понеделник, 23 септември 2013 г.

Срокът за отписване на погасени по давност данъчни задължения изтича в края на 2013 г.descriptio...
На 31.12.2014 г. изтича крайният срок за подаване на писмено възражение до НАП, придружено с искане за заличаване на стари задължения за данъци, осигурителни вноски и други (отпреди 1.01.2008 г.). Съгласно чл.171 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) „Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение”. Това означава, че са погасени тези данъчни задължения, които са възникнали до 31.12.2007 г. включително.
Как да проверим дали имаме погасени по давност данъчни задължения?

За проверка за наличие или липса на задължения може да се поиска писмена справка по чл.87 ал.6 от ДОПК в офисите на НАП или да се извърши електронна справка в сайта на НАП. Справките показват всички задължения и плащания по данъчно-осигурителната сметка на фирми и физически лица. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, се получава и информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП. Достъпът до електронната информацията става с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офисите на НАП. ПИК се получава веднага след подаване на заявление по образец в офиса на НАП по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица.

Защо е необходимо да се подаде писмено възражение за изтекла давност?

Задълженията не се отписват автоматично от данъчната администрация! Следва да се подаде писмено Възражение по образец до НАП. Възражението може да се подаде лично или да се изпрати по пощата до офиса на НАП по постоянен адрес на физическите лица или по регистрацията на фирмите. С въвеждането на единната данъчна сметка през 2013 г. всички плащания за данъци, осигуровки и други публични вземания се извършват през тази сметка. От 1.01.2014 г. сумите, постъпващи по единната сметка ще се насочват първо за покриване на стари задължения, в това число и на погасените по давност, освен ако задълженото лице не е подало писмено възражение в срок до края на 2013 г. Т.е. независимо от това за какво плащате (за осигуровки, за данъци или друго), сумите постъпили по Вашата единна сметка, считано от 1.01.2014 г.  ще погасяват първо старите Ви задължения, включително погасените по давност, и едва след това и ако останат средства те ще се насочват към покриване на последните задължения.
Възражение за погасени по давност публични задължения

Образец!
териториална дирекция гр.................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ


Изх.№............../...........20....г.                               

до

........................................................
........................................................
........................................................

                                                                Възражение                                                                                                                                                        

от................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


ЕИК по БУЛСТАТ

Адрес за кореспонденция
..........................................................................................................................
Адрес по чл.8 от ДОПК

Представлявано от
..........................................................................................................................
(трите имена на представителя)         Уважаеми Г-не /Г жо/...........................................………………………………………
            С настоящото възражение (искане) на основание чл. 171 от ДОПК Ви информирам, че посочените по долу по основание и размер задължения са погасени по давност:
1. Задължения по : ………………………………………………………………..г., в размер на
 ……………….……… лв.

2. Задължения по: ……………………………………………………….………..г., в размер на
…………..…………… лв.

            Моля, в тази връзка да отпишете от данъчно-осигурителната ми сметка посочените задължения, както и да ме уведомите за извършените от Вас действия по отписване на основание чл. 173 от ДОПК.

 
             ЗАДЪЛЖЕНО  ЛИЦЕ:
.............................................
(име,подпис, печат)


23 коментара:

Анонимен каза...

Здравейте
Казвам се Румяна Йорданова
Имам задължение по патент за 2006г, което е изтекло по давност. Не съм подала заявление за отписване до 2014г и сега не зная как да постъпя. Фирмата е ООД и не е активна от 2009г, тоест няма как служебно НАП да ми погаси това задължение с последващи вноски по единната сметка. Бихте ли ме посъветвали какво да правя и дали сега да подам заявлението за погасяване по давност?

А.Ненова каза...

Румяна Йорданова,

в случай, че бъдете поканена да платите това задължение, заявете, че то е погасено по давност, поради което не дължите.По този начин ще упражните възражението за погасяване.
Ако фирмата заработи обаче, тогава сумата ще бъде удържана от единната сметка.

Unknown каза...

Здравейте! Диана Иванова се казвам.

Имаме неплатени данъци за апартамент и гараж от 2002 г.
Как трябва да постъпим към днешна дата?

Предварително благодаря.

А.Ненова каза...

Данъците са дължими за последните 5 години, считано от датата на плащане назад.

Анонимен каза...

Здравейте,казвам се Ивелина Димитрова имам неплатени данъци от 2009 мога ли вече да подам заявление?Необходимо ли е да пиша сумата за съответната година или е достатъчно само годините?Благодаря Ви!

Unknown каза...

Здравейте, имам следния въпрос. Днес отидох да си направя справка за задължения към нап понеже исках да си платя 2-3 месеца пропуснати здравни осигоровки. На трувгване от нап забелязах, че в справка за задължения имам начислени разходи по дела водени за 2004година през този период съм бил на 14гидини. Имам зачислени близо 1200лв за 2004г. Въпросът ми е следния имат ли давност подобен вид задължения и ако имат да ме посъветвате как да постъпя. Блогадаря ви за отделеното време! Хубав и успешен ден

Анонимен каза...

Здравей те г-жа Ненова,
Имам непллатени данъци на апартамент от 2004г.какво ще трябва да заплатя към днешна дата 04.2015г.?Благодаря предварително!
Поздрави:С.Христова

А.Ненова каза...

С. Христова,

дължите данъци за имота считано от 1.01.2010 г. и то в случай, че не са предприемани действия по принудително изпълнение срещу Вас(не сте получавали покана за доброволно изпълнение, не е издавано постановление на публичен изпълнител и т.н.).

Анонимен каза...

Здравейте г-жа Ненова,

казвам се Анета Йорданова и се интересувам от следното: имаме неплатени данъци от 2002г. за МПС, което не съществува. До колкото разбрах до 2009 след внасяне на възражение, данъците би трябвало да бъдат отписани, т.е дължим суми само за последните 5 години. Имате ли представа, при погасяване по давност, главниците в едно с лихвите ли се погасяват или само главниците?

Предварително ви благодаря

Анонимен каза...

Здравейте, г-жо Ненова, казвам се Мария Симеонова и Ви моля да ми отговорите какво трябва да направя и кой е най-правилният път да се издължа, тъй като имам неплатени данъци за апартамента от 2009г.До този момент все още нямам никаква покана за плащане. Благодаря Ви и Ви желая успех във всичко.

Unknown каза...

Инвалид с1 група съм с тежка шизофрения от 2010г имам неплатени патентно декларация получих покана за доброволноплащане с социална пенсия живея несъм работил сдекларацията някои път незначителни кафе ходя И какво върша моля посаветваитеме какво дапредприема благодаря
Костадин Димитров
Д

Unknown каза...

Инвалид с1 група съм с тежка шизофрения от 2010г имам неплатени патентно декларация получих покана за доброволноплащане с социална пенсия живея несъм работил сдекларацията някои път незначителни кафе ходя И какво върша моля посаветваитеме какво дапредприема благодаря
Костадин Димитров
Д

Анонимен каза...

Здравейте, адвокат Ненова!

Казвам се Йордан Иванов.

Мой роднина не е плащал данък сгради и такса смет с години. Почина преди няколко месеца. Съпругата му е инвалид, нямат живи деца. Възнамерявам да платя аз. В съобщението, което е получила от общината се търсят таксата и данъците от 2010 насам. Само че за самата 2010, както и за 2011 сумите са в пъти по-големи, отколкото за следващите години. Започват от 200лв и още 190лв лихва. Това, предполагам са предишни задължения. Проверката на место за съжаление е сложна за организиране.

Въпросът е, дали например с Ваша помощ, разбира се и съответните такси, поне тази част от сумата би отпаднала? Ако не бъдат заплатени в седемдневен срок, а да речем след месец, дали има реална опасност от принудително събиране? Което не виждам как ще стане, при трудноподвижна жена, повечето време сама в къщи. Но предпочитам да не разбирам.

Съжалявам, че не формулирах по-кратко. Благодаря предварително за своевременен отговор и/или какви да е насоки.

С уважение,

Иванов

Мария каза...

Мария Димитрова Здравейте,имам запор поради неплатени данъци за 2007 и 2008 г. за данък наем,подадох възражение.Ще бъдат ли опростини по давност?

Мария каза...

Мария Димитрова Здравейте,имам запор поради неплатени данъци за 2007 и 2008 г. за данък наем,подадох възражение.Ще бъдат ли опростини по давност?

Нели каза...

Здравейте адвокат Ненова от 2008г.не сме си плащали данък смет и сгради за апартамент в.Имаме ли право да подадем декларация за отпадане на задълженията по давност къде и какъв е срокът.

Славчо каза...

Славчо Атанасов имам регистриран ,лек автомобил 2007 година,до сега не съм го регистрирал във данъчно, ако го регистрирам сега 2017 за колко год. назад ще отпаднат данъка по давност

А.Ненова каза...

Ще платите данъка за 5 години назад, но е възможно да Ви бъде наложена глоба за това, че не сте декларирали автомобила в срок.

Славчо каза...

Госпожа Ненова, благодаря за бързия отговор които ми направихте.Бих искал да попитам,тъй като колата е регистрирсна 2007гд.ако я декларирам 2018год.задължението ще отпадне ли, тъй като навършва 10 год.срока на давност ще се приложили.

А.Ненова каза...

Отговорът е същият. На 1.01.2018 г. ще дължите данъка за 2013 до 2017 г. включително.

Александра Иванова каза...

Здравейте,г-жо Ненова. Имам задължения данък смет и сгради ,които са от 2009г. Въпроса ми е : Когато отида в нап и пусна възражение за давност те ще искат ли да скл. с тях договор за по-бързо изплащане на задълженията ми до днешна дата.

SIANA каза...

Здравейте,Г-жо Ненова.
Имам задължения за неплатени данъци от 2009 година за които получих изпълнителен лист от 2016 година и покана за доброволно изпълнение от съдия изпълнител ,които ми бяха връчени 2018 година.
Кои данъци следва да платя? Имам и данък за регистриран автомобил,който отдавна не съществува. Благодаря предварително!

Unknown каза...

Здравейте, имам задължения от 2013 година по Декларация 6. Въпроса ми е колко време е давността по тези задължения, тъй като ми бяха запорирани суми от обезщетения и помощи.
Благодаря ви предварително!