събота, 29 декември 2012 г.

Узаконяване на незаконни строежи


         Нова амнистия за незаконните сгради, построени до лятото на 2003 г.


Собствениците на незаконни строежи, построени до лятото на 2003 г. могат да предприемат действия по узаконяването им най-късно до 26.11.2013 г.
До края на ноември 2012 г. ЗУТ не допускаше узаконяването, а такива сгради подлежаха на принудително събаряне.

Узаконяването стана възможно с последното изменение на ЗУТ, в сила от 26.11.2012 г. (ДВ, бр.82 от 2012 г.). За узаконяване на незаконните строежи Законът поставя няколко условия в §127 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, публикуван в Държавен вестник бр.82 от 2012 г.:
1.  строежите да са изградени до месец юни 2003 г.
2.  да са били са допустими по времето, когато са построени, т.е. да отговарят на тогава действалите строителни правила и норми или на изискванията на  ЗУТ.
Процедурата по узаконяване започва по заявление от собственика до Главния архитект на съответната Община или район на основание §127 ал.3 ЗИД ЗУТ. Крайният срок, до който ще се приемат Заявления за узаконяване е 26.11.2013 г. В самото заявление следва да се посочи кога точно е извършено незаконното строителство, като се има предвид, че се допуска узаконяване само на сгради, построени до юни 2003 г. Към заявлението трябва да се посочат, приложат доказателства за времето/периода, в който е строена сградата. Като доказателства могат да се сочат свидетелски показания, писмени документи (проекти, актове и протоколи по време на строителството), декларация от собственика и всякакви други доказателствени средства, допустими по ГПК.
След постъпване на заявлението в съответната администрация, длъжностните лица при същата, на основание §127 ал. 4 ЗИД ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) съставят Констативен акт за установяване на незаконното строителство. След съставянето на акта, собственикът има последващо задължение да изготви и представи пред узаконяващия орган инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, който се изготвя от архитект. Този проект представлява архитектурно заснемане (архитектурен проект) на сградата, т.е. изчертава се на хартия застроителното петно, разпределението по етажи, фасадите и други изискуеми реквизити на проекта по ЗУТ. В случай, че от инвестиционния проект - заснемане се установи, че има разминаване между действащия застроителен план и построеното, то се дават предписания за отстраняване на противоречията. На собственика се налага предвидената в Закона санкция (глоба) и след  начисляване и плащане на дължимите глоби и такси се издава Акта за узаконяване.

(разработката се отнася за строежи от IV,  V и VI  категория, т.е. за ниско- и  средно-етажни жилищни и смесени сгради, малки производствени помещения – с капацитет до 100 работни места; гаражи, летни кухни и други сгради на допълващото застрояване; остъклени балкони)
29.12.2012 г.

 
 Примерно заявление 
за узаконяване!

ДО: Главния архитект                             
на община ________________________


 ЗАЯВЛЕНИЕ                                           
за издаване на Акт за Узаконяване    
от_______________________________ 
трите имена, лични данни, адрес, телефон        

Уважаеми Господин/Госпожо Главен Архитект,

   Собственик съм/притежавам право на строеж/ на/в поземлен имот с идентификатор №_________, съставляващ УПИ № _________ от квартал №_____________по плана на гр./с/__________. В периода от ______до______ ( най-късно до юни 2003 г.) в описания имот е извършен следния незаконен строеж:_________________________________________________.
Строежът е извършен от  мен/нас/трето лице:__________________________________________
Моля на основание §127 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗУТ, обнародван в ДВ бр.82 от 2012 г. да бъде издаден акт за узаконяване на гореописания строеж, в описания имот.

Приложения:
1. Документ за собственост
2. Скица - виза за проучване и проектиране (ако има такава)
3. Инвестиционни проекти (ако има такива)
4. Нотариално заверена декларация от собственика за времето, през което е извършен строежа
5. Нотариално заверени декларации от свидетел/свидетели, за времето на строителството
6. Други

159 коментара:

Анонимен каза...

Jena mi e sobstvenik na cqloto dvorno mqsto i na 3/4 ot kushtata.Drugata 1/4 samo ot kushtata e na sestra i,nasledstvo ot tqhnata maika.Sestrata na jena mi e omujena i jivee pri supruga si zakonno.Kushtata v koqto jiveem sus jena mi e na dva etaja,vtoriat ot koito e nezakonen.Kak moje jena mi da uzakoni vtoriat etaj samo na neino ime,bez sestra i da ima dql v nego ????.Durja da odbeleja che sestra i otkazva vsqkakuv vid sporazomenia.Mnogo molq odgovorete mi

A.Ненова каза...

Доколкото разбирам, питате как жена Ви може да стане изключителен собственик на цялата къща, вкл. и на 1/4 ид.ч.-собственост на сестра й, придобита от последната по наследство. Можете да предявите иск за съдебна делба. Ако Вие със съпругата си нямате друг имот и сте живяли в къщата към момента на смъртта на майката на съпругата Ви, то можете да искате от съда да постави във Ваш дял цялата къща, като уравните дела на сестрата с пари.

Анонимен каза...

Здравейте! Наследих от родител дял от съсобствен имот в който не живея. Преди 32 год., дядо дарява с нотариален акт наследодателя ми с 1/2 ид. част от имота си-земя и сайвант строен през 1920 г., като описва границите на ползване. Сега внука му, мой братовчед, който живее в къщата на дядо ни, не ме допуска в имота, като твърди, че е негов, защото живеел там. Заведох дело за делба по чл. 34 от ЗС, което първа инстанция отхвърля с мотив че в двора съществуват две сгради собственост на различни лица, без да се съобрази че едната е жилищна, а другата е стопанска и е дарена на наследодателя ми приживе. Въззивна инстанция допуска съдебна делба и на къщата, тъй като родителя ми наследява от частта на дядо ми. Къщата е строена около 1958 г. без никакви документи и е незаконна, но е нанесена в плана. Въпроса ми е следния:" Кой трябва да подаде тази декларация за узаконяване-живущия в имота съсобственик, лично аз или всичките наследници заедно?"

А.Ненова каза...

Съгласно §16 от Преходните разпоредби на ЗУТ:"Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими."
Следователно ако къщата е ТЪРПИМ СТРОЕЖ по см.на §16 ПР ЗУТ то бихте могли да се снабдите с удостоверение за търпимост, с което да се обърнете към нотариус и да поискате да Ви състави констативен нотариален акт за собственост (по обстоятелствена проверка), с който да признае, че Вие сте придобили собствеността върху дела на Вашия наследодател. В този случай не е необходимо да инициирате процедура по узаконяване.

Анонимен каза...

Здравейте, купих имот с къща строена през 1959г., за която предишните собственици ми предоставиха строителна линия и строителен план, но без разрешение за строеж, което е изгубено. В общината също не можахме да намерим разрешение за строеж. За да сключим сделката пред нотариус извадихме удостоверение за търпимост за къщата. Въпросът ми е необходимо ли е да инициирам процедура по узаконяване на къщата или удостоверението за търпимост ми осигурява спокойстието да си ремонтирам къщата и да си живея впоследствие в нея. Благодаря Ви предварително за отделеното време!

A.Ненова каза...

След като Ви е издадено удостоверение за търпимост, не е необходимо да предприемате последващи действия по узаконяване. "Търпим" е този строеж, който съответства, съобразен е с действалите по време на построяването строителни правила и норми. Ако желаете да ремонтирате сградата, да достроявате, надстроявате, пристроявате, обаче е необходимо да проверите дали не е необходимо да се снабдите с разрешение за строеж на това, което възнамерявате да правите в имота.

Анонимен каза...

Здравейте! Получих след дарение едноетажна къща, строена преди 1962 г. Нямам строителни книжа. Сега имам одобрен проект и разрешение за строеж - за ремонт и вътрешно преустройство на къщата. Трябва ли да започна успоредно и процедура за узаконяване и ако не - то с тези проекти ще се узакони ли къщата?

А.Ненова каза...

Не е необходимо да инициирате процедура по узаконяване. Обърнете се към фирма за строителен надзор, която да съставя всички актове по на проекта и съобразно разрешението за строеж, след което да Ви издаде акт за приемане на строителството (Акт 16). По този начин узаконявате сградата.

Анонимен каза...

здравейте, как да узаконя жилищна сграда която е построена преди лятото на 2003,първо да пусна декларация за да я направя търпим строеж или направо да предприема узаконяване

Анонимен каза...

Адвокат Ненова, първо искам да благодаря за полезната публикация!

Имам питане относно незаконна постройка (без удостоверение за търпимост), в имот, в който има и къща (която е законна).

1. Незаконната постройка пречка ли е за по-нататъшно достроявате, надстроявате, пристроявате на къщата;

2. Ако незаконната постройка е до границата със съседния имот, това пречка ли е за узаконяване/търпимост?

Благодаря!

Анонимен каза...

Адвокат Ненова, здравейте!

Имам въпрос към Вас във връзка с узаконяване на незаконни сгради, построени след лятото на 2003 година. Става въпрос за разширение на вила и гараж във вилна зона "Брестник" към община "Родопи". Аз съм собственик и на имота, и на сградите.

Питането ми към Вас е дали амнистията важи и за незаконни строежи, изградени след лятото на 2003 година и какво трябва да се направи в този случай, за да се узаконят сградите, без да се стига до събарянето им? И ако има някакви глоби, какъв би бил размерът им?

Предварително благодаря.

А.Ненова каза...

За съжаление амнистията важи САМО за строежи, изградени до лятото на 2003 г. Годината на построяване може да се установи/докаже и с декларация от собственика.

А.Ненова каза...

По въпроса за незаконна постройка (без удостоверение за търпимост), в имот, в който има и къща (която е законна):
1. За узаконяването на пристройката НА имотната граница, освен изброените документи, е необходимо и нотариално заверено съгласие от съседите, че са съгласни да се строи на имотната граница или при намалени отстояния.
2. Съгл.чл.148 ал.(7)от ЗУТ: "Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето, извършило незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или узаконен". На въпроса ВИ за над-,пристрояване на къщата трябва да проверите дали построеното в имота съответства на ПУП (подробния устройствен план) и ако съгласно ПУП при-, надстрояването на къщата няма да бъдат в отклонение от плана, би следвало да се допусне. Съветът ми е първо да предприемете действия по узаконяване на незаконната постройка и тогава да пристъпите към над-, пристрояване на къщата.

А.Ненова каза...

Нa въпроса: "как да узаконя жилищна сграда която е построена преди лятото на 2003,първо да пусна декларация за да я направя търпим строеж или направо да предприема узаконяване":
Важно е кога е построена сградата - за да е "търпим строеж" следва да е построена до април 1987 г. и в този случай можете и да не инициирате процедурата по узаконяване. Ако е построена след тази дата (1987 г.) следва да започнете процедурата по узаконяване - по §127 от ЗИД на ЗУТ, така както е описана в статията.

Анонимен каза...

Здравейте,
за незаконна вила,построена през 1995-1996г. има издаден констативен акт за незаконно строителство през 2009г. от общината,и поради обжалване на ОУП,в който влиза имота, общината не е предприела последващи действия във връзка с узаконяването.
Въпросът ми е :
1.Трябва ли задължително да се продължи процедурата по узаконяване с акт за узаконяване или може да е с удостоверение за търпимост.

2.Наличието на удостоверението за търпимост дава ли възможност за узаконяване на сградата след изтичане на крайния срок за подаване на документите 26.11.2013.
Задавам втория въпрос защото финансовите средства нужни за узаконяване и търпимост са различни,тоест сега да се хване срока с удостоверение за търпимост и следващия етап да бъде узаконяване,при наличие на нужните средства.
Благодаря

А.Ненова каза...

Съгласно §16 от ЗУТ: TЪРПИМ СТРОЕЖ, е този, който е изграден до 7 април 1987 г.без строителни книжа, но е бил допустим по плана, действал по време на строителството или по сега действащия план.
Вашият строеж не е търпим, т.к. е изграден по-късно, след 1987 г., поради което не може да Ви бъде издадено удостоверение за търпимост. Но дори и да имахте такова удостоверение, то НЕ УЗАКОНЯВА строежа, а само удостоверява, че същият не подлежи на премахване.
Ето защо следва да инициирате процедура по узаконяване по §127 от ЗИД на ЗУТ,а узаконяването ще бъде допустимо ако строежът съответства на плана, спазени са отстоянията от имотните граници и др. Срокът 26.11.2013 е преклузивен и не може да бъде продължаван.

Анонимен каза...

Благодаря ви за отговора,но без да споря мисля,че грешите.С последните изменения на ЗУТ - § 127. (1), влезли в сила на 26.11.2012г, се удължи срока на търпимост за всички сгради от 1987г на 31.03.2001г.Така,че остава въпроса може ли след като се получи документ за търпимост да се узаконява сграда дори и след срока 26,11,2013
Благодаря

Анонимен каза...

Здравейте,
имам конкретен казус за решаване и моля за Вашият коментар:
1.Сграда /етажна собственост/ построена 1996г.в частен имот въз основа на отстъпено право на строеж /земята е собственост на собствениците на имота/ е законна /има акт.16 и разрешение за ползване/ в последствие се оказва,че масивната ограда ограждаща имота не е упомената в разрешението за строеж и поради тази причина била незаконна и подлежала на премахване.В ситуацията на проекта е показано само бетонов борд с височина 30см.
Незаконна ли е оградата/когато сградата е приета,а тази ограда е била изградена и приемателната комисия я е видяла и няма забележки в приемателният протокол/ и какво трябва да предприема,да се узаконява или да се вади удостоверение за търпимост.

Анонимен каза...

Здравейте, Имам следния въпрос.
В имота си имам незаконна построена пострйка преди 1987г и в последствие разширена малко, през2000г. Построиката е на един етаж и се намира на един метър разстояние от границата със съседа. Имам от него натурално заверена декларация,че е съгласен с постройката. Направих постъпление да си извадя "удостоверение за търпимост" но от кметството ми отговориха,че не могат да ми издадат ,защото постройката трябва да отстои най-малко на 2метра от границата .
Какво мога да направя за да си извадя "удостоверение за търпимост".
Предварително Ви благодаря

А.Ненова каза...

Относно срока за признаване на "търпимост" на строежите: прави сте, че е удължен до 31.03.2001 г. Но самото удостоверение за търпимост НЕ узаконява строежа, а установява, че същият не подлежи на премахване.

А.Ненова каза...

Относно въпроса за "незаконна построена постройка преди 1987г и в последствие разширена малко, през 2000г.": съседът да Ви даде съгласие, че приема и е съгласен с постройката, както и че е съгласен със строителство при намалени отстояния от имотната граница и/или на имотната граница.Но най-добре е да се допитате в общината дали такава декларация - съгласие им е достатъчна.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова,
Имам построена къща през 1998 г. Проблема при нея е, че последния етаж, който представлява 2 тавански стаи е незаконен.Имам всички необходими документи включително акт 15.Как мога да узаконя цялата си къща с включен и последния етаж и мога ли да си изкарам акт 16?Благодаря предварително за отговора!
Пламен

А.Ненова каза...

Пламен, зависи кога е построен таванския етаж. Могат да се узаконяват строежи, изградени до лятото на 2003 г.по описаната в статията процедура. Ако етажът е строен преди март 2001 г. и отговаря на тогава действалите строителни правила и норми, той е търпим строеж и бихте могли да се снабдите с удостоверение за търпимост по §127 ал.1 от ПЗР на ЗУТ.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова!
Дядо ми е построил къща през 1986 - 1988 г, за която има виза за проектиране, разрешително за строеж, протокол за строителна линия и ниво. Изпълнено е строителството по утвърдения план, с изключение на таванския етаж, който е повдигнат с 60-80 см., за да бъдат използваеми помещенията. За имота има и нотариален акт. В последствие през 1991 година дядо ми прехвърля имота на мое име и сега аз притежавам за него нотариален акт. Поради множество причини до сега къщата не е обитавана и все още не е свързана с електроразпределителната мрежа. Сега съм в процес на свързване, но от ЧЕЗ ми изискват разрешително за експлоатация, каквото тогава не се е изисквало, но нямам и акт 16. Трябва ли узаконявам къщата по чл. 127 на ЗИД на ЗУТ.
Николай

А.Ненова каза...

Уважаеми Николай,
считам че не е необходимо да узаконявате таванския етаж. Попитайте в ЧЕЗ дали ще разрешат включване в електроразпределителната мрежа с удостоверение за търпимост по §127 от ПЗР на ЗУТ. Ако не - обърнете се към надзорна фирма, която да Ви съдейства за оформяне на документацията.

Анонимен каза...

Здравейте,адвокат Ненова,
Баща ми е построил сайвант през 1980г.в наследствената си част,останала от неговия баща.А след смърта на баща ни,п.1997год.до момента ние ползваме имота и сайванта,Сайванта е вкопан в брега и видимата част над земята е с дървена конструкция,а в брега е с бетон и тухли.Имам геодезическо заснемане на тази постройка, имота е възстановен от ПК.Имам и определение на РС,влязло в сила през 1995г.Както и скица на в.л.по същото дело.
въпроса ми е,как да си извадя акт за сайванта и за земята,която е 240кв.м.

А.Ненова каза...

Moля да уточните за какъв бряг става въпрос - речен, морски или друго? За какво е определението на съда?

Анонимен каза...

Не става въпрос за бряг,а имах в предвид,че самата местност е стръмна и от това се получава като бряг,а определението на съда е относно,воденото от чичо ни гр.д.през 1993г.във връзка с чл.108 и чл.76 от ЗС.Това дело е прекратено и потвърдено и от окръжен съд,влязло е в сила през 1995г.Защото чичо ни няма правно основание за този иск.Ние доказахме,че имота е по наследство от нашия баща,останало пък от неговия баща и наш дядо.

А.Ненова каза...

Доколкото разбирам, със съдебното решение Ви признават за собственици по наследство от баща Ви на този имот, което означава че не е необходимо да се снабдявате "с акт за сайванта и земята от 240 кв.м.". Ако желаете, изпратете ми на имейла скица и съдебното решение за да Ви дам по-конкретен отговор.

Анонимен каза...

Росица Ангелова Здравейте! На земя за земеделско ползване,която е извън регулацията на землището имам построена вила на 2 ет.-42кв.м,при разрешение за строеж на сез.постройка от 35кв.м.-1ет.-1990г.След деклариране на постройката наложен акт с глоба за извършеното нарушение -1997г.която съм платила.Не съм предприела други деиствия за узаконяване.Какво да предприема: действия за уведомление за търпимост,или процедура по узаконяване следвайки насоките на статията,за която Ви благодаря,както и за очаквания отговор.

А.Ненова каза...

Здравейте Росица,
строежите в земеделски земи не са търпими строежи. Следва да се смени статута на земята в неземеделска, след което ще можете да построите и повече от това, което сте построили.

Анонимен каза...

Благодаря за отговора адвокат Ненова,но той поражда друг въпрос.Промяната на статут на земята от кой се изисква от мен,или..как?Ами това,че не е в регулация? Р.Ангелова

Анонимен каза...

Maria Dimitrova
Собственик съм на 4/5 от къща, върху която е извършен незаконен строеж през 2000 г.от мен. Съсобствениците, не са съгласни с този строеж и съответно правят всичко възможно за неговото премахване.Имотът е абсолютно неделим и не можахме да постигнем някакво споразумение до сега. Парцелът обаче е техен и ситуацията е много сложна. Имам ли някакъв шанс да узаконя надстройката при това положение?

А.Ненова каза...

Принципът във вещното право е, че собственикът на земята е собственик на построеното върху нея. Вие като собственик на 4/5 от къщата сте собственик и на правото на строеж за тези 4/5 от къщата, но не и на построеното в повече, т.е. на надстройката. Предложете на собствениците на земята да им платите правото на надстрояване и да станете собственик на надстроеното.

Unknown каза...

Уважаема Г-жо Ненова,
Имам построена от мене вилна постройка през 1982г с разрешение за 20м2 а тя е 38м2. Законите бяха такива, че до момента не е узаконена. Преди около 10г. мина комисия, която засне всичко.
В момента съм в САЩ до края на годината и нямам никакви документи под ръка, а и няма как да възложа на някого в България да приложи документи.
Въпроса ми е мога ли да помоля някого да подаде вместо мене декларацията, а след като се върна да приложа всичко необходимо?
С уважение
Петър Грънчаров Варна

А.Ненова каза...

Здравейте господин Грънчаров,
можете да упълномощите някого да внесе заявлението от Ваше име в общината по местонахождение на имота, но следва да имате предвид, че в месечен срок ще бъде насрочена проверка, ще Ви дадат писмени указания какво точно да представите в определен срок.

Unknown каза...

Благодаря за експресния отговор.
За съжаление докато съм в САЩ може би няма да успея да подам документи. Какво следва като санкция ако не успея в срок - ще се води незаконен строежа или ще бъде постановено събаряне?
Петър Грънчаров

А.Ненова каза...

Можете да попълните лично заявлението и да го изпратите по пощата с препоръчано писмо в общината, като в писмото укажете, че сте в САЩ и ще се върнете в края на годината; че подавате заявлението с оглед спазване на срока - 26.11.2013 г. и молите Кмета да предприеме действия по узаконяването след нова година.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова!
26.11.2013 г наближава, а аз все още не съм на ясно как да процедирам. Ще ви бьда безкрайно благодарна ако ме насочите с компетентното си становище по моя казус. Собственица съм на къща построена през 1989 г. За нея имам нотариален акт и някои строителни книжа като утвърден архитектурен и конструктивен проект, виза за проектиране, разрешително за строеж, протокол за строителна линия, но нямам акт за приемане на строителството (Акт 16). Строителството е изпълнено по утвърдения архитектурен план, с леки отклонения, които не зная дали не биха се приели като незаконни. Трябва ли да узаконявам къщата по & 127 на ПЗР на ЗУТ след като нямам пълния пакет от строителни книжа?
Елена Цонева

А.Ненова каза...

Здравейте г-жа Цонева,
зависи какви са допуснатите отклонения. Такива могат да бъдат строеж при намалени отстояния от имотните граници - преодоляват се с нотариално заверено съгласие от съседите. Или построяване на повече от разрешеното, сграда с по-голямо застроително петно, което пък е преодолимо в зависимост от това дали планът, действал по време на строителството или сега действащият план (плътност, Кинт) допускат такова петно. Ако сте построили по-висока сграда от разрешеното - важи казаното за плана. Можете да ми изпратите скица имейл за по-подробно становище.

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова,

Имам барака построена през 1984г на 2 метра от съседния парцел. Тя фигурира на скицата на имота, но нямам нотариален акт и явно е незаконна. Към момента имам издадено разрешение за строеж на къща в парцела. Въпросът ми е:
1. През 1983г. отстоянията от съседите 2 м ли са били?
2. При положение, че имам разрешение за строеж и бараката е на скицата на имота това означава ли, че се води търпима? И ако не какво ще ме посъветвате да направя - да подам за търпимост или за узаконяване?
3. При сегашното положение, трябва ли да се събори бараката след построяване на къщата?
Благодаря предварително!

А.Ненова каза...

Здравейте,
съветвам Ви да се снабдите с декларация-съгласие от съседите, с които граничи Вашия имот и бараката е на 2 м от общата ви имотна граница, с която декларация да си дадете взаимно съгласие за строеж при намалени отстояния, а съседите да дадат съгласие за построената сграда (барака).

Анонимен каза...

Борислав Ангелов:
При влязла в сила заповед за събаряне от ДНСК на колони около законна къща които са изляти през май 2003,важи ли опцията за узаконяване?Предварително благодаря.

А.Ненова каза...

Здравейте Борислав Ангелов,
отговорът е по-скоро "не", защото влязлата в сила заповед на ДНСК означава, че строежът (колоните) не е търпим строеж, което пък означава, че не са спазени строителни правила и норми, основна предпоставка за узаконяването.

Анонимен каза...

Здравейте г-жо Ненова, купих парцел през 2005г ПИ, в който имаше две бунгала , построени 2000 г но без никакви документи, в нот акт не съществуват, дори на скицата не са обозначени като петна.
С течение на времето ги благоустроих с тераси и сервизни помещения и сега са с площ 34 м2 всяко едно.
Статута на земята от няколко години е Урбанизирана зона и е възможно да се смени статута на земята в УПИ.
Предишният собственик е съгласен да декларира за построяването на сградите.
Мога ли да узаконя тези къщички и как?
Благодаря! Росен

А.Ненова каза...

Здравейте Росен,
важно е дали парцелът е в регулация или не. Ако е в регулация - узаконяването е допустимо. Ако парцелът обаче е земеделска земя - първо ще трябва да се смени статута й, но това не пречи да подадете заявление за узаконяване в срока (до 26.11.2013), т.к. от общинската администрация ще Ви укажат да смените статута и едва след това ще се допусне узаконяването.

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова,

Баща ми е собственик на земя и притежава всички документи за право на строеж на къща от 2 етажа. В архитектурният проект е заложен и навес зад къщата. Баща ми построява само навеса,който в процеса на строителство преустройва и превръща в малка къща. Въпросът ми е счита ли се този навес-къща за незаконен строеж? Ако отговора е "Да" то удостоверение за търпимост ли е необходимо да се издаде или заявление за издаване на акт за узаконяване?
С поздрав, З. Ангелова

А.Ненова каза...

Здравейте З.Ангелова,
навесът -къща е по-скоро незаконен строеж, т.к. доколкото разбирам нямате разрешение за строеж за преустройство на навеса в "малка къща". Отговорът на втория Ви въпрос - у-ние за търпимост или акт за узаконяване? зависи от това:
- кога е построена малката къща? - до 2001 г. или след това. Търпими са строежите, извършени до юли 2001.
- нанесена ли е тази къща в кадастралния план или в кадастралната карта, ако има такава - ако не е нанесена - следва да се нанесе въз основа на геодезично заснемане.

Анонимен каза...

Здравейте отново адв. Ненова,
Пише ви отново З.Ангелова и благодаря за отговора Ви.Уточнвам,че малката къща е нанесена в кадастралната карта и има нотариален акт е от 18.06.2003г. Сега разбирам че има построено и една допълнителна постройка тип затворено барбекю и е отделно от малката къща, което не е нанесено в кадастралната карта тъй като към момнета на заснемане е било само с излята плоча. Да разбирам ли,че малката къща може да мине като строеж за търпимост само ако е построена до юли 2001г, а ако е построена до юли 2003г. може да се узакони с акт за узаконяване? А какви са възможностите за узаконяване ако е построена след юли 2003г.? И последен въпрос възможно ли е и как да се узакони споменатото барбекю което не е нанесено в кадатсралната карта и е построено прди 3-4г. ?

А.Ненова каза...

Можете да се снабдите с у-ние за търпимост или да подадете заявление за узаконяване на къщата (алтернативно).
За барбекюто - важи казаното по-горе - заснемане, нанасяне.
На узаконяване подлежат строежите, построени до 27.07.2003 г.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова,
Подготвям изискуемия набор документи от гл. архитект на общината за узаконяване на къща /лятна кухня/ построена 1972-1973.Имам разрешение за 15кв.м. застроени са 36,11кв.м. - за които имам нотариален акт. Тъй като строежа е при намалени отстояния от имотните граници имам нотариално заверени декларации - съгласие от съседите. Но тъй като строежа ми е в неразделен имот ( имам 47 % идеални части от дворното място) какво ще ми е необходимо от съсобственика по парцел? Ако предприемем доброволна делба ( той е съгласен) това няма ли да отнеме доста време и да изпусна наближаващият краен срок за узаконяване?
Благодаря Ви предварително за отговора.
С уважение Николова

А.Ненова каза...

Здравейте г-жа Николова,
съсобственикът Ви трябва да даде декларация - съгласие за узаконяването. Делбата на парцела (ако е допустима) можете да направите и след това.

Анонимен каза...

Здравейте адв.Ненова,
моля за съвет как да узаконя сграда, която е построена през 1976 г. на 2 м. от имотната граница.Ще ми трябва ли декларация за съгласие от съседите.Проблемът е че те живеят на друго място и нямам връзка с тях. Мога ли в бъдеще да построя нова постройка върху основите на старата.Предварително Ви благодаря.Иванова.

А.Ненова каза...

Поискайте от съседите да Ви издадат нотариално заверена декларация-съгласие за строеж при намалени отстояния.
Можете да построите след като се снабдите със съответното разрешение от общината.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова,
Притежаваме ПИ в населено място в който е построена незаконно едноетажна постройка за което през 1983г е издаден акт и глоба. Статутът на парцела е отреден за обществено жилищно строителство а и мястото е вътрешншо и нямаме излаз на улица. Сьседите не искат да ни продадат част от имота с цел обособяване на глуха улица. Има ли смисъл да подаваме декларация за узаконяване на постройката след като имота не може да стане УПИ и тн.
С уважение Белчев

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова,
извинете ме, но явно не съм обяснила добре- проблемът е че нямам никаква връзка със съседите,които са в чужбина и не мога да взема декларация за съгласие. Как да постъпя в тази ситуация? И в такъв случай ,ако няма съгласие,сградата незаконна ли остава? Благодаря Ви. Иванова

А.Ненова каза...

Г-н Белчев,
от описанието на случая се разбира, че строежът Ви не отговаря на строителните правила и норми, поради което може би е неузаконяем. Посъветвайте се с архитект от населеното място, в което се намира имота - има ли действащ ОУП (общ устройствен план)за населеното място; какво предвижда този план за имота Ви и може ли да се иска изменение на плана (ПУП - ПРЗ).

А.Ненова каза...

Г-жо Иванова,
без съгласие на съседите не можете да узаконите сградата.Бихте могли да подадете заявлението по §127 ПЗР от ЗИД на ЗУТ в общината и да се опитате да се свържете със съседите Ви, като представите съгласието им по-късно.Важното е да спазите срока - 26.11.2013 г.

Анонимен каза...

От два подобни въпроса по-горе, не се разбра: Ако имаш постройка ненарушаваща правилата съществували по времето на строежа и през периода на новата търпимост /1987-31.03.2001г.,
но НЯМАШ КНИЖА /не си я узаконил/,
то значи по силата на Закона имаш ТЪРПИМОСТ.
Означава ли това, че след 26.11.2013г. ако се присетиш да дострояваш може да заявиш ЖЕЛАНИЕТО си за процедура по УЗАКОНЯВАНЕ? Защото това е логично. А и целта на ЗУТ е да няма несъгласувани действия - в случая имаш Търпимост и за да преодолееш забраната на чл.148.. - нпр. разрешение за дострояване - трябва да МОЖЕ да ти допуснат ПРОЦЕДУРА по узаконяване?! Била тя и СЛЕД сакралната дата 26.11.2013г.!...
Досега при търпимите сгради се е разрешавало? Сега след 26.11.2013г. защо да не може с узаконяване???

А.Ненова каза...

"Сакралната дата 26.11.2013 г." е определена по силата на Закона - §127 ал.3 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ ( в сила от 26.11.2012 г.): Производството по узаконяване на строежите по ал. 2 започва по заявление от собственика до органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж, подадено в ЕДНОГОДИШЕН СРОК от влизането в сила на този закон.- т.е. в периода 26.11.2012 - 26.11.2013 г.
ал.15: Строежите по ал. 2, които не са заявени за узаконяване в срок или за които производството по узаконяване е приключило с влязъл в сила отказ за издаване на акт за узаконяване, се премахват по реда на чл. 225.
Това е законодателното решение.


Анонимен каза...

Първо, Благодаря за навременния отговор! Но мисля, че не разбрахте фокуса на въпроса ми...
Ако сградата е търпима, не е нужен документ за търпимост самоцелно. Но ако след 5 месеца реша да достроявам етаж, по този закон излиза, че след 26.11.2013г. няма как да стане това???
Няма ли да може ТЪРПИМИТЕ да се узаконяват по всяко време. Все пак, целта на благоустройствения ЗУТ е да устройва благото на хората и ако някой реши да строи впоследствие, не би трябвало да му се пречи да се понабута с разходи и да узакони преди да строи?! Нали, по този начин не прави незаконно строителство без знанието на органите за контрол?
Т.е. СЛЕД 26.11.13г. ако си с ТЪРПИМ строеж, при дадена нужда за дострояване, би трябвало да може да започнеш Узаконяването му!? Нали все пак, тестът ПРЕЧИ/НЕ ПРЕЧИ и се бута незабавно е и при двете хипотези на §127:
и при т.1 административна услуга за Търпимост,
и при т.2 процедура по Узаконяване?
Би трябвало ако има 'опасност' за благото на устрояването на Обществото, адмнистративния орган все да реагира и да хвърли проверката на булдозерите и глобяващите от РДНСК?!
Т.е. т.1 да може да се използва за евтин ПРЕХОД във времето, до ПОПРАВКАТА на тоя недовършен закон. Защото за обектите след 2003 какво следва? Май трябват солени ГЛОБИ! Ама парламентаристите сега си създават жега, ОГЪН, които впоследствие да им помогне в 'рендосването' на нахалниците, строили СЛЕД 2003!...
Та май трябва да може да се мине за по-евтино ПЪРВО ПРЕЗ ТЪРПИМОСТ, а после, при по-добри ветрове - ако е нужно дострояване - и УЗАКОНЯВАНЕ! ;))
http://ceb.bg/advice/view/srokyt-za-uzakonqvane-na-nezakonni-stroe-idd-2422.html

Анонимен каза...

Извинявам се за пропуска на името горе - Стоян. Развълнуван съм защото обектът ми е търпим - преди 31.03.2003г., а предполагам, че ще трябва да го достроявам през лятото!
Уважавам демократичния Ви подход с диалога с Клиентите и сайта! Печели се от оборот и от уважение - т.е. Клиентът трябва да дава парите си с кеф, а не с 'мъка'! Успех Ви пожелавам!

Анонимен каза...

Стоян - ето какви са резултатите за подавани завления до момента: Плачевни,НИКАКВИ почти... Хората нямат пари. Истинските тузари са в периода на .... власт 2003-2013г. Тях се готвят да обръснат ЯКО, май? Вие специалистите по темата Узаконяване се гответе! 0:)
http://www.segabg.com/article.php?id=675941

А.Ненова каза...

Здравейте Стоян,
търпими са строежите по §127 ал.1 - изградени до 31.03.2001 г.и допустими по строителните правила и норми. Удостоверението за търпимост е необходимо пред нотариус за прехвърлителна сделка. Търпимият строеж НЕ Е законен строеж, а с удостоверението за търпимост строежът не се узаконява.
Подайте заявление за узаконяване и поискайте от администрацията да Ви разсрочи плащането на глобата.По този начин ще узаконите строежа си и ще можете да осъществите планираното ново строителство в имота си. Успех Ви пожелавам.

Анонимен каза...

Здравейте,
Въпроса ми е свързан с това,че достроихме 2 стаи на къщата,които реално са на старата ни тераса и не пречат на никого.Какво следва да бъде направено от тук нататък за да бъдат озаконени те и като се има впредвид, че къщата си е озаконена и всичко е наред!
Благодаря!

А.Ненова каза...

Достроените стаи представляват пристройка към къщата Ви. Днес, 26.11.2013 г. е последният срок, в който можете да подадете заявление за узаконяването й. Ако пристройката е извършена преди юли 2001 г. и отговаря на строителните правила и норми, то тя е "търпим строеж" и не подлежи на премахване.

Анонимен каза...

здравейте адвокат Ненова,

имаме построена сграда с всички необходими документи с изключение на трети подпокривен етаж, който не е включен в архитектуртият план от 2009 г. Възможно ли е неговото узаконяване и къкъв е редът.
Предватиелно Ви благодаря.

Анонимен каза...

Извинявам се , че не посочих името си в по горния коментар, казвам се Величка Райкова
Адв. Ненова, в конкретният случай този етаж може ли да се обяви за търпим

А.Ненова каза...

Здравейте Величка Райкова,
на узаконяване подлежат строежите, изградени до юли 2003 г.Търпими са строежите, построени до март 2001 г., които отговарят на строителните правила и норми.Освен това, днес 26.11.2013 г. изтича срока за подаване на заявления за узаконяване.

Анонимен каза...

Адв. Ненова при полобение, че пострйкара е след 2003 г да подавам ли заявлеми с уважение Величка

А.Ненова каза...

заявление подайте, ако строежът е извършен до юли 2003 г. Периодът на строителство се доказва с всички допустими по ГПК доказателствени средства, вкл. с нотариално заверени декларации.

Анонимен каза...

Здравейте г-жо Ненова,бихте ли ми помогнали със следния казус имам имот с къща,която до тази година беше градоред,сега поставих бетонна плоча без нужните разрешителни.Как да узаконя плочата?Благодаря ви предварително!Петрова

А.Ненова каза...

Госпожо Петрова,
срокът за подаване на заявления за узаконяване изтече на 26.11.2013 г. Принципно, за да се допусне узаконяване на незаконен строеж се изисква той да е бил ДОПУСТИМ по време на извършването му. Във Вашия случай допустимостта за строежа (замяна на гредоред с плоча) зависи от предвижданията на Застроителния план - дали той предвижда запазване на съществуващата сграда (като застроително петно и височина) или предвижда ново застрояване - на по-голяма площ и на по-висока сграда. Във втория случай, плочата би била НЕдопустим строеж и съответно неузаконяем. Но така или иначе срокът е пропуснат. Министърът на регионалното развитие спомена, че е възможно да се удължи срока с още 1 година и ако това се случи - ще имате възможност да предприемете действия по узаконяване.

Анонимен каза...

Здравейте г-жо Ненова, предстои ми покупка на къща(построена е преди 1987 г). За съжаление се оказа, че разрешителното за строеж е по-малко с около 30% от измереното наскоро от геодезист. Предвид изтеклия срок за узаконяване има ли вариант да купя къщата, но да е законна.
Благодаря предварително и весели празници!
Жоро

А.Ненова каза...

Здравейте Жоро,
къщата е търпим строеж по см.на §16 ПЗР на ЗУТ, т.к. е строена преди 1987 г., но при условие, че отговаря на строителните правила и норми (отстояния от съседни сгради, имоти и др.) Построеното в повече (30 %) е собствено на продавачите по силата на приращението. Настоящите собственици могат да поискат от общината по местонахождение на имота да им се издаде удостоверение за търпимост на къщата, което да представите пред нотариуса при прехвърлянето. Това удостоверение не узаконява сградата, но дава увереност, че същата не подлежи на премахване.

Unknown каза...

Здравейте г-жо Ненова и благодаря за бързият отговор!
Спазени са отстоянията и въобще къщата е строена грамотно и има документация, аз дори тези 30% в повече не ги виждам къде са, но специалистите са затова да виждат нещата, които простото око не забелязва :-))Също така хората са си плащали редовно данъците, които са доооста над очакваното от мен, още повече за нещо незаконно :-))
Но както и да е, бих искал доколкото е възможно предварително да си преценя рисковете, които бих поел с тази покупка и проблемите които биха се появили във времето.
Например, доколкото разбирам, всякакви ремонти изискващи разрешение (а то е почти всичко топлоизолация, смяна дограма и т.н. без едва ли не само боядисване) ще бъдат незаконни (извън търпимостта) и евентуално ще бъда глобяван? А при предстоящата задължителна паспортизация това, че не е законна би ли ми навлекло допълнителни финансови неприятности и въобще незаконни сгради ще се паспортизират ли? Как стои въпроса със собствеността на незаконната къща, търпимостта решава ли този въпрос, т.е. може ли законно да съм собственик на нещо незаконно?
И въобще това, че ще купя евентуално незаконна къща, но с гаранция, че няма да бъде принудително бутната, във времето какви проблеми би ми осигурило?

Благодаря ви отново!

С. Халил каза...

Добър ден г-жа Ненова,

имам въпрос,свързан с имот,който е застроен върху имот,който също е закупен от мен.
Следното: имахме от едно време УПИ парцел принадлежащ на баща ми с правото на строителство в рамките на 5 години. Поради непредвидени обстоятелства загубихме това право и аз го закупих наново през 2008. В рамките на една година се построи сграда двуетажна без разрешително. При нотариуса ми бе казано да сам дошъл 5 години по–късно за да може да се узакони сградата.

Какъв е редът на цялата процедура?
Можете ли да ме посъветвате да узаконя сграда,строена след 2003.

Благодаря Ви предварително и желая весело посрещане на Новата 2014.

А.Ненова каза...

Здравейте,
в случая не може да става дума за узаконяване, т.к. срокът изтече, а и сгради построени след 2003 г не подлежат на узаконяване. Бихте могли да се снабдите с нотариален акт по обстоятелствена проверка въз основа на документ (договор за закупуване право на строеж) и 5 годишно давностно владение за сградата, считано от 2008 г. до 2013 г. Обстоятелството на непрекъснатото владение се установява с двама/трима свидетели пред нотариус. Най-добре е да се консултирате с нотариус по местонахождение на имота по въпроса дали ще се изисква удостоверение за търпимост на сградата.
Успешна 2014 година!

Анонимен каза...

Адвокат Ненова здравейте!

Днес получихме акта за узаконяване от общината. Въпросният имот, който узаконихме ще го продаваме, та имам следното питане, тъй като не знам както точно означава този акт. Имотът ( триетажна къща) има незавършен и неостъклен втори етаж и поради това не може на този етап да му бъде издаден акт 16. Купувачите искат акт 15. Може ли да ми кажете дали акта за узаконяване съчетава акт 14 и акт 15 и ако не къде трябва да процедираме за да ги извадим? Благодаря Ви за отделеното време!
Успешна 2014 година!

А.Ненова каза...

Най-добре е да се обърнете към фирма за строителен надзор, която ще Ви помогне в оформяне на документацията.

Анонимен каза...

Bih iskala da popitam tova vaji li kogato zemqta ne e sobstvenna ,a samo s pravo na stroej.I ne e sgrada, a samo pristroena terasa kum ku6tata.Vuprosnata terasa e stroena predi okolo 50 godini.

Анонимен каза...

Павлин Димитров

здравейте г-жа Ненова

наскоро закупих имот от банка който тя от своя страна е придобила от съдия изпълнител на публична продан в имота има построени стопански сгради за които няма строителна документация проверих в ДАГ София и ми отговориха че липсва досие за сградата понеже закупих имота след срока за деклариране на незаконно строителство сградата не е декларирана като такава
как трябва да процедирам от тук нататък за узаконяването и
сградата е ремонтна работилница на територията на бивше ТКЗС

благодаря предварително

A.Ненова каза...

Здравейте господин Димитров,
зависи през коя година е построена сградата - преди 1987 г. или след това. Ако е преди 1987 то тя е търпим строеж по смисъла на §16 от ПЗР на ЗУТ и не подлежи на премахване, може да се ползва. За по-изчерпателно и конкретно становище е необходимо да се изследват документите за собственост, кадастралните планове и строителните книжа за имота.

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова
Имаме съсобствен имот заедно със сестра ми и братовчед ми -всички по 1/3. Б него братовчед ми през 1996-7г. е вдигнал подпорни стени- разделил е мястото на ползване. На височина са от 1.2-2.2м. За тях няма узаконители и строителни книжа. На 18.12.2013г. е подал заявление за Удостоверение за търпимост. 1.Може ли да му бъде издадено такова без наше съгласие? 2.Можем ли да го оспорим и възразим?
3.В режим на съдебна делба сме. След снабдяването с такова удостоверение за търпимост на подпорните стени, има ли вероятност да ни бъде присъдено да ги заплащаме като "подобрения"?
4.При изнасяне имота на публична продан цената на тези съоръжения ще влияе ли на общата оценка на имота?
Красимира

A.Ненова каза...

Здравейте Красимира,

за издаване на удостоверение за търпимост се изисква съгласието на съсобствениците в имота, т.е. Вашето и на сестра Ви. Бихте могли да подадете заявление до Кмета по повод преписката на братовчед Ви, с което да информирате Кмета, че в момента се води дело за делба и Вие не сте давали съгласие за изграждане на въпросните подпорни стени.
По въпрос №3 - би следвало да възразите, че стените са незаконни, подлежат на премахване, а освен това са станали съсобствени по силата на приращението.
По въпрос №4 - в случай, че подпорната стена е подобрение, което е полезно за имота, то би следвало да се завиши оценката.

Анонимен каза...

Здравейте, г-жо Ненова,
родителите ми притежават къща и двор в съсобственост с ортаци. В едната част на двора имаме построена през 1985 г.второстепенна едноетажна сграда,около 16 кв.м.Подали сме в срок молба за узаконяване, подкрепена със заверени нотариално декларации за годината на строежа. В момента получихме писмо за справка и от звено Инспекторат за незаконно строителство изискват от родителите ми суперфикция , подписана от ортаците ни за същата постройка, както и декларация за съгласие от съседите, до чийто двор е залепена постройката. Правилно ли е това, защото считаме, че ни шантажират?

A.Ненова каза...

Действията на общинска администрация са правилни. За строеж в съсобствен имот се изисква съгласие на съсобствениците, както и взаимно учредяване право на строеж. За строеж на имотната граница (за "залепената" постройка") се изисква съгласие от съседите, с които имате обща имотна граница. Разговаряйте с лицата, които трябва да Ви издадат исканите документи и ги помолете за съдействие.

Анонимен каза...

Г- жо Ненова, благодаря за отговора по- горе, но не е възможно да вземем такива декларации от съседите и съсобствениците, тъй като не сме в добри отношения и те отказват. Каква е процедурата оттук нататък, могат ли да премахнат постройката или ще остане в режим на търпимост?

A.Ненова каза...

Съгласно §127 от ПЗР на ЗЪТ: "Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били ДОПУСТИМИ по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или СА ДОПУСТИМИ по действащите разпоредби съгласно този закон, са ТЪРПИМИ строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване". Ако постройката Ви отговаря на тези изисквания и на застроителните планове то тя е търпим строеж и не подлежи на премахване.

Анонимен каза...

Здравейте имам следния въпрос към Вас!
Притежавам имот с къща и гараж, съседа, който живее до нас е навлязъл в моя двор и е застроил сграда с височина два метра и сега е излял и бетон в който е поставил две отходни тръби, подадох жалба до общината и на същия му е съставен констативен акт за незаконно строителство, той е получил акта не го е жалил и след е изтекъл срока на обжалване на същия му е съставен и втори акт но той не се е явил в общината след като е бил призован,изтекъл е и срока за уведомяването му, искам да знам каква е процедурата след като той не се явява да го получи, каква е процедурата от тук натам? Мога ли да се жаля и от общината след като не предприемат мерки по откриването му? Какво следва оттук натам след съставянето и на този акт? Предварително Ви благодаря за отговора!

Unknown каза...

Здравейте,Във връзка с извършването на СМР на сграда, която се намира на границата на имота при наличието на всички необходими документи за ремонта, се налага да сложа топлоизолация, което изисква преминаването през съседния имот. Със съседите сме в лоши отношения и те ми отказват достъпа. Имам издадена заповед от кмета на общината по чл.194, ал.1 и ал.3, обжалвана в административен съд и решение, подвърждаващо законността на издадената заповед. Въпреки всичко това, съседът отново отказва достъп до имота ми. При наличието на влязло в сила разрешение за строеж, кметска заповед, съдебно решение, молба за съдействие до полицията (от страна на общината)- пак категорично ми е отказан достъпа.
Някой може ли, да ми каже, каква е следващата стъпка законово да си довърша строежа.

А.Ненова каза...

На въпроса за незаконната постройка и констативния протокол: поискайте от Кмета на общината да издаде заповед за премахване на незаконния строеж на основание чл.223 ал.1 т.8 от ЗУТ.

А.Ненова каза...

До Илия Илиев:

Влязлата в сила заповед на Кмета като индивидуален административен акт представлява изпълнително основание съгл.чл.268 т.1 от АПК и подлежи на принудително изпълнение от органа по изпълнението по чл.271 ал.1 т.1 от АПК (в случая - от Кмета), освен ако в заповедта не е посочен друг орган. Заповедта влиза в сила, ако съдебното решение не е оспорено и е влязло в сила.

Анонимен каза...

Уважаема г-жо Ненова,
Установих че в границата между моя имот и този на един от съседите ми съществуват различия между кадастрален план,действащия подробен устройствен план и действителната граница ,която е в момента .Моля за Вашето мнение кое от трите има най-голяма тежест и какво да предприема?

А.Ненова каза...

За да се установи коя точно е границата на имота Ви е необходимо да се извърши геодезично заснемане и трасиране на парцела от лицензиран геодезист. Вземат се предвид площта на парцела по документ за собственост и координатните точки,по които се маркират точните имотни граници.

Анонимен каза...

Здравейте,
В следствие на обилните валежи последните дни оградата която е суха каменна зидария между съседа и нас започна да се рути в имота ни. Оградата е строена от съседа и е изцяло в неговия имот. Трябва ли да участваме в разноските по възстановяване на оградата?
Благодаря предварително.

Анонимен каза...

Здравейте Адвокат Ненова,
На 19.11.2013 год. подадох заявление до общината за узаконяване по &127 от ЗУТ на сграда в груб строеж в имот, от който притежавам 50% земя. С инвеститора имаме неуточени отношения, тъй като при започването на строежа през 1994 год. и изграждането му в сегашния му вид през 1996 год. собственик на дела беше баща ми, от който през 2004 год. купих имота без построената в него сграда, тъй като за нея нямаше строителни книжа. Баща ми ми прехвърли и договорните си отношения с инвеститора (договор от 1992 год. и анекс от 1998 год.) с договор за цесия. Лично аз нямам отделен договор с Инвеститора, който е мой съсобственик от 2005 год.
Инвеститорът подаде документи по &127 самостоятелно като приложи проектна документация, която не съм виждала, защото е негова „интелектуална собственост”. От общината казаха, че ще обединят в една преписка всички документи.
Следващата седмица предстои вътрешен оглед на построената сграда с цел издаване на Констативен акт за установяване на незаконно строителство. От общината ме информираха, че ще изготвят акта след огледа и ще ми го предоставят на място при тях, за да се подпиша като свидетел.
Наясно съм, че мога да обжалвам акта до 7 дни след подписването му, но това което ме притеснява е, че няма да имам възможност да се запозная подробно със съдържанието му или да поискам съвет в случай, че някой от текстовете ме смущава.
В тази връзка въпросите ми към Вас са няколко: 1) мога ли да поискам предварителен преглед на документа; 2) има ли мотив да откажа да го подпиша; 3) на какво от написаното в документа следва да обърна специално внимание при описаната ситуация; 4) необходима ли е консултация с адвокат и на какъв етап от процедурата?
Благодаря предварително за помощта Ви!
Десислава

Анонимен каза...

Здравейте,казвам се Илиян и първо искам да ви благодаря за полезната информация и за безплатните съвети който давате.Имам къща която съм купил през 1995г от покупката имам само нотариален акт...къщата е наследствена и е строена преди 1980г незнам точно,няма никакви строителни книжа.Така като изпуснах срока за узаконяване,сега има ли вариант за това?Къщата я има в данъчното и си плащам данъци(ако има значение)В двора има и лятна кухня която също е незаконна,искам да узаконя всичко за да мога да достроя към лятната кухня още една стая,както и към къщата стая с гараж.Има ли някакъв вариант всичкото това да стане законно и да не се притеснявам от събаряне и т.н. БЛАГОДАРЯ ВИ!!!

А.Ненова каза...

Десислава,
констативният акт ще установи наличието на незаконно строителство и ще дава предписания какво точно трябва да направите (какви строителни и други работи)за да се допусне узаконяването. Следва да прочетете внимателно констативната част (изводите на общината) - дали съответстват на действителното положение и ако има разминаване - да поискате корекция. Иначе няма от какво да се притеснявате, защото този конст.акт е първата стъпка към издаването на акт за узаконяване.

А.Ненова каза...

Илиян,

освен в данъчна служба, къщата трябва да е нанесена и в кадастралния план (на скицата). Също и лятната кухня.
Това, което можете да направите е да поискате от общината да Ви издаде удостоверение за търпимост на сградите по §16 от ЗУТ.
Ако искате да достроявате (при- или надстроявате) ще са необходими строителни книжа: разрешение за при-надстрояване и архитектурни проекти.

Анонимен каза...

Здравейте Адвокат Ненова,казвам се Рени,интересува ме следното:Имаме узаконена лятна кухня с две стай ,към нея миналото лято достроихме още две стай напълно завършени,който граничат с къщата на родителите ми,та въпросът ми е как мога да ги узаконя .Със старата част от къщата граничим с комшии с които постоянно имаме разправии и скандали и ме притеснява да не ни бутнат,макар че достроената част не граничи с тях,а узаконената е на 2 метра от границата,Благодаря предварително

Анонимен каза...

Също забравих да спомена, че имаме разрешение за строеж,но за 2 етаж над старата част,което разрешение е от преди 15-20 год, въпросните съседи закупиха празен имот и си направиха къща преди около 10 год

А.Ненова каза...

Рени, в случай че сте строили без строителни книжа (разрешение за строеж и проекти) и не сте подали заявление по §127 от ЗУТ (до 26.11.2013 г.) за узаконяване, сега за съжаление не можете да узаконите пристройката към лятната Ви кухня. Имайте предвид, че до евентуалното й премахване би могло да се стигне само по сигнал от съседи.

Анонимен каза...

Здравейте Адвокат Ненова,казвам се Атанасов.Първо искам да ви поздравя за бързите отговори!Моят въпрос е:
Възможно ли е да бъде узаконен незаконен строеж за който има множество издадени констативни актове от общината.Преписките все още не са приключили.Става въпрос за неправомерно разширен търговски обект за сметка на паркоместа.Сега разбрах,че са подадени докумунти до главния архитект за узаконяване.Възможно ли е това?

Анонимен каза...

Здравейте Адвокат Ненова,казвам се Атанасов.Първо искам да ви поздравя за бързите отговори!Моят въпрос е:
Възможно ли е да бъде узаконен незаконен строеж за който има множество издадени констативни актове от общината.Преписките все още не са приключили.Става въпрос за неправомерно разширен търговски обект за сметка на паркоместа.Сега разбрах,че са подадени докумунти до главния архитект за узаконяване.Възможно ли е това?

Анонимен каза...

Извинявам се за дублажа по-горе!

А.Ненова каза...

Здравейте г-н Атанасов,
узаконяването е допустимо, ако:
1. е подадено заявление в срок до 26.11.2013 г.
2. строежът съответства на строителните правила и норми. Дали това е така се проверява от общинската администрация, за което се съставя констативен протокол.
3. в случай, че при проверката се установи съответствие на строежа със Закона (ЗТСУ или ЗУТ в зависимост от това кога е реализиран строежа) същият може да бъде узаконен.

Колкото до конкретния случай (търговски обект "разширен за сметка на паркоместа") - следва да се установи, че това разширение е допустимо по план (ПУП) и ако мястото е съсобствено - да има съгласие на съсобствениците. По-конкретен отговор може да се даде след запознаване с документите и проучване на случая.

Анонимен каза...

Здравейте и благодаря за горния отговор!
Заявлението е подадено около 25.05.2014г.
Ж.К.евъведена в експлоатация 18.06.2013г.
Цялото преустройство е без необходимите документиза което има съставени няколко констативни акта за нарушение.Следва фиктивно отстраняване на нарушенията,становище от моя страна за несъгласие със заключенията на общината .Нова проверка която доказва че повторно са извършени същите нарушения.Сега са внесени документи при главния архитект за озаконяване на незаконното.Не знам при тия обстоятелства дали ще успеят ?

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова,
С брат ми сме съсобственици на къща на морето. Тази година той е построил беседка в двора на разстояние 1м. от съседния парцел без издаване на разрешение за строеж. След жалба от съседите, получихме констативен акт за започване на административно производство по реда на чл. 225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа. В момента все още тече срока за обжалването му.Въпросът ми е може ли кмета да издаде заповед за събаряне на беседката в момента, в който тече забрана за строително рвмонтни работи по морето. Има заповед на въпросния кмет с която забраната за тази година влиза в сила от 01.06.14 до 30.09.14 г.

А.Ненова каза...

Заповедта може да се издаде, а изпълнението й да се осъществи след изтичане на строителната забрана.
Възражения можете да направите по отношение на законността на строежа, но не пречи да посочите и забраната.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова.
Предстои да закупя парцел с построена къща. Къщата е строена през 1980 г., отразена е в скицата на имота, има и данъчна оценка но в нотариалния акт на парцела които е от 1976г. не е вписана. Единствения документ които прилага сегашния собственик е разрешително за вила в които до скица на имота е записано "Разрешава се строеж на вила на посоченото място от 25 до 60 'не се чете'. Проект с арх. и констр. планове." Документа има съответни подписи и печати.
Въпроса ме е:
Мога ли да считам посочената сграда за законна или е необходимо да предприема някакви действия по узаконяване и, след покупката?
Благодаря ви предварително!

А.Ненова каза...

Здравейте,
сградата можете да придобиете с нотариален акт, в случай че представите пред нотариуса удостоверение за нейната търпимост. Това удостоверение се издава от общинска администрация по местонахождение на имота на основание §16 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.След представяне на удостоверението, нотариусът ще може да опише в акта и постройката.

Анонимен каза...

Здравейте, Адв. Ненова,
Имам следният въпрос - съпругът ми е единствен собственик, след като брат му и майка му прехвърлиха по 1/3 от наследствен имот и къща в него. След прехвърлянето, ние решихме, че ще изградим още една стая, която по строителни книжа се води пристройка към съществуващата сграда. Вече почти сме на финала на строителството - подготвени са всички Актове и се очаква разрешението за ползване, като обаче в хода на строежа се построи една тераса допълнително и съответно квадратурите не са съвсем точни. Та въпросите ми са следните: 1. Тази нова пристройка в СИО ли ще се води или не? 2. Необходимо ли е издаването на Констативен нотариален акт след разрешението за ползване на пристройката и той на чие име следва да е - само на съпругът ми или и на двамата? 3. Както споменах има разминаване в квадратурата на пристройката и допълнителна тераса - в КНА коя квадратурата следва да се впише - реалната или тази по документи, и ако е тази по документи, какво се случва с останалите? И последен въпрос - при необходимост от изплащане на застрахователно обезщетение - застрахователят на кои документи ще се позовава приоритетно - строителните книжа или КНА ако такъв бъде издаден?
Благодаря Ви, много предварително и ще очаквам коментара Ви?

г-жа Василева

А.Ненова каза...

Здравейте г-жа Василева,
пристройката ще се притежава в режим на СИО от Вас и съпруга Ви, ако сте участвали с общи финанси в построяването й. КНА може да бъде издаден на името на двама ви за пристройката, а терасата няма да се описва в акта т.к. е незаконна. Принципът е "собственикът на земята е собственик и на построеното върху нея", т.е. терасата ще остане собственост на съпруга Ви, ако не се наложи да я премахнете като незаконна.
Отношенията със застраховател се уреждат в застрахователен договор, в който се уговаря в чия полза ще се изплаща евентуално обезщетение.

Анонимен каза...

Здравейте, адв. Ненова и Благодаря за отговора, но нещо не успях да разбера - всъщност необходим ли е констативния нотариален акт или бихме могли да го извадим, но не е задължителен, както и по отношение на застрахователното обезщетение е ясно, че може да се уговори в чия полза да бъде, но въпросът е върху коя квадратура на имота ще се начислява - тази по строителни книжа или реалната при условие, че има разминаване?
Благодаря Ви,
Спорен ден,

г-жа Василева

А.Ненова каза...

Г-жа Василева,

не е задължително да се снабдявате с констативен нотариален акт. Но с него Вие лично ще можете да се легитимирате като собственик на новопостроеното. Без този акт и до доказване на противното за собственик ще се счита само съпругът Ви.
По отношение предмета на застрахователния договор и останалите въпроси Ви съветвам да се консултирате със застраховател.

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова,

бих искал да попитам нещо, свързано с незаконното строителство по терасите в жилищните блокове. Живея в панелен блок, строен 1979г. В периода 1995-2005-2006 масово се разширяваха терасите на апартаментите, кой с колкото му е нужно, иззиждаха се, превръщаха се в кухни, стаи и т.н. Това е явно незаконно строителство. Има ли начин при бъдеща амнистия на незаконното строителство тези тераси да бъдат узаконени по някакъв начин? Въпроса ми е предизвикан от следния текст по темата: "Необходимо е те да са били допустими или по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно Закон за устройство на територията". Какво точно означава да са били допустими? Да имат разрешение от съседи? Да имат проект от инженер-конструктор за дострояването, както и становище, че не е застрашена устойчивостта на сградата?
Предварително ви благодаря!
Василев

А.Ненова каза...

Здравейте г-н Василев,
допустим/търпим строеж е този, който съответства на строителните правила и норми и на застроителните планове.
По отношение на терасите: дострояваните до 1987 г.са търпими строежи, за които собствениците могат да се снабдят с удостоверение за търпимост от общината, ако представят нотариално заверени декларации от двама свидетели за периода на строителството и ако не е нарушена конструкцията на сградата (установява се с проверка от общината). Останалите собственици, които са усвоявали тераси след 1987 г. ще следва да изчакат нова амнистия и тогава да предприемат действия по узаконяването им или по снабдяване с удостоверение за търпимост.
Следва да се има предвид, че зиданите тераси, тези които са приобщени към стаи и трансформирани в кухни например е вероятно да нарушават конструкцията на сградата, поради което не биха били допустим и търпим строеж.

Анонимен каза...

Здравейте,адв.Ненова,
Следва ли да се подаде Декларация по чл.14 от ЗМДТ в резултат от получено вече Удостоверение за търпими строежи с дата 03.09.2014г.
Предварително Ви благодаря!
Ж.Жекова

Анонимен каза...

Данчо Русчев.
Здравейте госпожо адвокат.

Въпроса ми е свързан с режима на търпимост или законност на сгради.

Преди време бях чул че за сграда строена преди 192.. и някоя или 194.. и някоя година може да се говори директно за законност а не за търпимост.
Доколкото си спомням беше свързано със влизането в сила на някакъв първи нормативен акт по строителство в България.
Та ще Ви бъда много благодарен ако успеете да ми помогнете с някаква информация.

А.Ненова каза...

По отношение на задължението за деклариране на търпим строеж: Ако не сте го декларирали до момента и не сте плащали данъци, то следва да подадете декларация по чл.14 ЗМДТ, в която да посочите като дата на възникване на задължението - датата на издаване на удостоверението за търпимост и да приложите последното.

А.Ненова каза...

Здравейте г-н Русчов,
в периода 1905 - 1941 е действал Закон за благоустройство на населените места в Княжество България. Съгл. посочения закона и съгл. последващите благоустройствени закони, всички строежи се извършват с разрешение за строеж. Т.е. ако строителството на дадена сграда не е разрешавано, независимо от периода на строителството - 1920 или 1940 г. същата не се счита за законна по право. За такива сгради е приложим режима на търпимост, ако са били допустими по действалите по време на построяването строителни правила и норми или по сега действащите по ЗУТ.

Анонимен каза...

Здравейте,
Имам въпрос отностно постройка намираща се на границата на имот. Постройката е строена преди 15 години и е част от къща също сроена тогава. Къщата е законна , пристройката е със статут на временна постройка, както споменах на близо 15 години. Проблемът идва от новото кадастрално заснемане и появата на отклонение в гранцитие на имота с близо един метър и половина точно в частта до къщата и постройката. Това изместване на границите на имота как се отрзява на вече съществуващите сгради? Те са строени спрямо съществъващия тогава кадастрален план и в рамките на закона. Съседният имот беше продаден и новият собственик има претенции за границата, съответно и за отстоянието на постройката от нея, която буквално е на сантиметри вече в неговото място спрямо новия план. Имам ли законово право да защитя имота си? Съществува ли заварено положение и как се процедира в такива случаи?

А.Ненова каза...

Законовото положение е следното:
- постройки на допълващото застрояване (складове, летни кухни, гаражи и др.) могат да се разполагат на общата имотна граница при условията на сключено/свързано застрояване (долепени)до съществуващи постройки в съседния имот;
- сградите на основното застрояване (къщи, вили) следва да са на 3 метра от имотната граница.
"Завареното положение" се отнася за сгради, строени преди 1987 г., които са "търпими строежи", т.е. били са или са допустими съгласно строителните правила и норми.
В случай че разполагате със строителни книжа (разрешение за строеж, проект и др.) то Вашата постройка не би била незаконна

Анонимен каза...

К. Славчева
Здравейте,
Съпругът ми е купил къща през 2005 г., В нотариалният акт пише, че е търпим търпим строеж. След това достроява стълбище към къщата и една стая. Може ли по някакъв начин да узаконим тези достроени части.

А.Ненова каза...

Здравейте госпожо Славчева,
в случай, че не разполагате със строителни книжа за стаята и стълбището и същите са строени след 2005 г. не бихте могли да ги узаконите.
Узаконяването би било възможно ако и когато законът даде такава възможност. През 2012 до 26.11.2013 г. ЗУТ даде възможност за узаконяване на такива строежи, но срокът изтече на посочената крайна дата.

Анонимен каза...

Здравейте госпожо адвокат,
Аз съм Иванов,имаме констативен акт за незаконен строеж "Навес" от общината,който е прилепен до къща със статут на недвижима архитектурно-строителна културна ценност.От общината
главния архитект е издал становище за търпимост на незаконния "Навес" по §16,ал1 от ПР на ЗИДЗУТ.Незаконният строеж е изграден през 1972г.,а статута на НКЦ на къщата е от 1982г.Възможно ли е придобиване на статут на търпимост на незаконния строеж "Навес" без съгласувателна процедура с НИНКН-София?

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова,
Питането ми е следното: Издаден ни е акт за узаконяване на незаконно построена лятна кухня през 1973 г. V-та категория. Таксата за узаконяване е 930 лв. След плащането на таксата, какви още такси са необходими за плащане. Може ли с акта за узаконяване да се прехвърли нотариално на лятната кухня от дядо /собственик на имота/ на внук.

Анонимен каза...

Здравейте,
Имам въпрос относно узаконяването на сграда. Тя е постоена от дядо ми преди 30 год. който е починал. Имотът в който се намира сме двама съсобственици. При издаване на удостоверение за търпимост на кой на името се издава на собствениците на имота или на него въпреки че е починал. Тъй като наскоро разбрах ча аз притежавам само 1/6 от тази сграда понеже баба ми е жива и се явяваме трима наследници.
Предварително благодаря.
В.Дачева

А.Ненова каза...

Aктът за узаконяване е финалния документ, който е и особен вид разрешение за строеж. Считам, че след него не дължите нови такси на общината. С акта можете да прехвърлите собственост, след като се снабдите с данъчна оценка и скица за узаконения имот.Преди това следва да декларирате узаконения строеж в данъчна служба и в кадастъра.

А.Ненова каза...

Удостоверението за търпимост се издава на собственика - в случая на наследниците на дядо Ви.

Йонета Николова каза...

Здравейте,казвам се Йонета Николова.
Бих искала да попитам:след получаване на акт за узаконяване,има ли срок за подаване на документи за въвеждане в експлоатация и регистрация на строежа в Общината.Къде би могло да се прочете за това?

Анонимен каза...

Здравейте, адв. Ненова.Преди две години си закупих имот. От недоглеждане, да не кажа невежество, не сам обарнала внимание че къщата е разширена, т.е площта на имота се е увеличила с около 20кв. Въпроса ми е как мога да поправя този проблем, какви документи са необходими и какви ще бъдат последиците за мен.
Благодаря Ви предварително!
С уважение: Й.Великова

elkamia каза...

Здравейте адв. Ненова. Прекрасен човек сте щом имате търпението да отговаряте на всички нас, за което благодаря. При нас има следния казус:
Живеем в апартамент, който мъжа ми придобива след смъртта на баба си чрез покупко продажба от наследниците. Въпросният апартамент е съседен с този на майка му. Двата апартамента са обединени още през 80-те години. Сега по повод санирането, беше направено обследване от общината и съответно отбелязани промените. Получихме писмо от общината в което искат да им представим разни строителни книжка /проект за извършено преустройство, разрешение за строеж, конструктивно становище/, такива документи ние нямаме, просто така си беше апартамента когато го закупихме. Свекърва ми също нямат, казва че когато са правили промените от общината са им казали че такова разрешение не е нужно. Тотална каша но дайте съвет какво да предприемем за да узаконим нещата.

А.Ненова каза...

Елкамиа,

поискайте от общината да ви издаде удостоверение за търпимост на преустройството.

Анонимен каза...

Здравейте г-ж Ненова искам да попитам как мога да узаконя тераса на жилищен блок че е изидана а нямам разрешително и има жалба срещо мен какъв е редът терасата е зидана 2011година.

Анонимен каза...

здравейте,адвокат Ненова
от Тодорова:
искам да закупя имот с "тежести",а именно:имот находящ се във вилна зона
-двор с построени вила с гараж ,за които настоящата собственика твьрди ,е има разрещително за строеж.Но даже и да няма те са на отстояние от границите на имота
-в същия двор -на границата със съседния парцел има построена масивна сграда около 30 м2.За тази постройка има нотариално заверено съгласие от съседа за построяване на селскостопански постройки.Строежа е извършен между 1990-1995г.
На кадастрална скица презаверена на 23,09,2015 двете сгдради са изертани с плътен контур.
какъв е нацина -тази построика от незаконен строеж да стане търпим?
при преминавае през констативен нотариален акт -те стават ли тарпими строежи?
ако зкупя имота с тези незаконни построики как аз да ги направя търпим строеж?
Благодаря

А.Ненова каза...

Госпожо Тодорова,

с констативен нотариален акт, издаден на настоящия собственик, се установява правото на собственост върху постройките и Вие можете да ги придобиете чрез покупко-продажба.
Друг вариант е снабдяването с удостоверение за търпимост на постройките/сградите на името на сегашния собственик, който документ е основание за прехвърляне на правото на собственост върху сгради/постройки.

Анонимен каза...

Zdraveite,
Kazvam se Ivelina. Baa6ta mi postroi sgrada do osnovnata ka6ta na granicata sas sasedite ni. Ba6ta mi po4ina predi 13 godini I ottogava s maika mi se opitvame da ia ozakonim, hodili sme pri advokati, arhitekti v ob6tinata kade li ne.... sled zamervania se okazva 4e sme s 15-20cm v sasedskia imot I za sajalenie sasedite ni ne sa ot nai razbranite I ako ne im platim 10,000 Evro niama da si datat saglasieto da ia ozakonim. Maika mi se pobolia ot pritesnenie.
Mojete li da ni posavetvate ima li izob6to na4in tazi sgrada da se uzakoni sled tolkova mnogo godini?
Po vremeto kogato pristroikata be6e postoena 1995g. imame deklaracii za saglasie ot prednite sobstvenici no sega ot naslednicite im niamame I te iskat da ia saboriat ako ne im se plati. vseki advokat kazva 4 se iska saglasieto ot sega6nite sobstvenici koeto az ne razbiram pri polojenie 4e te zavarvat sgradata....

Mnogo 6te sam vi Blagodarna za savet!

Pozdravi,
Ivelina

Анонимен каза...

Здравейте адв. Ненова,
Бих искала да попитам дали действително е незаконен строеж и дали подлежи на премахване къща, която е построена 2006 г. по ПУП от 1995 г. с издадено разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти? издаден е констативен акт, в който е записано, че къщата е построена на 5 метра встрани от посоченото място във визата за строеж и поради това подлежи на премахване. Покрай къщата има река, а до нея в същия поземлени имот на 450 м е построена друга къща с пристройка. В констативните актове от общината бившият собственик се е представил за настоящ собственик и е цитирано нарушение на чл. 154, ал. 1, т. 1 ЗУТ, като такава точка не съществува в закона. Има издадени констативни нотариални актове за къщата и тя е вписана в Кадастъра, но на скицата местоположението на къщата не е действителното. Къщата е закупена чрез съдия изпълнител и ипотеки на две банки, но в банките няма никаква строителна документация. Може ли да ме посъветвате какво може да се направи в този случай?
Поздрави, Радка Трифонова

Димитър каза...

Здравейте,
Имам съсобствен имот. Преди 13 години направихме доброволна делба, при която определихме дяловете си и кой какво ще ползва. До реална делба не се стигна, защото дяловете не отговаряха на изискванията на ЗУТ. Новите дялове бяха с по-малки размери на лицата. След 2007 г. обаче в ЗУТ беще променен чл.19, ал5 като за свързани сгради се допуска размерите на дяловете да не отговарят на съответните изисквания. А сградите до нашия имот са свързани. Във своя дял съсобственичката ми има къща, за която няма никакви строителни книжа, нито документи за търпимост. Къщата е строена преди около 70 години. Под къщата имаше безистен през който се влизаше във вътрешността на имота. Преди 50 години бащата на собственичката ликвидира безистена и построи стая. Отново без каквито и да са разрешителни документи. Преди 3 години съсобственичката продаде делът си, заедно с къщата, на непознат за мен човек. Сега аз правя постъпки за съдебна делба на имота. Въпросът мие защо е възможно да се продаде къща без строителни книжа, удостоверение за търпимост и реално тя е незаконна. Никъде в Нотариалния акт на новия съсобственик не се споменава че къщата е законна или е в режим на търпимост.

Анонимен каза...

Здравейте Адв. Ненова,

бих искала да споделя с Вас следният казус.
В момента сме в процес на покупка на къща в квартал на София.
Има 1 дка двор и едноетажна постройка в отлично състояние.
Проблемът е, че по скица къщата е 32 кв. м., а реално е 52 кв. м.
В миналото на някакъв етап тези 20 кв. м. са били достроени, но собствениците нямат документ за тях. В такъв случай тези 20 кв. м. се явяват незаконни. Няма строителна книжка, няма план за строеж или разрешително за експлоатация. Има ли вариант да се озаконят?

Благодаря предварително за отеделеното време.

Поздрави,

Надя

А.Ненова каза...

Можете да поискате от общината да Ви издадат удостоверение за търпимост.

Анонимен каза...

Здравейте, Адв. Ненова!

Наскоро закупихме подпокривно ателие на последен (пети) етаж. В последствие се оказа, че надзидът на ателието е бил увеличен от предишния собственик, като на някои места от 90 см по оригинален план (взет от общината) е бил вдигнат реално на почти 2 м. Също така има "приобщени" тавански помещения към ателието, плюс на някои места "стъпва" върху зони, които даже не съществуват в оригиналния план (козирки на балконии на долния етаж и се водят общи части).
Кашата е пълна.

Моля Ви за съвет!

Ако и нашият казус е за У-ние за Търпимост от общината, то има ли шанс такова да ни бъде отказано и да ни бъде съставен Акт за незаконно строителство? Какви са възможните последници?

БЛАГОДАРЯ ВИ!!!!!

Иван Петров

Анонимен каза...

Деница Иванова
Може ли да бъде внесено заявление за одобряване на ПУП,засягащ границата между два имота от съседа,след като съм подала сигнал за незаконно строителство именно на дворищнорегулационната линия.

А.Ненова каза...

Законът забранява да се изменя ПУП с цел узаконяване на незаконни строежи.

Анонимен каза...

Здравейте г-жо Ненова,

Моля Ви да ни помогнете със съвет за следния казус, тъй като ние и наши съседи имаме изпратени съобщения за представяне на строителни документи и декларация за времето на строеж на пристройки, част от тераси към жилищни апартаменти пред РО НСК в 7 дневен срок.

Случаите и при двата са идентични, като апартаментите по нотариален акт включват терасата като част от имота, като преди 2001 година на терасите вече е имало изградена подобна пристройка към тях, като около 2008 година е направено разширение и подобрение на тези части, но не е било документирано и легализирано.

Доколкото разбираме, това което може да се направи е те да бъдат обявени за търпими строежи.

Моля Ви да ни посъветвате какво е най-добре да се направи в тази ситуация, предвид краткия срок за реакция и каква информация да декларираме, за да могат да се запазят пристройките?

Благодаря Ви!

В.Веселинов

Иван Георгиев каза...

Здравейте Госпожо Ненова!
Баща ми почина преди година, построил е къща през 1989г., но не я узаконил. На нейно място е имало паянтова къща, но границите на двата имота съвпадат.Направих геодезическо заснемане на имота и го декларирах в НАП. Данъкът ми беше преизчислен 5 години назад и го платих. Прехвърлих партидите за ток и вода на мое име. И старата и новата къща не отстоят на 3 метра от къщата на съседите. Какво трябва да направя от тук нататък за да изкарам нотариален акт?

А.Ненова каза...

Господин Георгиев,

необходимо е да се снабдите с писмено, нотариално заверено съгласие на съседите за намаленото отстояние. След това - с удостоверение за търпимост на сградата и с тези документи бихте могли да се снабдите с нотариален акт.

Unknown каза...

Здравейте Госпожо Ненова,
собственик съм на апартамент в сграда, която няма акт 16. Сградата е започната да се строи през 1996г. и с известни прекъсвания е достроена през 2006. Поради фалиране на строителя сградата не е въведена в експлоатация и липсват голяма част от документацията.
Какви са възможностите тази сграда да се въведе в експлоатация, при условие, че е населена вече повече от 10 години?

А.Ненова каза...

Сградата може да се въведе в експлоатация, но трябва да се подготвят всички изискуеми затова документи. За целта бихте могли да се обърнете към фирма за строителен надзор.

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова,

закупих ПИ в размер на 1.7 дка земеделска земя,Има изградена постройка 32 кв.м.Извадих Удостоверение за търпимост за същата.В момента съм в процедура за промяна на статута на земята.От Областна дирекция Земеделие ми налагат глоба за незаконната постройка в двоен размер плюс разходите за преотреждането на земята.Кой може да санкционира и издава актове за незаконн строежи?Освен ДНСК.
Благодаря предварително за отговора.
Поздрави,Нина Ковачева

Анонимен каза...

zdraveite imam zakonna ka6ta i nezakonna pristroika kam neq kakvo trqbva da napravq za da uzakonq pristroikata blagodarq
dimitrinka

Unknown каза...

Здравейте госпожо Ненова имам каста построена през2013 имам разрешително план но ниама актовете а ве4е живеем ватре как трябва да поставим за да има озокониа

петков каза...

Здравейте, моят казус е следният през 2000 г закупих почивна база от 20 бунгала трайно закрепени към земята .Базата е разположена върху три поземлени имота 2 от които са мой вече, единият е купен от търговско дружество от собственици на кото е възтановен с решение .Този имот сега е спорен дали е държавен на основание 10б от ЗСПЗЗ или не (има решение че той е купил от несобственик) на този имот има още 2 почивни бази.Общината сега иска да премахне мойте бунгала като незаконни те са построени 1970 г имам нот.заверена декларация от директора на завода които ги е строил, разписен лист в общината че отреждат парцел за тази база , както и заповед на ОНС за отреждане на цялата местност.Подал съм документи за търпимост но от една година няма отговор.

Unknown каза...

Как да си озаконя незаконато къшта въф велиграт

Unknown каза...

Здравейте имам разрешително за строеж. От 2013 година и протокол за строителна линия но се минали 5 години има започната работа изкопани основи. Губели правото за строеж.

Unknown каза...

Как мога да продалжа какви дукоменти трябва

Unknown каза...

Анонимно главен архитект на общината слет като имам започната работа и ископани основи мога да продалжа с тази строителна линия от 2013 година. Има ли това право.