за собственост, който се решава по съдебен ред. Ще следва да заведете дело срещу общината и да искате да се признае, че Вие сте собственик, а не общината. За целта ще трябва да докажете, че владеете имота на годно правно основание ( в случая въпросното постановление, правата по което са Ви прехвърлени, ако е допустимо да бъдат прехвърляни). По-подробно и задълбочено становище мога да дам след запознаване с документите, с които разполагате.

Tiffany каза...

Здравейте, имаме поземлен имот с къща 500кв.м по кадастрална скица и 400/440 по нотариален акт. Не сме на ясно за разликата от каде иджа. Предполагаме , цхе е общинска земя на която е плащан данък повече от 30 години. Ако е общинска може ли да претендираме за придбиване по давност, защото от кадастъра ни казват , че това е актуална скица и е в сила а в общината дават сила на нотариалния акт.

А.Ненова каза...

Вероятно към парцела Ви са придавани части по регулация, в резултат на което площта му се е увеличила с 60-100 кв.м.
Можете да се обърнете към нотариус за да Ви състави нотариален акт по обстоятелствена проверка за тази разлика и тогава ще имате документ за собственост на 500 кв.м.

Анонимен каза...

Здравейте,
Моля за Вашето мнение!
Искаме да купим къща в община Своге.
Къщата се намира в едно от Свогенските села, като парцелът е със статут на строителен полигон.
2003 г. първия собственик придобива имота с нотариален акт по давност. След, което го продава на семейство Х. 2008 г семейство Х продава на Y/последен собственик/.
Сега нотариусът, който ще изповядва сделката иска да се приложи постановлението, с което е придобит нотариален акт по давност от 2003 г. Проблемът е, че въпросния нотариус от 2003 г е заличен и архивът му е предаден на съдия по вписванията в РС Своге.
Какви проблеми бихме имали ние, като четвърти собственици с първия нотариален акт по давност от 2003 г? Какво трябва да направим, за да сме максимално защитени от евентуално оспорване на този нотариален акт? Има вариант заличения нотариус въобще да не е издал мотивирано постановление.

А.Ненова каза...

"Строителен полигон" е понятие по ЗТСУ отм. Вероятно се касае за имот в строителни граници, за който няма действащ ПУП. Проверете в общината:
1. какъв е статута на парцела и какво може да се строи в него
2. изискайте от продавача строителните книжа за къщата или да представи удостоверение за нейната търпимост.
По отношение на собствеността:
постановлението на нотариуса не е толкова важно. По-важно е дали има други собственици, които в бъдеще биха претендирали, че имотът е техен. Ще трябва да се изследва собствеността преди 2003 г - на кого е принадлежала. За целта - направете справка в Агенция вписвания, в разписната книга в общината - има ли данни на кой е бил записан този имот преди 2003 г.
Проверете също така в съда дали срещу някой от собствениците (X,Y,Z) не е водено дело или обратно.
Най-добре е да ангажирате местен колега - адвокат, който да извърши описаните проверки, както и да провери регулационния статут на парцела - има ли придаване на части по регулация или не, платени ли са тези части ако има и други.

Анонимен каза...


След решение на Общинския съвет за отстъпено право на строеж върху държавно дворно място и съответния типов договор през 1970г., баща ми и майка ми построяват семейна къща през 1970-1971г. (т.е. в законовия срок). Нотариалният акт за къщата е издаден през 1986г. като в него е отбелязано това обстоятелство (отстъпеното право на строеж). От тогава до сега той и ние (неговите деца като наследници на майка ми) сме плащали редовно данъците на целия имот (къща и парцел). През 2003г.Общината съставя АОС върху дворното място.Баща ми почина преди няколко месеца.
Въпросът ми е: ние, неговите деца, наследници ли сме на дворното място, върху което е построена къщата и ако не, можем ли да го придобием по давност?

В статията си и в един от коментаритр си, Вие казвате, че (цитирам):

"А.Ненова каза...
...........................
"... общински имоти по правило не могат да се придобиват по давност.
26 октомври 2013 г., 23:31"

От това следва въпроса:
По силата на кое ПРАВИЛО, след като чл.2 от ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА разпорежда, че "Всички видове собственост се ползуват с еднакви възможности за развитие и закрила.". Защо тогава да не е възможно погасяването на съсобсвеност с общината по давност, след като е възможно погасяването по давност с частна собственост?

Цитирам:

Член 2. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) Собствеността принадлежи на държавата, на общините, на кооперациите и други юридически лица и на граждани.
(Ал. 2, изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) Всички видове собственост се ползуват с еднакви възможности за развитие и закрила.

Благодаря Ви предварително за отговора, ако решите да ми отговорите.

Й.Илиева

А.Ненова каза...

Госпожо Илиева,

както Вие казвате, родителите Ви са придобили ограниченото вещно право на строеж върху парцела. Реализирали са това право като са построили къща.Земята е останала общинска собственост и не може да се придобие по давност, защото:
1. от 1951 до 1990 г., както и от 1990 до 1996 г. е действала забрана за придобиване по давност на държавни и общински имоти _изр.чл.86 от ЗС в тогавашната му редакция
2. от 1.06.1996 г. са в сила Законът за държавната собственост (ЗДС) и Законът за общинската собственост (ЗОС), чл.7 от които забранява придобиване по давност на имоти - публична собственост.
3. парцелът в който е построена къщата Ви вероятно е частна общинска собственост и като такава би могъл да се придобие по давност, но давността е спряна и не тече за общински и държавни имоти, считано от 1.06.2006 г. - изрично Закон за допълнение на ЗС, в сила от 1.06.2006 г.
А за придобиване на имот по давност е необходимо да е изтекъл период от 10 г.
Имате няколко възможности:
- да закупите дворното място от общината
- да закупите право на при-надстрояване, ако искате да достроявате
- да заведете дело срещу общината, като искате от съда да признае, че Вие сте собственик на парцела, а не общината.

Анонимен каза...

Здравейте г-жо Ненова,

Благодаря много за изчерпателния и компетентен отговор.Къщата ни наистина е построена върху частна общ.собственост - дворно място в регулационния план на населеното място. И от декларирането на имота по чл.46 и 47 ЗСГ през 1973 г., баща ми и ние добросъвестно сме плащали данъците на целия имот, включително земята. Смятам, че десетгодишния период от 01.06.1996г. до 01.06.2006г., когато не съществува забрана за придобиване на общински имоти частна собственост по давност и все още не е спряна да тече давността за имоти ОС и ДС, смятам, че този десетгодишен период е достатъчен за придобиване на дворното място по давност. Разбира се, по предвидения от закона ред. Бяхте ми полезна. Още веднъж - благодаря.

С уважение: Й.Връбчева

Анонимен каза...

Здравейте интересува ме какви са документите ,които се изискват за придобиване на имот по давност?Имота е бил закупен от баща ми преди повече от 10 години от един от наследниците на починалия собственик на имота чрез един "хвърчащ" договор и тогава не са издали нотариален акт сега вече и продавача не е сред живите.Много ще съм благодарен да знам реда по който да тръгна да събирам документите преди да стигна до нотариуса. Благодаря предварително. Румен Николаев

Анонимен каза...

Здравейте. Собственик съм на 1/2 от къща-близнак. Другият собственик е починал преди 11 години и няма наследници, които да са заявили претенции към имота. Същият започва да се руши, като покривната конструкция и гредореда между двата етажа е общ за цялата постройка. В момента извършвам ремонт на покрива на необитаваната половина, защото гредите гният от неизползваемата страна. Трябва да направя подмяна на столици от покривната конструкция и керемиди по същата причина. В Кадастъра имота се води държавен, но собствеността не е актувана. Какви правни възможности имам върху другата половина от имота, при положение, че единствено аз съм заинтересована от поддържането и стопанисването на необитаемата част от сградата и мога ли и как да придобия собствеността върху другата част от имота. Благодаря предварително. Н. Димитрова

А.Ненова каза...

Независимо от това, че наследниците "не са заявили претенции към имота", те са собственици по наследство. Извършвайки ремонт на покрива вместо собственика, Вие ще имате право да претендирате обезщетение/ връщане на разходите с лихви (евентуално) от страна на собственика.
Ако желаете да придобиете собствеността върху другата част от къщата бихте могли да се договорите с наследниците и да поискате прихващане на направените от Вас разходи за сметка на продажната цена.

Анонимен каза...

След като има евнтуални наследници, защо вече 10 години имота се води държавна собственост? Какви права има държавата върху него? Н.Димитрова

А.Ненова каза...

По Вашите думи имотът не е актуван, т.е. не е държавна собственост. Ако е държавна или общинска собственост можете да поискате от областния управител/кмета да се ликвидира съсобствеността чрез продажба. Да се продаде на Вас като съсобственик на земята.
Държавни и общински имоти не могат да се придобиват по давност.

А.Ненова каза...

Румен Николаев,

в случай, че сте платили продажната цена на собственика на-добре за Вас е да се свържете с неговите наследници, които да Ви прехвърлят имота чрез покупко-продажба.
Можете да се снабдите с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка, който обаче е атакуем от собственика.
За снабдяване с такъв нотариален акт е необходимо да попълните молба-декларация, която обикновено се предоставя от нотариуса, заверява се в общината и в областна администрация, откъдето записват дали имотът е актуван или не. Декларацията се заверява и в НАП, като се посочва на чие име е записан имота в ТД на НАП.

Анонимен каза...

Здравейте! Преди повече от 30 г. си построих къща на собствено име, но дадох право на ползване на майка си. Със семейството си съм живял не повече от десетина години в нея с прекъсвания, докато майка ми живя там близо 20 г. с прекъсване. През това време, докато живееше там, тя плащаше данъка (десетина лв на година, все пак на село данъчните оценки са ниски), както и поддържаше в някаква степен макар да не е правила нещо грандиозно.

Сега майка ми почина, а брат ми започна да има претенции. Другото, което ме подразни е, че след смъртта на майка, веднага намерил нотариалния акт и си го прибрал без мое знание. Което ме навежда на мисълта, че иска да забави нещата, понеже аз имам намерение да продам къщата. Явно иска да спечели време до тогава, за да намери някакви вратички. Или поне аз така си мисля, доколкото го понзавам.

Това, кеото ме интересува, е: възможно ли е да намери правно основание да има претенции над къщата? Например това право на ползване отваря ли му някакви вратички, онаследява ли се? Това, че майка е плащала данъка и поддържала, дава ли му правно основание да претендира, че майка има право на дял и респ. той като неин законен наследник? Може ли ако е намерил бележките за платен данък да прендендира, че той е плащал и по някакъв макар и не съвсем легален начин да се окаже, че има права над имота. Изобщо има ли, каквито и да било вратички да има някакви претенции към къщата или поне да ми направи сечено и да забави продажбата?

Анонимен каза...

Здравейте,
имам изкарани наследствени земи по дело ,собственост на баба ми дадени на ткзс преди години .От 10 год ги давам под наем сега 2-ма от наследниците искат да продадат своите дялове.Как трябва да постъпят?

Благодаря Ви !

А.Ненова каза...

По отношение на къщата:
ако сте собственик на дворното място по нотариален акт и къщата сте построили със строителни книжа на Ваше име, брат Ви не може да претендира че е собственик по наследство. Правото на ползване се е погасило със смъртта на майка Ви, то не се наследява.

А.Ненова каза...

Продажбата на идеални части от съсобствени имоти (земи) се извършва след като те бъдат предложени на съсобственика и той откаже да ги изкупи. За целта се издава декларация по чл.33 от Закона за собствеността от отказващия се съсобственик.

Анонимен каза...

Здравейте, наскоро си купихме апартамен като в предварителния договор се съгласихме да даден срок до 10.09 на продавачите да се изнесат и тази оговорка е вписана, но усно се договорихме,че за този период ние ще имаме достъп до имота, за извършване на ремонтни дейности, сега те не ни позволяват. А в договора пред нотариуса от 23.07. Пише да влезе в владеене от момента на полагане на подписите.

Анонимен каза...

Здравейте,
желая да закупя имот, придобит по давност чрез обстоятествена проверка.... Има ли опасност от последващо "разваляне" на сделката от предишните собственици.
Благодаря предварително.

А.Ненова каза...

В случай, че придобивната давност е изтекла в полза на настоящите собственици и ако те са ползвали с намерение да придобият собствеността /владели са за себе си/ сделката не би могла да бъде развалена. Но ако се стигне до съдебен спор това ще следва да се докаже, т.е. намерението им да придобият. Изследвайте собствеността преди сделката - чий е бил имотът, имало ли е спорове между действителните и собствениците по нотариален акт, откога владеят настоящите и др.Най-добре е да се обърнете към адвокат по местонахождение на имота.

Анонимен каза...

съдебни решения - владение по давност:

http://www.rs-plovdiv.com/reshenia/042014/042014g/12634513/27831014.htm

http://www.os-plovdiv.com/resheni/g_2012_484.HTM

Анонимен каза...

Елисавета Петрова

Здравейте имам следни казус къщата ни е разделена на по една идеална част баща ми притежава едната чичо ми другата.Преди седем години чичо ми почина беше разведен с съпругата му има и дъщеря.Докато беше болен ние се грижихме за него,поехме разходите за погребението на което дъщеря му дори не дойде.От тогава са минали 7 години в които ние стопанисваме неговата част,дъщеря му за тези години не е дошла нито веднъж.Въпросът ми е има ли някакъв начин да заведем дело за да получим тази част за която все пак се грижим 7 години ? Благодаря Ви предварително!

Анонимен каза...

Ако владение на апартамент е продължило повече от 12 години, НО от различни владелци, роднини по права линия (баба ми, баща ми и сега сестра ми,) може ли да се извади констативен нотариален акт за имота на база присъединено владение на тримата. Това какво вледание би били – по давност и наследство, или само по давност, или никакво...Владението е необезпокоявано и никой няма претенции за апартамента, просто искаме да си оправим документите. Апартамента е в ЖСК, която поради немърливост няма акт 16, въпреки, че сградата е построена 1980г.

А.Ненова каза...

Чл. 82 от ЗС гласи: "Владелецът може да присъедини към своето владение и владението на праводателя си". Т.е. ако баба Ви и баща Ви са починали след като са владяли апартамента без прекъсване, а сега сестра Ви го владее (живее в него) би могла да поиска да й бъде съставен нотариален акт по обстоятелствена проверка за придобиването му по давност и наследство.
Следва да се държи сметка и на това кой е бил член - кооператор.

А.Ненова каза...

Eлисавета Петрова,
можете да заведете дело за делба или да се споразумеете с родственицата Ви, да изплатите нейния дял след като прихванете направените от Вас разходи за чичо Ви.

Анонимен каза...

Здравейте,
предстои мми да закупя имот, който по нотариален акт е собственост на продавача, но е придобит от него по време на брак, но от 17 години има развод с тогавашният си съпруг. Има нотариален акт по давност за останалата 1/2 въпросът ми е при евентуално обявяване за недействителен, аз ще бъда собственик на 1/2 от имуществото или на цялото имущество и бившият вече съпруг( наследниците му) ще търсят от продавача част от сумата която сме заплатили от куповача?

А.Ненова каза...

Бившият съпруг е собственик на 1/2 ид.ч., но ако не е владял имота през тези 17 години, не е плащал данъци за него, не е предявявал претенции спрямо собствеността и не е предприемал каквито и да било действия, сочещи на намеренията му да остане собственик, то той е изгубил правото на собственост. Това обстоятелство обаче се установява по съдебен ред в евентуален процес, иницииран от съпруга (ако той реши да претендира 1/2 от имота).

Анонимен каза...

Здравейте ! Съпругът ми има имот преписан на негово име, чрез дарение от родителите му, със запазено право на ползване от тяхна страна! Имота не се ползва от никой вече 8 години, не е отдаден под наем, не дават и съпругът ми да го ползва. От толкова и години, не са плащани данъци и поддръжка на общите части на сгради в режим на етажна собственост. Родителите му са съгласни да се откажат от правото си на ползване, ако след продажба на имота, стойността се подели по равно на съпругът ми и брат му, или съпругът ми плати на брат си половината от стойността на имота.
Какви права има брат му върху имота? Съпругът ми има ли право да придобие недвижимият имот по давност и какви стъпки могат да се предприема в тази насока? Благодаря Ви! Г. Иванова

Анонимен каза...

Д.Недкова
Имам наследствен имот ,на който плашам данъците повече от 10 г.Трябва ли да се прехвърля имота или придобивам право над него като единствен наследник ?Какво трябва да правя?

A. Ненова каза...

Уважаема Г-жо Недкова,
в случай че сте единствен наследник не е необходимо да прехвърляте собствеността с нотариален акт. Вие се легитимирате като собственик с нотариалния акт на наследодателя Ви и с удостоверение за неговите наследници.
Необходимо е да декларирате в общината, дирекция "Местни данъци и такси", че сте придобили имота по наследство в 6-месечен срок от смъртта на наследодателя.Подава се декларация по чл.14 от ЗМДТ.

А.Ненова каза...

Г-жо Иванова,

Съпругът Ви е собственик на дарения имот и като такъв дължи данъци и такси към етажната собственост, освен ако няма други ползватели (неговите родители).
В случая не може да се придобива по давност.
Правото на ползване се погасява със смъртта на ползвателите.
Братът на Вашия съпруг има право на запазена част от имота като наследник по закон и след откриване на наследството може да иска да бъде възстановена запазената му част, ако е накърнена.

Анонимен каза...

Г-жо Ненова, какжи са специфичните атрибути на НА по ял.35 ал2 в сражнение с КНА по давностно владение. Какви документи се изискват от нотариуса. Аз съм ялен кооператор, но жск-ато ншма акт 16. Йорданова.Благодаря

Анонимен каза...

Маркова
Имаме апартамент с мазе от 1998 г, но живеем в сградата от 2010.При настаняването сме влезли в чуждо мазе, ползвайки стари планове на сградата.Преди година научихме, че в нашето се е настанил друг човек, възползвайки се от объркването ни. При жалбата ни до прокуратурата самонастанилият се е отговорил, че е от 5 години в мазето ни, демек го владее по давност и не го освобождва. Същият човек е има цели два тавана към апартамента си за сервизни помещения и изобщо няма мазе. Изпратихме му покана по куриер, не нотариална, за освобождаване на нашето мазе,но човекът отказа да получи писмото, виждайки на плика отгоре надпис "покана за освобождаване на мазе № Х". Как да си върнем мазето?

А.Ненова каза...

Госпожо Йорданова,
за снабдяване с нотариални актове на член-кооператорите в ЖСК е необходимо да се свика общо събрание на ЖСК, на което да се вземе решение за разпределение на имотите между член-кооператорите съобразно архитектурния проект. Въз основа на това решение и след представяне на изискуемите по закон документи, нотариусът снабдява всички с нотариални актове.

А.Ненова каза...

Госпожо Маркова,
бихте могли да заведете дело за собственост срещу ползващия Вашето мазе. Възможно е той да го е придобил по давност. Доколкото разбирам Вие ползвате друго мазе, чиято собственост не е спорна и вероятно Вие сте придобили го по давност.

Анонимен каза...

По време на бракът ми, през 1995г купувам имот на мое име и на бившата ми съпруга. През 1999г се развеждаме, като на делото се постановява, че аз ставам настойник на детето родено по време на брака (1993), както и ползване на семейното жилище. От развода до ден днешен, аз плащам данъка за имота, както моята част така и на бившата ми съпруга, след като тя не е предявявала претенции нито се е интересувала от имота.

Искам да разбера чия собственост е имота, след като плащам всички данъци и такси?
И възможно ли е да го впиша като мое и на детето ми?
И.П

А.Ненова каза...

Здравейте И.П.,

апартаментът е съсобствен между Вас и бившата Ви съпруга при квоти по 1/2 ид.ч. за всеки от вас. Предоставянето на ползването на жилището е за определен срок, обикновено до навършване на пълнолетие на детето. Т.е. в момента Вие ползвате и собствената на съпругата Ви 1/2 ид.ч.
В случай, че желаете да придобиете 100 % от собствеността следва да сключите сделка със съсобственика - продажба, делба, дарение.
В случай, че претендирате да сте станал собственик по давност ще следва да заведете дело (установителен иск за собственост), по което да докажете това обстоятелство. Но считам, че подобно дело няма постигне желания резултат, т.к. както посочих - Вие се явявате държател за 1/2 ид.ч. съгласно съдебното решение за развод.

Анонимен каза...

За С.С
Казуса е следния: от 20год. баба ми притежава имот само с договор за покупко-продажба. Но в НАП партидата за имота се води на нейно име.Възможно ли е да има нотар. акт за имота някъде? Как можем да го открием ? Ако не го открием само по давност ли можеда придобием собственост? Благодаря.

Анонимен каза...

Маркова
Благодаря за отговора за мазето по давност. Проблемът е, че аз искам своето мазе, а не чуждото. И като го владея по давност, кое доказва това - нямам никакъв документ. Има ли начин чрез отдаване под наем или нещо друго да изгоня самонастанилите се от моето действително мазе. На практика те са от 2011 година там, но имат лъжесвидетели, които ще кажат при съдебно дело, че го владеят по-отдавна.

А.Ненова каза...

Баба Ви е сключила договор за покупко-продажба, който може и да не е в нотариална форма, но въпреки това с него да е прехвърлена собственост. Зависи коя година, с кой е подписан договора и в каква форма.

А.Ненова каза...

Г-жо Маркова,

бихте могли да предложите на ползващите Вашето мазе, да замените двете мазета, това което Вие владеете и за което твърдите, че не е Ваша собственост с това, което се владее от "самонастанилите се" и а което претендирате да е Ваше.

Анонимен каза...

Здравейте,
Казвам се Мария Методиева.При смърта на майка ми, аз, брат ми и баща ми наследихме нейният дял от къща.След нейната смърт баща ми ми прехвърли своята част от имота, която включва 1/2 от къщата, 1/3 от дела на майка ми от къщата и цялото дворно място наследено от неговите родители.И така в момента аз съм собственик на 1 двор и 5/6 от къщата. Съсобствениците ми не се интересуват от собствеността си, аз плащам целия данък,поправих покрива за сумата от 3600 лв.Уведомих ги, но те не желаят солидарно да си поемат разходите.Исках да им платя разумна сума изхождайки от вече инвестираните от мен средства в рушаштата се сграда и данъчната оценка на имота, която е 1700 лв.Те са решили,че делът им струва 5000 лева без разходите направени от мен до сега.За съжаление за покрива нямам фактури,поправката беше направена от местен майстор,който се погрижи за всичко и на когото платих на ръка, както става по селата.Ще ви бъда изключително благодарна да ми дадете своето мнение за начина ,по който бих могла да процедирам. Благодаря предварително!

А.Ненова каза...

Мария Методиева,

съветвам Ви да се спогодите със съсобствениците, като се договорите за цена на 1/6 ид.ч. от къщата.
Относно ремонтите и подобренията:поканете съсобствениците с нотариална покана да Ви заплатят припадащата им се част от разходите за ремонти и други подобрения, които сте направили. Предварително се снабдете с писмен документ (разписка), издадена от майстора, който е правил ремонта на покрива. Изчислете и данъците (по документи), заплатени от Вас вместо съсобствениците. Предложете им да прихванете дължимата от тях сума срещу продажната цена.
Ако не постигнете съгласие, можете да инициирате дело за съдебна делба, в което да докажете какви разходи сте направили, да искате къщата да се възложи във Ваш дял и да наплатите разликата.

Unknown каза...

Емил Начев - гр. Шумен - emnach@yahoo.com

Самостоятелен парцел - двор на мой близък бе продаден с невалидно завещание (завещателя няма право на целия имот), документ от кадастъра с невярно съдържание и т.н.
Малка подробност - продавачът и купувачът работят като охрана към съда - "наши момчета".
Заведохме дело по чл. 33, ал.2 от ЗС в Райония съд - гр.В.Преслав.
Съдът отхвърли предявения иск и прие ищеца като едноличен собственик въз основа на наследяване и изтекла придобивна давност. За наследяване не може и да се говори, тъй като представихме нотариален акт и завещание за половината от имота издаден от съда в гр. В. Преслав на базата на обстоятелствена проверка, наследство и делба. Още повече, че имота е наследствен на четири съсобственика. Стойността на имота е 2371,10 лв. и нямаме право на обжалване.
Според вас какво може и трябва да се направи, след като пишете, че е важно е да се знае, че този нотариален акт по обстоятелствена проверка не поражда право на собственост, а само констатира факта на изтеклата придобивна давност.
В състояние съм да ви изпратя документи от делото за да се уверите и в други нарушения игнорирани от съдията.
С уважение и извинение за отнетото време.
С почит Емил Начев

Анонимен каза...

давност/същите тези ниви/ и аз къде и Здравейте,
казвам се Анелия Димитрова.Преди 7 години почина баба ми на която сме наследници само аз и брат ми.Наследихме ниви,които чак сега разбрах,че брат ми дава под аренда/нямах и представа,че ги дава и че имам дял/.Всички документи за тях са в него/той ги е вадил/.Въпроса ми е:Брат ми ще има ли право на придобиване на недвижим имот и как и къде трябва да заявя ,че се интересувам от тях,за да не ги загубя?Благодаря предварително.

Анонимен каза...

Здравейте,
казвам се Анелия Димитрова.Преди 7 години почина баба ми на която сме наследници само аз и брат ми.Наследихме ниви,които чак сега разбрах,че брат ми дава под аренда/нямах и представа,че ги дава и че имам дял/.Всички документи за тях са в него/той ги е вадил/.Въпроса ми е:Брат ми ще има ли право на придобиване на недвижим имот по давност след изминаването на тези 10 г. и как и къде трябва да заявя ,че се интересувам от тях,за да не ги загубя?Благодаря предварително.

Анонимен каза...

Бих искала да попитам - в момента апартамента,в който живеем от 25 години с моите родители и съпруга ми е на дядо ми-той е жив,плащали сме до този момент всички данъци и сметки няма пропуск,но той е решил че ние трябва да се изнесем,защото му трябвали пари и иска да го продава.Има ли шанс да се борим за това жилище?

Анонимен каза...

Здравеите през 2004 свекърва ми прехвърли на съпруга ми къщата чрез покупко-продажба през 1994 заживяхме заедно а през 1998 сключихме брак имам 2 пълнолетни деца от предишния брак през 2014 почина съпругът ми Сега родителите му които от 20 работят зад граница също са наследници През всичките тези години само съпругът ми плащаше данъците Кьк мога да стана единствен наследник

А.Ненова каза...

Анелия Димитрова,
свържете се с арендатора (кой е може да разберете в Поземлена комисия) и подпишете и Вие договора за аренда.

А.Ненова каза...

По отношение на къщата, продадена на съпруга през 2004 г. по време на брака му с Вас:
не можете да придобиете цялата къща, а само полагаемата Ви се част по закон.

Анонимен каза...

Петър Георгиев

Здравейте,

Баща ми притежава 1/3 наследствен дял от двор на селска къща. Имал е устна договорка със сестра си, която живее там, да ползва безвъзмездно дела му от двора, но ако той се продаде, да получи компенсация от нея равен по стойност дял от общи ниви в същото землище.
Баща ми междувременно почина, а наскоро другата му сестра ни съобщи, че първата се е сдобила с документ за собственост по давност и е продала двора, като не възнамерява да спазва устното обещание за компенсация.
Имаме ли някаква възможност като негови наследници да предприемем нещо за възстановяване на собствеността ни?

А.Ненова каза...

1/3 на баща Ви е преминала в собственост на наследниците по закон (съпруга, деца), които имат право на запазена част от наследството. Можете да искате по съдебен ред да Ви се възстанови запазената част от наследството или обезщетение и отмяна на нотариалния акт на името на леля Ви.

Анонимен каза...

Здравейте, адв. Ненова
За имот/фабрика, който не e съществувал в реални граници след 90те години, наследниците на собственика са били обезщетени с комп.бонове, но Мама, починала наскоро не се е възползвала от правото си, поради отдалеченост и др. причини. Днес, изпуснати ли са всички срокове за това обезщетение?
С.Асенова

Анонимен каза...

Здравейте. Съпругът ми почина преди 4 месеца . Наследници се явяваме аз и неговите родители. Наскоро предекларирах имота в който живея.Ако аз продължавам да владея имота и да плащам данъците, ще мога ли да го придобия по давност и ако е така след колко време. БЛАГОДАРЯ.

Анонимен каза...

Здравейте,притежавам апартамент в жилищна сграда с мазе към него.В скицата на сградата построена от строителна фирма е посочено едно мазе със същия номер като моя апартамент а ми е дадено за ползване и вписано в нотариалния акт друго с по-малка квадратура.По-голямото мазе се ползва от други съсобственици-съседи от сградата.Нотариалният акт е от 09.09 2005г.Имам ли право да си взема мазето първоначално предвидено за моят апартамент?Най-вероятно смяната е станала без мое знание и документ и чрез допълнителна лична уговорка между строителната фирма и моите съседи.Какви са правата ми?

Мария Диловска каза...

Здравейте, имаме апартамент в Сопот, който е закупен 1991 г. от майка ми, но когато са й го продали е бил с тежест. Закупен е от разведени мъж и жена, и го продава мъжа, така че в момента освен майка ми, която е собственик също така е съсобственик още една жена, която от години я търсим, но така и не можем да я намерим. Как трябва да постъпим така че имотът да се води само на нас, и да си плащаме само ние данъците. Тази жена не е плащала данъците никога и евентуално ако искаме да го продадем искам да се води само на нас. Преди са излъгали майка ми и искам сега да оправим тези неща. Благодаря предварително!

А.Ненова каза...

Eмил Начев,

можете да заведете дело за делба. В хода на делото - да оспорите завещанието и ако докажете, че е недействително - да искате да се допусне делбата при съответните наследствени квоти.А.Ненова каза...

Мария Диловска,

считам, че майка Ви е придобила апартамента по давностно владение - от 1991 г. до момента са изтекли 24 години.
Обърнете се към нотариус и поискайте да ви състави нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка.

Анонимен каза...

И.Иванов
Здравейте
Имам следният проблем. Преди 12 години със семейството ми се настанихме в апартамента на баба ми, която ни го остави да живеем там "на думи" без да го прехвърляме или каквото и да е било. Сега баба ми иска да се изнесем от тук като иска да и оставим апартамента в този вид който е сега с подобрения изолации, дограми, подови настилки. Всички тези подобрения сме ги правили ние. Ние сме вложили пари в тях. Та въпросът ми е може ли да се придобие този имот по някакъв начин при положение, че имаме документи за това, че сме плащали данъци, сметки и т.н.
Благодаря предварително.

Анонимен каза...

Здравейте, имам следният проблем. Аз съм единствен собственик на първи етаж от 200годишна къща в гр. Копривщица прилежащата земя към имота е 411 кв/м като аз притежавам 1/3 от нея. Вторият етаж е без ток и вода и канализация въобще не е прокарана. Етажът е в окаяно състояние тъй като покривът беше разрушен за около година и половина и тавана виси на някои места от дъждовете,които са валели вътре. Стените са напукани и олющени от влага и се изисква голям ремонт,за да стане обитаемо. Собствениците на вторият етаж са двама, те не се интересуват от имота си но наскоро заявиха желание да ми го продадат за 40,000 евро. Това е огромна цена и имота им не струва дори половината от тази цена, тъй като аз направих проучване на имотният пазар w града. Аз им предложих 20,000 евро но те отказаха. Какво да правя? Имам ли някакви права да докажа,че сумата,която те искат е неправомерно завишена. Вече съм се качвала на техният етаж за да поправям покрива, защото ми течеше на моя етаж. Благодаря ви предварително.

Анонимен каза...

искам да си купя имот в германия,но нямам първоначалните 20%,има ли начин да го купя Ганчева

Анонимен каза...

Закупих собствеността на 1/2 идеални части на земеделска земя (общо е три декара с лице 26 метра на главен път 4-та категория неполивна)и искам да закупя и другата 1/2 но собственика не иска да я продава. Как да постъпя

А.Ненова каза...

Къщата в Копривщица:

цената се договаря със собственика.
Можете да претендирате вкл. по съдебен ред заплащане на ремонтите, които Вие правите за покрив, фасади и други общи части.

А.Ненова каза...

1/2 ид.ч. от земеделска земя:

можете да я закупите, ако собственикът й желае да я продаде. Ако поискате съдебна делба - имотът ще се изнесе на публична продан, освен ако не постигнете споразумение в хода на делото.

Анонимен каза...

На баща ми сестра притежава 1/6 от семейния ни апартамент. Преди 1989г. баща ми е дал 1500лв с устна уговорка, че изплаща частично дела и. Баща ми почина през 2001г. От 2004г. аз изплащам данъка на този дял. Какви права имам, ако евентуално леля ми има претенции върху него?

Анонимен каза...

здравейте. живеем в къща наследена от баба и дядо. моят баща и неговия брат са наследници, но живеем само ние с баща ми и подържаме тази къща повече от 15 години. Скоро почина чичо ми и сега неговите деца искат ние да платим тяхната част от данъка за къщата, защото ние живеем там. Имат ли право да го искат това от нас? Благодаря Ви

Анонимен каза...

Васил Горанов.
Имам си нотариален акт за недвижим имот (дворно място) в регулация, както и си плащам данъците за него в прилежащата община, но рядко го посещавам. Установявам обаче, че от около месец съседите са започнали действия по стопанисване на имота - почистили са тръни и бурени, зарязали лозето и техните животни са пуснати свободно в имота на паша, сложили са си собствен катинар, обират и обработват плодните дръвчета и лозето и т.н. Какви правни действия да предприема за да стопирам очевидното им намерение да придобият имота ми чрез недобросъвестна давност? Благодаря за отговора предварително, изключително съм обезпокоен от действитята на съседите,след като прочетох за законовата възможност да ми придобият имота без пари.

Анонимен каза...

Здравейте, казвам се Нина Ковачева. Искам да закупя имот (земя) върнат през 2010г с начин на трайно ползване Друга селскостоп. територия. При оглед стана ясно, че са изоставени лозя. Някой през тези 5 години поддържа няколко реда (една пета от мястото) от лозовите насаждения (изорани и орязани). Оказа се, че собственикът на земята също не знае. Как трябва да се процедира и може ли това неизвестно за нас лице да претендира за мястото по давност?

А.Ненова каза...

Васил Горанов,

изпратете на съседите нотариална покана с която им определете наем за ползването на Вашия имот. По този начин се прекъсва евентуално започналата да тече придобивна давност.

А.Ненова каза...

Нина Ковачева,
следва да се провери имота в Службата по вписванията за вещни права и смяна на собственост, както и в съда - за заведени дела срещу собственика (по ЕГН).

Анонимен каза...

Здравейте, казвам се Иван Пенев,
имам имот придобит по наследство и чрез делба през 1994г.със съответните граници и с оградна мрежа поставена още при подялбата между съседите. По време на подялбата мястото е неурегулирано. През 2008г.влиза в сила ругулационен план който засяга с 50кв.метра имотът ми от към южната граница. Аз разбирам за тази регулация през 2011г и съответно съм изтървал едномесечния срок за обжалване на регулационния план. Сега роднината с когото делихме имота и в същото време той не е стопанисвал своето място от времето на подялбата решава да започне да стопанисва мястото си през тази година 2015г и да премести границата помежду ни по регулационната такава, като извика геодезическа фирма за да забият колчета. Все още границата не е преместена, но имам и построена малка 2кв.постройка /външен тоалет/ с ток и вода до негя, незаконна но построена още през 1996г, която попада вече в неговото място по регулация. Въпросът ми е какви са моите права, аз трябва ли да се съглася с това и да преместя оградата на иначе стопанисваното от мен над 20 години дворно място. Какво се случва с постройката. Има ли възможност да си запазя границите такива каквито са към момента и в момента на подялбата. В същото време след като разгледах поддробно ругулационния план северната ми граница със съседа я дават да се премести със приблизително същата квадратура, но в моя полза към комшията. Какво да правя и по този въпрос. Благодаря предварително за отговора.

Анонимен каза...

Иван Пенев
Само да добавя, че от 2013г. имам разрешение за строеж и едноетажната къща с гараж е вече факт с акт 16. Дригият проблем е че черпателната яма няма да има 3м. от оградата, ако се преместят границите, а ще има 1м.

Анонимен каза...

Здравейте, казвам се Петранка Христова.Баща ми, действащ като стимулант при условията на чл.22 от ЗЗД ми купува апартамент, а на него-пожизнено право на ползване и обитаване на имота.Сега иска да го продаде.Въпросът ми е може ли да го направи без мое съгласие,а също-брат ми има ли наследствен дял в този случай.Благодаря ви предварително!

Анонимен каза...

Здравейте, г-жо/це Ненова,

Понеже сте любезна да отговаряте на правни въпроси в областта на недвижимите имоти, да ви запитам и аз: При закупуване на "въздух" и осъществяване на надстройка на сграда, чия собственост е новия покрив, на основание на кой закон и член?

Благодаря Ви.

А.Ненова каза...

Иван Пенев,
за отстъпване на места придаваеми по регулация, следва придобиващите ги да заплатят стойността им на собственика. Отделно от това, ако сте сменяли статут на Вашия парцел, то същият е в регулация и новата регулация би следвало да държи сметка за това.

А.Ненова каза...

Петранка Христова,
според чл.22. ЗЗД:"1. Може да се договаря и в полза на трето лице. Уговорката в полза на третото лице не може да бъде отменена, след като то е заявило на обещателя или на уговарящия, че иска да се ползува от нея. Уговарящият може да си запази правото да отмени тая уговорка или да замени третото лице.

(2)Обещателят може да противопостави на третото лице възраженията, които произтичат от договора, но не и възраженията от други отношения с уговарящия.

(3)Ако договорът, от който третото лице черпи правото си, бъде отменен по иск на кредиторите на уговарящия, третото лице е длъжно да върне само онова, което уговарящият е дал по договора"

Ал.1 от посочената норма дава отговор на въпроса Ви, който зависи от това дали сте заявили на баща Ви, че ще се ползвате от имота.

А.Ненова каза...

Надстройката на сграда става собствена на собственика на земята или на лицето в чиято полза е учредено право на надстрояване, а покривът е обща част за всички етажни собственици (в случай че сградата е в режим на етажна собственост) - чл.38 ЗС

Анонимен каза...

Благодаря Ви, г-жо/це, Ненова за отговора Ви за собствеността на покрива в режим на етажна собственост. Не мога да повярвам колко сте любезна и акуратна в отговорите си. Бих ви се доверил (все пак дано не се налага:)за дело в тази сфера.

Желая Ви здраве и успех!

Анонимен каза...

Здравейте,казвам се Мустафа Исуфов. От двадесет години обработвам земеделска земя, която е собственост на турски гражданин (мой роднина). Земите са възстановени по съдебен път от мен. Собственикът почина. Мога ли да придобия право на собственост върху тия площи, за които не са предявени искове от други лица?

Анонимен каза...

Здравейте, казвам се Светла Иванова.
Ето още един заплетен казус...
Къща с двор е дарена безвъзмездно от родители на тяхната единствена дъщеря с право на ползване до тяхната смърт. Поради редица обстоятелства за имота се грижи внукът на дарителите /построява нови постройки и облагородява двора/. Възможно ли е след смъртта на дарителите внукът да предяви претенции към имота ако са минали 5 години от ползването и облагородяването - или имота автоматично преминава към дъщерята, на която е дарен? И какви са шансовете внукът да наследи имота при несъгласие от страна на майка му, която наследява имота?
Предварително благодаря за отделеното време за отговор!

А.Ненова каза...

Mустафа Исуфов,
наследниците на починалия турски гражданин са собственици на обработваните от Вас земи, но ако в продължение на 10 години не са се интересували от собствеността, то е възможно трето лице да придобие по давностно владение. Въпросните права се констатират от нотариус.

А.Ненова каза...

Светла Иванова,
от подписване на нотариалния акт за дарение, собственик на имота е станала надарената. За да премине собствеността към трето лице следва да се прехвърли с нотариален акт.

Анонимен каза...

Мая Иванова
Здравейте, след развод имам присъдено право на ползване на семейното ни жилище. Мога ли да претендирам за целия имот с право по давност и ако да, то след колко време?

Анонимен каза...

Уважаема адвокат Ненова,

Разведен съм от 2001 г. С бившата ми съпруга сме собственици на апартамент в София и на вила в провинциата. В много лоши отношения сме и след развода аз нямам достъп до имотите. Нямаме и имуществена делба. Има ли нещо вярно в това, че няма смисъл да започвам да се боря за полагаемите ми се половини от недвижимите имоти сега, тъй като след толкова години, тя(по давност) е вече единствения собственик.
Благодаря ви предварително

Стефан Сотиров

Boyko Stefanov каза...

Бойко Стефанов
Здравейте!
Искрено ви поздравявам за това, което правите.
И искам да ви помоля за съвет по следния казус. Става въпрос за имот в провинцията собственост на дядо ми и баба ми. Януари 2003 дядо ми почина и съответно наследници останаха баба ми и трите им деца. За това те разполагат с удостоверение за наследници издадено от властите. От тази година плащат и данъци към общината. През октомври 2009 почина и баба ми. Трите й деца станаха наследници на имота.Отново разполагат с удостоверение за наследници и документи за плащане на данъците (всеки за своята идеална част). Друг един важен момент е, че две от децата им се преместиха да живеят там и извършваха строителни дейност. Баща ми живее от 2004г. Пребивава в имота всяка година от май до октомври. Облагороди част от къщата като построи самостоятелна баня, кухня и стая като го превърна в малка гарсониера. Брат му се премести в същата къща 2008г. От своя страна той също обособи своя част, където построи баня, кухня и т.н. и живееше за постоянно със съпругата си. 2014 той почина. Съпругата му и синът му получиха удостоверения за наследници. Тази година обаче леля ми (третия наследник) след дълго щъкане по общинските служби излезе с документ, че тя е единствен собственик . Правото й на наследство се дължи на договор за покупко-продажба извършена през 1985г. Само като вметка – тя никога не е оспорвала правото на наследство на останалите до този момент. Ако приемем, че този договор е законен(за което имам съмнения, но шансовете за доказване са малки) как е възможно властите толкова години да издават съответните документи? Въпросът ми към Вас е при така изложените обстоятелства (бях малко подробен) баща ми и съпругата на брат му, които в момента живеят в имота и са застрашени от произволите на леля ми, имат ли шанс да си върнат собствеността? Благодаря Ви предварително.

А.Ненова каза...

Стефан Сотиров,
за да стане изключителен собственик на имотите, бившата Ви съпруга следва да се позове на изтекла в нейна полза придобивна давност. Съветвам Ви да й изпратите нотариална покана с която да я поканите да Ви предаде Вашата част от съсобствените имоти, както и да й определите наем за ползването на Вашата идеална част. От отговора ще се ориентирате какви действия можете да предприемете, но най-добре е да се обърнете към адвокат по местонахождение на имотите.

А.Ненова каза...

Бойко Стефанов,
в случай, че леля Ви е придобила право на собственост с нотариален акт за покупко-продажба от баба Ви и дядо Ви, НО не го е упражнявала повече от 10 години, то е възможно да е загубила правото си, а собственици да са станали баща Ви и чичо Ви. Условието е да са владели имота постоянно и непрекъснато 10 години, т.к. неупражняване на владението повече от 6 месеца прекъсва изтеклата придобивна давност.Съветвам Ви с всички документи да се обърнете към адвокат по местонахождение на имота.

А.Ненова каза...

Мая Иванова,
не можете да придобиете по давност семейно жилище, което Ви е предоставено за определен срок (обикновено до навършване на пълнолетие на децата от брака).

Стефан Сотиров каза...

отново Стефан Сотиров
Уважаема, г-жо Ненова,
безкрайно ви благодаря за отделеното време. За вилата в провинцията съм плащал редовно наем. Поради изключително тежкото финансово състояние, в което изпаднах преди време, не съм платил данъците си за апартамента в София. Бившата ми съпруга, независимо, че има възможности, не е плащала данъци. Нещо повече. Въпреки че не съм имал никакъв достъп до апартамента в София, като съсобственик бях осъден и даден на частен съдебен изпълнител да платя парното, което тя с години е ползвала в размер на 5000 лева. Тай като имам пенсия, ми бе наложен запор, докато тя се представя за неспособна да плаща, при положение, че под формата на познати, в апартамента живеят наематели. Преди 2 години й бе изпратена нотариална покана да закупи частта ми, да ми плати наем и бе определена датата, на която да се яви при нотариус за тази цел. Естествено, не се яви, а поканата била връчена "при отказ". Простете, че ви отнемам толкова време и още веднъж, благодаря, че има адвокати като вас. С огромно уважение, Стефан Сотиров

Иво каза...

Здравейте г-жо Ненова!

Имам запитване към Вас относно "Придобиване на недвижим имот по давност".
Да Ви обесня ситуацията: през 1974 година дядо ми, купува един имот от съседа си за строеж на гараж. Той (гаражът) е без никаква граница към останалия наш имот. Дядо и съседа ни подписват само един договр (който НЕ е нотариално заверен...но). Този договор го има само съседа ни. Ние го нямаме. Ние имаме само една бележка от общината с разрешение за строеж на гараж.
През 2005 година получавам от татко (чрез продажба) имота ни, като винаги съм смятал, че и гаража е наша собственост...
От май тази година наследникът на съседа ни започна да заявява открито, че трябва да "върна" този гараж. Според кадастралната снимка, този обект (гаража) НЕ е моя собственост.
Та запитването ми към Вас е следното: имам ли някакъв шанс (тривиално казано - какъв процент ми е шансът) този гараж да стане легално мой имот...или да се отказвам окончателно от тази ми идея? Валидно ли е тук "Недобросъвестно владение" или съм на "грешния" път?

Благодаря Ви предварително за Вашата помощ!

Анонимен каза...

Жули Петкова
Здравейте!
„Наследство не се губи, но се придобива по давност” Живеем в страна на абсурдите.
Казусът е следният:
Прадядо ми е имал 2 дъщери и двама сина, Умира през 1956г.. Едната дъщеря умира рано през 1939г , преди влизането в ТКЗС. Земеделските земи съгласно препис от емлячен регистър са собственост на прадядо ми. Няма намерен документ – нотариален акт, дарение или друг за прехвърлянето на всички земи на братята. При създаването на ТКЗС двамата сина поделят земите на баща си и влизат с тях в ТКЗС. Едната дъщеря се омъжва в друго село, а втората умира през 1939г/ оставя син-моят баща/. И двете дъщери и наследниците им не са получили нищо от земите на баща им. Поземлената комисия възстановява всички земи на двамата братя с протоколи, които не са обжалвани от наследниците на сестрите/ протоколите се изпращат на наследниците на двамата братя и съгласно обясненията нямало как да се обжалват от другите/. Не намерихме и обжалване в районен съд / намерихме пакет от молба, удостоверение за наследници, препис от емлячен регистър , заверени с подпис на адвокат, но явно не са били входирани/. Наследниците на единият брат след доброволна делба получават нотариални актове през 2001г. Наследниците на другия брат нямат направена делба и земите са на името на баща им. Всички земи са арендовани и наследниците на двамата сина получават редовно рента от арендаторите.
Според баща ми/ почина 2013г/ при разговори с тях са казвали, че неговото наследство не се губи, но едва преди месец разбрах, че имат нотариални актове от 2001г. Баща ми бе честен и скромен човек и чувстваше неудобство да търси това, което му се полага по наследство. Срамуваше се от тяхната постъпка.
Действително ли сме загубили нашата част от общото наследство и то е придобито по давност от наследниците на двамата братя?
Моля за съвет как да постъпим.
Благодаря Ви за отделеното време!

Анонимен каза...

Здравейте г-жо Ненова, пише Ви Иван Добрев от Силистра.
Преди повече от 20 г.направих пристройка към унаследената ми къща и двор, където живея с брат си. В хода на строежа документите останаха на заден план и така и не ги оправих. През 2010 г. се снабдих с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка, всичко законно с трима съседи свидетели поради изтекла придобивна давност -живея добросъвестно 20 г. без прекъсване в новата пристройка и моята наследствена част. Получих и документ от брат си, че няма претенции към застроения имот в неговата част на двора. От тогава минаха 5 г. Въпроса ми е -дали някога наследниците на брат ми могат да претендират за някакъв дял от построения имот при положение, че не са дали и един лев, а и имам Конст. нот. акт от 2010 г.

Анонимен каза...

Предварително Ви благодаря г-жо Ненова, Ив. Добрев, Силистра

Анонимен каза...

соня ив. искам да попитам за парцел които поземлената комисия враща на баща ми и му признава правото на собственост но тои не си вади за него никакви документи.след смартта му реших да оправя документите но се оказа че от парцела са останали само няколко метра саседите около нас си били взвли от него и си имат нотариални актове.от поне 30 години никои друг не го е ползвал нито е правил нещо на него.Мога ли по някакав начин да си го варна и защо като го вращат на баща ми други взимат от него? благодаря за отговора

Анонимен каза...

Здравейте интересува ме един правен въпрос относно имот който ползваме и подържаме дали има възможност да предобием право на собственост, като нотареалния акт от пра дядо ми е в мен ,възможно ли е да се прехвърли акта за собственост въз основа на добросъвестно владение 5 години.Благодаря ви предварително.

Анонимен каза...

Здравейте многоуважаема г-жо Ненова, моят казус е следния:
Аз и брат ми сме единствени наследници на баща ни, който беше собственик на къща и парцел в село в провинцията. Още преди 30 години баща ни раздели парцела на 2 и дари едната празната половина на мен, на който парцел аз си построих лично вила и взех с мен и двамата ни родители за които се грижих дълги години до смъртта им. За брат ми остана другата половина от парцела заедно с къщата(и двете на останаха на името на баща ни). Брат ми не се разбираше нито с мен, нито с родителите ни, гонеше ни от старата ни къща и аз се принудих да го оставя да живее там самостоятелно. Преди 22г.(само за 8години, а не за 10) той си е изкарал нотариален акт по давност с ОП(обстоятелствена проверка) за който акт чак сега разбирам.
Същината на въпроса ми е:
1-во, имам ли голям шанс да оспоря(разваля) констативния нотариален акт по давност, заради факта, че са били изтекли само 8години или че ни гонеше от къщата и не даваше да влизаме там и аз не съм имал никакъв шанс да владея имота си? Не е правил подобрения по къщата, но си е плащал на негово име данък и всичко останало, а аз нямам никакви доказателства на хартия, евентуално само свидетели.
2-ро, след като за брат ми е останало почти цялото наследство, а именно къщата и половината парцел(макар и не с дарение,а по давност), имам ли право поне аз да взема цялата земеделска земя(в същото село) от баща ни или поне по-голямата половина от нея или по закон задължително се дели на 2? Все пак съм се грижил за тях до смъртта им и те са живели в моя дом.
Благодаря ви предварително за отоговорите.

Анонимен каза...

Към горния коментар: извинявам се че го пропуснах, името ми е Георги Кирилов.

А.Ненова каза...

Господин Добрев,
наличието на съгласие от брат Ви е във ваша полза и интерес. Заверете го нотариално, е случай че не го сторили.

А.Ненова каза...

Соня Ив.,

в случай, че баща Ви или наследниците сте ползвали имота то не сте изгубили правото на собственост. Ако обаче не сте ползвали, а това е направено от съседите, има риск последните да са придобили по давност. Най-добре е с документите да се консултирате с адвокат на място.

А.Ненова каза...

Можете да заведете дело за собственост, но брат Ви може да възрази, че го е придобил по давност, което възражение е възможно да бъде уважено от съда.

Анонимен каза...

Красимира Тилева
Поземлената комисия признава земя на леля ми . Земята е представена със стар натурален акт . Водихме дело в което наследниците признаха , че земята не е тяхна , а на баща ми е продадена .Имам натурален акт .Това е реалния собственик. Поземлената комисия не върна собствеността , защото адвокатката "пропусна" срока да каже , че има промяна чрез дело . Около 10 години е вече от това дело. Бяхме се разбрали да ми върне земята при подялба от земите на дядо ми , но тази година , тя отново заяви , че баща ми не е бил в ТКЗС и не може да искам поземлената комисия да ми връща земята . Тя ще си я ползва , защото си е нейна . 10-те години ми даваше рентата , но тази година - отказа и каза , че поземлената комисия и я дала . Какво да правя , да си я върна? земята- 7 дк са и трета категория.

Анонимен каза...

Радослав Илиев
Здравейте ,предварително Ви благодаря за информацията,въпросът ми е следния:Желая да закупя земеделска земя от лицето Петров,което е единствен собственик на парцела.Петров е придобил преди около година имота чрез покупко-продажба от лицето Стефанов.Това ,което ме притеснява е,че документът,с който Стефанов е продал на Петров е констативен нот.акт по обстоятелствена проверка. Дали е възможно ако се появят стари наследници на имота и претендират за собственост да "падне" констативния акт и какво ще се случи с последващите сделки на покупко-продажба от Петров и евентуално от мен,като добросъвестни купувачи?
Дали такива евентуални претенции от стари собственици не касаят само лицето Стефанов или имат отражение и на последващи сделки,колкото и много да са те?

никола каза...

Никола Колев-Здравейте г-жо Ненова! Дядо ми е влязъл в ТНЗС с всичките си ниви вкл.и тази от 1 дка за която Ви моля за съвет. Тази нива никога не е обработвана от ТКЗС,тя е непосредствено до селото и му е била оставена за лично ползване. Дядо почива 1962г. а баба 1979г. Въпросната нива последно е обработвана от баба до около 1971г. и в последствие е не е обработвана от никой до 1980г. когата баща ми я почиства и засажда лози и овощни дървета и я превръща в лозе , което той обработва и до днес През 1999г. поземлената комисия връща тази "нива" в "стари реални граници" и всички други ниви на наследниците на дядо/шест души вкл. и баща ми който има най-голям дял-37,5%/ До днес наследниците не са извършвали делба!Въпросът ми е -може ли баща ми да стане собственик на това лозе/нива/ по давност или съвет по кой-способ да стане това ! Поздрави и благодарност!!

Лиана Петрова каза...

Здравейте, г-жо Ненова!

Казвам се Лиана Петрова. Бих искала да Ви попитам относно моя наследствена собственост.
Макар и много малка собственост, това е едно от малкото неща останали от баща ми.
Той почина и наследници останахме жена му, аз (живеем в София) и сестра ми. Той е бил собственик на една къща с двор в провинцията(видинско), за която всъщност е въпросът ми.
Тази къща е била собственост на рода му, като в крайна сметка е останала във владение на братовчедка му. След като тя остава сама (почиват съпругът и дъщеря й), баща ми й предлага да откупи къщата, а тя да има право да я ползва докато е жива - пояснявам, че тя си има друг апартамент във Видин, в който си живее постоянно, а къщата ползва през лятото. Правят сделката, но допълнителното условие не вписват в договора за продажба. Обещанието остава само на думи. След няколко години, баща ми почина. Сестра ми се отказа от дела си в полза на жена му и на този етап само жена му и аз сме собственици, всеки според дела си. И както обикновено се случва, след известно време жената на баща ми и неговата братовчедка влязоха в конфликт и поради факта и на база на него, че "ползвателката" на къщата не я поддържа и обновява (вече не е собственик), а вдовицата не го прави, защото не ползва имота, в който живее "друг" човек, къщата и дворът започват да се занемаряват, което подтиква жената на баща ми да покани братовчедката да напусне доброволно!
Разбира се, "ползвателката" не иска и да чуе, а аз бях намесена пряко волята си!
Едната страна ме притиска на съвест (бащиния дом), а другата ме натиска да се подпиша на поканата за излизане! Изобщо не искам да се намесвам, но за съжаление, така или иначе вече съм намесена. Ако можех да изчезна.....
Това са фактите!
Въпросът ми е: Възможно ли е, братовчедката "ползвателка", въпреки че не плаща данъка на имота (плаща се от жената на баща ми), но все пак го ползва (без поддръжка), като минат 10 години от сделката с баща ми (досега са минали 5), да си върне имота по давност? Да стане отново собственик, а ние да пием по една студена вода?
Това е предупредил адвокатът на жената на баща ми. Тъй като ние не посещаваме и не ползваме къщата, а братовчедката живее и сади в градината по около половин година.
Ето защо, тя бърза да подпишем поканата за излизане на братовчедката от имота.
Възможно ли е това?

Надявам се да ми помогнете със съвет!
Благодаря Ви!

Анонимен каза...

Здравейте,г-жо Ненова!Казвам се Цветанка Иванова.От 2000г живеем в наш,новопостроен апартамент в жилищна кооперация,състояща се от 6 апартамента.От 2001 год.редовно си плащаме данъка.Как да си получим нотариален акт и какви документи са необходими за неговото издаване.

Йорданка Борисова каза...

Здравейте,
Имам следното запитване:
Казвам се Йорданка Борисова, живея в гр. Русе. Имам и ползвам имот, в вилната зона на града, съседния на който е занемарен обрасъл с храсти и видно не се използва. Има паянтова полусъборена сграда около 16 м2, личи че е безстопанствен от години. Имота, както и моят, са били предоставени на времето по параграф 4. В Община и кадастър имота излиза че е общински, но от Общината казват че щом има някаква постройка е частен. Какво мога да направя за да придобия имота? Нямам против да заплатя услуга и съдействие. мейл - danyjh@abv.bg

Благодаря предварително!

Анонимен каза...

Здравейте! Обезпокоена съм от следния казус: Изтеглих потребителски кредит, който порадисъкращение не успях да обслужвам редовно и той беше прехвърлен на фирма за събиране на вземания. Подписах споразумение въпреки че не бях съгласна със сумата, но след заплахите от тяхна страна ми се стори по-безболезнено да платя повече отколкото да ме тормозят... Стигна се до същото положение - съкращение, необслужване с 3 месечни закъснения и сега с гражданско дело (все още в срок за възражение). Притесненията са ми че съм собственик на апартамент, в който не живея (на квартира съм) и баба ми е ползвател по нотариален акт (аз собственик), та ЧСИ може ли да ''посегне''на това имущество освен запор на банковите ми сметки? Задължението е в размер от 15 800лв. Йовка Геориева

Йорданова каза...

Здравейте,живея в общинско жилище къща.При запитване да я купя разбрах че къщата е без статут и че на нейно място е предвиден строеж на триетажна сграда.Мога да се явя на търг като инвеститор,което не е приложимо.Може ли даискам смяна на статута на къщата.Направила съм значителни подобрения по нея.Когато ми я предоставиха нямаше баня и тоалетна и направих пристройка към къщата мога ли да я узаконя на мие име .

Анонимен каза...

Господин Господинов каза:
Здрвейте г-жа Ненова,

Честита Новата 2016 година! С пожелания за здраве и много успехи на професионалното Ви поприще!

Бих искал да попитам следното:
Живея с приятелката си повече от 10 години на семейни начала. Тя има дете от друг мъж. Двамата нямаме деца. Възможно ли е тя или детето и да имат претенции за право на собственост върху имущество (движимо или недвижимо) придобито от мен по време на нашето съжителство?

Предварително Благодаря за пояснението!
С уважение: Господинов

Анонимен каза...

Честита нова година , желая професионални успехи и здраве на вас и цялата ви кантора ! Предварително ви благодаря !
Имам следните два въпроса:
1. Какви са възможностите да отстранят учредено вещно право на ползване върху имот ? (то е безсрочно и е заплатено от страна на учредения 10 000 евро) учредения е инвалид и не може да се обслужва добре , но се страхува , че учредителят (собственикът) има намерение да въздейства по съдебен път учреденото от него вещно право , какви са възможностите му да го направи това ?
2. Съдия изпълнител може ли да отмени вещното право ако учреденият на него има задължения които е в несъстоятелност да заплати и се е прибегнало до изпълнителен лист ?

Анонимен каза...

Здравейте, адвокат Ненова. Получих уведомление на 19.01.2016 година, за прекратяване на делото което баща ми (той почина 2015 година) водеше към бивш работодател, завод в района на град Карлово. В него се споменава за седем дневен срок , в който може да се обжалва спирането на делото. Въпросът ми е: Може ли чрез синдик да се възстанови хода на делото или трябва да се процедира както е описано в уведомлението чрез съдия изпълнител? Георгиева

В.П каза...

В.Петков.
Здравейте.
Притежавам 2/3 от къща и двор в която живея вече 53г.Другата 1/3 е собственност на двамата ми братовчеди/братя/.Повече от 60 години никой от тях или техните родители не са ползвали/живеели/ в имота.Всички данъщи до преди 10г сме ги плащали ние/аз и моите родители/Едва преди 10г започнаха да плащат данъка на тяхната идеална част.Никога не са участвали в каквито и да са ремонти по поддръжката на имота и не се интересуват че трябва да се прави сериозен ремонт.Правил съм запитване към тях да закупя техния дял или да ми го предостъпят,но не получавам никакъв отговор.
ВЪПРОСА ми е:Имам ли законово право да придобия тяхната 1/3 тъй като аз се грижа за имота и го ползвам вече 53г.Какви са вариянтите за придобиване на останалата 1/3 като искам всичко да е законно и правдиво.Благодаря предварително

Анонимен каза...

Здравейте, А.Ненова.

През м.Номеври 2015 закупих апартамент придобит по завещание. Нотариуса изиска удостоверение за наследници, в което пишеше че лицето, което е завещало имота няма никакви наследници по закон. Притеснява ме че завещанието е било обявено доста скоро преди покупко продажбата. Има ли опасност правото ми на собственост да бъде оспорено, ако да какви са правата ми?

Поздрави,
Диди

Unknown каза...

Здравейте Г-жо Ненова
Казвам се Илияна Стоянова
Имам един въпрос към Вас.Баща ми почина преди 11 год.След смъртта му,наследници сме аз,брат ми и майка ми.Искам да знам след като 11 год само майка ми е плащала целия данък/това включва и моя дял и делът на брат ми/всички квитанции са на нейно име може ли тя да стане законен собственик и какво трябва да направи.Аз съм готова да потвърдя от мое име,че за тези 11 години не съм платила и един път данък.И също така за тези 11 год не сме предявили претенции за подялба.
С УВАЖЕНИЕ:И.СТОЯНОВА БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО

А.Ненова каза...

В.Петков,

законовите начини за придобиване на имот (1/3 ид.ч.) е
1. чрез сделка
2. по давност, която не се прилага служебно
3. чрез съдебна делба
Най-добрият начин е да се договорите със съсобствениците и да изкупите техния дял.

А.Ненова каза...

Илиана Стоянова,

можете да се откажете наследство Вие и брат Ви, при което майка Ви ще получи целия имот.

И.Г. каза...

Здравейте, адвокат Ненова
Предистория - Аз и моето семейство живеем от 21 години в къща, която по документи се води на името на дядо ми, през годините той е плащал данъците,но партидите за ток и вода са на имената на родителите ми. През цялото това време те са плащали всички сметки за битови нужди. Всеки от нас е регистриран там за постояннен адрес.
В наши дни- преди 2 години баща ми почина, родителите му са още живи поради факта че той почина доста млад, до ден днешен къщата не е била преписвана както на покойният ми баща, така и на никой друг. С времето отношенията ни станаха все по лоши... и сега собствените ми баба и дядо искат да ме изгонят от бащината къща. Доста сложен казус.
Извинявам се за притеснението! Моля да ми дадете адекватен съвет.

Анонимен каза...

Здравейте, казвам се С. Маринов и съм домоуправител на вход в жилищен блок в гр. София. Собственичката на един от шеснайсетте апартамента във входа ни е починала преди около 12 години в чужбина, като преди това е живяла продължително там. Тя е дала апартамента под наем на някакви лица, които пък го преодстъпват на други хора, като периодично се появяват нови хора. Към този момент не сме открили наследници или някакви близки хора на тази жена. Някой от тях плащат задълженията си към входа, а други - не. Има натрупани големи задължения към комунални дружества. Има проблеми с шума, там са пребивавали и издирвани от полицията лица. Чувстваме се в безисходица и не знаем какво да предприемем.
Моля за съвет. Благодаря!
k_system@abv.bg

Unknown каза...

здравейте,
искам да попитам за имот, който е до мой, купен от китайци преди повече от 10г, интересувам се има ли възможност да платя данъците назад или какво трябва да направя за да го придобия понеже е пустеещо ?
предварително благодаря!!!

Анонимен каза...

Притежавам 1/2 парцел в която част съм построил сграда едноетажна на мое име като собственик.Нямам нотариален акт.Другата 1\2 част от парцела е на брат ми който не го владее не е застроено нямаме делба за имота.Ако решим да си направим делба и да извадим нотариален акт брат ми може ли да предяви иск и претенции за построената в имота сграда за която имам удостоверение за търпимост от 2004 г. Георги Георгиев.Благодаря предварително.

Анонимен каза...

Здравейте, през 1950 г. дядо ми построява къща върху наследствен имот. Сестра му не взима участие в строителните дейности, така като е омъжена надалеч. След години дядо ми позволява на племенниците си да идват "на вила". Харесвайки им, те започват да предявяват претенции за съсобственост. От 15 години насам вече не стъпват, но все още претендират за дял. Единствено аз правя поддръжка по къщата. Дядо ми приживе си плащаше редовно данъците, а сега данъци плаща баба ми. Братовчедите твърдят, че и те плащат данъци. Искам да си узаконя имота на свое име, и да се отърва от братовчедите, как мога да направя това? Майка и баба ми нямат претенции за наследство.

Анонимен каза...

Здравейте, адвокат Ненова. Преди 12г при развод, братовчед ми предписва чрез нотариален акт, на детето си апартамент. По това време, детето е на 1г и майката е ползвател. За да не го продаде, докато навърши 21г, той е вписан като съсобственик с 1/3. През всичките тези години, не е ползвал никакви облаги. Апартаментът е даван под наем, има свидетели, за договори за наем не знае.Преди 1месец разбира, че данъците не са плащани 10г и той като съсобственик дължи такъв. При молба да ги плати, тя казва, че са си негови задължения. В закона за собствеността, прочетох,че може да се изиска "Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване" Въпросите са ми следните:
1.Да разбирам ли, че такова обезщетение НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКА СЪС ЗАДНА ДАТА
2. В същия закон, чл обезщетение Чл. 57. "Ползувателят е длъжен да плаща разноските, свързани с ползуването, включително данъците и другите такси" - ОТ ТОВА РАЗБИРАМ, ЧЕ ДАНЪКЪТ Е ДЪЛЖИМ САМО ОТ ПОЛЗВАТЕЛЯ, НО КАК ДА ГО ПРИЛОЖИ.
3. Дори и да не тълкува правилно и той да дължи данък, въпреки че не го е ползвал, тя няма морално право, тъй като той и е оставил 12г доходите от наеми на 100%. КАК ДА ИЗИСКАМЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО ЗА НЕИЗПОЛЗВАНЕ.-какви документи, свидетели или друго трябва да се наберат като доказателства?
4. В заключение не желае съд, обезщетение или друго, а желае ТЯ да заплати целия дължим данък до момента и да го прави в оставащите 8години, като единствен ползвател. КАК ДА ГО ИЗИСКА ИЛИ ДОКАЖЕ ЗАКОНОВО?
Благодаря предварително.

Анонимен каза...

Това с придобивната давност е прах в очите на вярващите. Имах такова дело и го загубих. Причината-не съм могла да докажа, че бившият ми съпруг не е имал достъп до жилището, не съм могла да докажа, че съм сменила патрона на бравата, въпреки, че бившият ми съпруг от 30 години е напуснал съсобственото ни жилище.

Анонимен каза...

Здравейте г-жо Ненова, казвам се Георги Кирилов и моят казус е следния:
Аз и брат ми сме единствени наследници на баща ни, който беше собственик на къща и парцел в село в провинцията. Още преди 30 години баща ни раздели парцела на 2 и дари едната празната половина на мен, на който парцел аз си построих лично вила и взех с мен и двамата ни родители за които се грижих дълги години до смъртта им. За брат ми остана другата половина от парцела заедно с къщата(и двете на останаха на името на баща ни). Брат ми не се разбираше нито с мен, нито с родителите ни, гонеше ни от старата ни къща и аз се принудих да го оставя да живее там самостоятелно. Преди 22г.(само за 8години, а не за 10) той си е изкарал нотариален акт по давност с ОП(обстоятелствена проверка) за който акт чак сега разбирам.
Същината на въпроса ми е:
1-во, имам ли голям шанс да оспоря(разваля) констативния нотариален акт по давност, заради факта, че са били изтекли само 8години или че ни гонеше от къщата и не даваше да влизаме там и аз не съм имал никакъв шанс да владея имота си? Не е правил подобрения по къщата, но си е плащал на негово име данък и всичко останало, а аз нямам никакви доказателства на хартия, евентуално само свидетели.
2-ро, след като за брат ми е останало почти цялото наследство, а именно къщата и половината парцел(макар и не с дарение,а по давност), имам ли право поне аз да взема цялата земеделска земя(в същото село) от баща ни или поне по-голямата половина от нея или по закон задължително се дели на 2? Все пак съм се грижил за тях до смъртта им и те са живели в моя дом.
Очаквам вашите отговори.

Илияна каза...

Здравейте,
През 2003 г. майка ми придобива къща чрез покупко-продажба от нейния баща. Преди година почина и установихме, че е купила само къщата, а земята от 1,400 дка се води още на името на дядо ми, който почина през 2005г. Наследници на дядо ми са майка ми и брат и. И двамата починаха, следователно оставаме техните наследници - аз от страна на майка ми и братовчед ми и майка му от страна на брата на майка. Съответно по наследство аз получавам 0,7 дка и братовчед ми и майка му имат по 0,35 дка. Та въпросът ми е какво мога да направя за да стана собственик на тяхната част от земята. И само да уточня, че те категорично отказват да ми продадат дяловете от земята си, а искат да вземат 1/2 от къщата, която е построена върху тяхна земя. Моля помогнете, трябва ли да стигаме до съдебна делба или има и друг начин.

Unknown каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
Unknown каза...

n6 юни 2016 г., 14:44
Здравейте г-жо Ненова наскоро чичо ми почина и аз и братята ми наследихме всичко. Изкарахме си акт за наследници но от там нататък какви са стъпките по които трябва да минем? Благодаря за съдействието

A.Ненова каза...

Легитимирате се като собственици с нотариалния акт на чичо Ви и удостоврението за наследници. Необходимо да декларирате в общината - дирекция "Местни данъци и такси" придобиването на имот/имоти по наследство.

Unknown каза...
Този коментар бе премахнат от администратор на блога.
Анонимен каза...

Госпожо Ненова моля за Вашето мнение.Моят случай е такъв със брат ми сме съсобственици на двор във който той живее но няма никакви документи за него закупил си е само къщата от баща ни, ас съм гледал нашият баща до неговата смърт.Сега се съдим и той без никакви документи твърди че е негово по давностно владение а ас съм си изкарал нотариален констативен акт и си плащам данъците за тази 1/2 част от 7 години.Моля Ви ако е възможно да ми кажете дали имам право от бащиният двор или не. Благодаря Ви предварително.

Анонимен каза...

здравейте,
имам придобит наследствен имот,по давност и обстоятелствена проверка /констативен протокол/Искам да го продам на трето лице.Може ли да се оспори покупко-продажбата от роднини?Дъщеря ми ,счита ли се за добросъвестен копувач?

А.Ненова каза...

Действителните собственици винаги могат да оспорват правото на собственост, но друг е въпросът ако са го изгубили и друг го е придобил по давност. Всичко това се доказва в съдебен процес.

Unknown каза...

Здравейте .Искам да попитам следното.Дядо ми и неговата сестра са собственици на имот състоящ се от 886кв.м.В нотариалния акт не е упоменато кой колко площ притежава,за това се смята,че притежават поравно.На своята част,дядо ми е построил къща и стопански постройки,а тази на сестра му е засята с лозе.Към имота се влиза само през един вход,този,в частта на дядо ми.З да се стигне до лозето само от там може да се мине.След като дядо ми почина,съпругта му и сестра му са в кръвна вражда.Искам да попитам,щом тези хора повече от 15год,не с стъпили там,баба ми им поддръжа мястото,стопнисва го,плаща данъци за целия имот,включително и чуждия,какво следва да предприемем.ако имота релно се раздели ,то тяхната част от става без вход,и без възможен достъп,освен това,след като 40год,баба ми плща всички сметки,ток вода,всичко е на нейно име,те не са плащали едн стотинка за вода и за данъци,и с цялата си наглост искат 10000лв,з да и го отстъпят,какво можем да предприемем ние

Стефка Петкова Георгиева каза...

Направихме дарение на дъщеря си,апартамент,като си запазихме правото да го ползваме пожизнено. сега живеем на село а тя със съпруга си в тяхна къща Дъщеря и се омъжи и в момента живее със съпруга си в дарения от нас на майка и апартамент ,вече 2 г Разбрахме се да плащат данъка Има ли възможност те да придобият апартамента по давности ние с майка и да останем без права върху него?

Константин Захариев каза...

Здравейте, г-жо Ненова!
Моля за съвет по следния казус: Братовчедът ми почина преди 3 години. Бил е женен в Германия с германка и от този брак, който не е прекратен, има син, въпреки, че от много години е нямал никакъв контакт с тях. Той притежаваше наследен от родителите си апартамент и къща. Според закона преки наследници са жената и синът му, които никога не са идвали в България. Въпреки, че бяха издирени и уведомени за кончината на братовчеда ми, през изминалите години те не проявиха интерес към въпросните имоти и не са предпиели нищо за да влезат във владеене. В същото време се трупат неплатени данъци, лихви и други сметки за поддръжка.
Въпросът ми е: как и кога следващите наследници могат да предприемат действия за наследяване и погасяване на дължимите задължения.
Благодаря предварително за компетентния Ви отговор,
Константин Захариев

Анонимен каза...

Здравейте, г-жо Ненова!
Наследих от баща ми къща с двор. Преди да почине, той е имал желание да раздели имота заедно със своя брат, който вече също е починал. Задействана е процедурата преди повече от десет години. Преди девет години (когато почина баща ми) трябваше да попълня данъчна декларация- служителите ми казаха, че на името на баща ми (и брат му) има два имота, но не е ясно кой на кого е, т.е. изглежда дворът е бил разделен, но процедурата не е завършена. Посъветваха ме да започна дело за делба с наследниците на брата на баща ми, но тъй като имаше риск да изтече шестмесечният срок за данъчна декларация за данък върху недвижимите имоти, а трябваше да занимавам с казуса трудноподвижни хора, служителите все пак направиха компромис и ми разрешиха да декларирам тази част от двора (заедно с къщата), която бе на баща ми. През тези девет години след смъртта на баща ми, аз съм във владение на имота, без обаче да имам нотариален акт. Къщата е строена от баща ми, но върху основите на стара къща. Искам да я узаконя преди да започна основен ремонт. Нямам претенции към другата част от двора (другия имот), но не искам да занимавам близките на чичо ми с този казус. Може ли това да стане преди да е изтекъл 10-годишният давностен период?

Чиликова каза...

Здравейте! Имам следния казус, но питам от името на друг човек:
Мъжът и жената (съпрузи) плащат данък за имот,който по документи се води на дядото на мъжа. След смъртта на дядото, имотът се наследява от неговите деца, в случая мъжа и негови братя или сестри. Съпрузите живеят в този имот и плащат данък. След смъртта на мъжа, неговата съпруга продължава да плаща данъците, вече повече от 25г.и, живее в имота и досега никой не е предявявал някакви искания за него. Въпросът ми е дали след като е плащала данък над 20г, имотът става нейна собственост, става на нейно име? Има всички документи за плащанията през годините.

Unknown каза...

Здравейте, имам следния казус-искам да закупя магазин от физическо лице. Въпросното лице го е придобило с ипотечен кредит от юридическо лице. Въпросната фирмата е ООД, като магазина е продаден от управителя и в същото време съдружник в дружеството. До колкото разбрах към момента се водят дела от втория съдружник за неправомерна продажба на имоти на дружеството. Въпроса ми е - дали аз, вече като реално трети собственик мога да бъда ущетен по някакъв начин, ако се докаже, че имота е продаден неправомерно, за доуточение част от стойността на имота ще бъде самоучастие, а останалата ипотечен кредит.
Благодаря!

А.Ненова каза...

Тюркан Исмаилова, съществува риск да бъдете отстранена от имота, в случай че съдът развали сделките или ги прогласи за недействителни (зависи за какво се води делото). След евентуалното Ви отстраняване ще имате право да търсите платената цена от ООД-то, на което сте платили

Ц.Траянов каза...

Ц.Траянов. Здравейте имам следния казус!Аз брат ми и леля сме наследници на етаж от къща ня чичо който е починал преди 35год. от 12 год. леля е заключила една стая в кото никога не е живяла а просто и се полагало.Ние с брат ми си живеем в къщата от рождение а леля не е правила никакви подобрения изобщо не е вложила една стотинка единствено плаща данъци тъй като получава пивма като наследник.Можем ли с брат ми да придобием нейният дял по давност.Благодаря!

Ц.Траянов каза...

Ц.Траянов. Здравейте имам следния казус!Аз брат ми и леля сме наследници на етаж от къща ня чичо който е починал преди 35год. от 12 год. леля е заключила една стая в кото никога не е живяла а просто и се полагало.Ние с брат ми си живеем в къщата от рождение а леля не е правила никакви подобрения изобщо не е вложила една стотинка единствено плаща данъци тъй като получава пивма като наследник.Можем ли с брат ми да придобием нейният дял по давност.Благодаря!

«Най-старите ‹По-стари   1 – 200 от 305   По-нови› Най-новите»