сряда, 18 май 2016 г.

Сделки с имотиСДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ПРОВЕРКА НА СОБСТВЕНОСТТА


Преди да се сключи сделка с недвижим имот се извършват няколко проверки, които гарантират валидността на сделката, правата, интересите и сигурността на страните по нея.
1.  Собственик ли е продавача? Има ли тежести върху имота?
Проверките се извършват в електронната система ИКАР, поддържана от Агенцията по вписванията ето тук: http://icadastre.bg/index.aspx?ReturnUrl=%2f – по ЕГН на продавача или по ЕИК (БУЛСТАТ), ако продавачът е фирма. Проверява се дали продаваемият се имот е собствен на продавача; дали не е обременен с тежести (ипотеки, възбрани, др).

сряда, 15 октомври 2014 г.

ДАНЪЧНА РЕВИЗИЯ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕДАНЪЧНА  РЕВИЗИЯ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
По чл.122 от ДОПК

            Данъчната ревизия на физически лица се възлага по особения ред на чл.122 от ДОПК и се  прилага все по-широко от органите на приходната администрация.
            Кога се извършва тази ревизия?
        Органът по приходите може да извърши ревизия при особени случаи при наличие на някое от следните обстоятелства: 1. До започване на ревизията ревизираното лице не е подало декларация за определяне на данъчното задължение; 2. Налице са данни за укрити приходи и доходи; 3. В счетоводството на ревизираното лице са използвани неистински или документи с невярно съдържание; 4. Липсва счетоводна отчетност; 5. Необходимите документи липсват или са повредени; 6. Данните, необходими за установяване на данъчната основа, не могат да бъдат получени от лицето, защото не е открито на адрес; 7. Декларираните и/или получени приходи, доходи, източници на капитал и безвъзмездно финансиране не съответстват на имущественото и финансовото състояние на лицето за ревизирания период; 8. Ревизираното лице не осигурява достъп до обекта, до счетоводните и търговските си данни.

петък, 25 юли 2014 г.

Запис на заповед, издаден от лице с нарушено абстрактно мислене е унищожаема сделкаР Е Ш Е Н И Е
гр.Пловдив, 07.07.2014г.

 Запис на заповед, издаден от дееспособно лице, което не е могло да осмисли последиците на документа поради нарушено абстрактно мислене е унищожаема едностранна сделка.
В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІ гр.с., в открито съдебно заседание на дванадесети юни две хиляди и четиринадесета година, в състав

Председател: Р. К.

секретар: В.
като разгледа докладваното от съдията гр.дело №20908 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.422 ГПК във връзка с чл.505, ал.1 и чл.538, ал.1 ТЗ.

Четете внимателно Общите условия на договорите за кредит


                                   Р Е Ш Е Н И Е  №1519                                           
 09.04.2014 г.  град  ПЛОВДИВ


 В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд                                                        ІІІ граждански  състав

На   13.03.2014 Година
В публично заседание в следния състав                          Председател: Т.Г.

Секретар: ...............

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гражданско  дело номер 7023 по описа за 2013 година  намери за установено следното:

           Искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД.
Ищецът «ТИ БИ АЙ КРЕДИТ» ЕАД, с ЕИК 121554961  и седалище и адрес на управелние гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев № 52-54, представляван от юрк.И. Т., е предявил против К.К.К. с ЕГН ********** *** искове за заплащане на сумата от 166,86 лв. представляваща неплатени вноски по договор за кредит № 4029010031 от 18.04.2007 г., сумата от 306,41 лв. обезщетение за забава за периода 15.11.2008 г.- 19.04.2013 г., ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.

неделя, 25 май 2014 г.

ЛИКВИДАЦИЯ на търговски дружества

  Ликвидацията е процедура, при която едно търговско дружество (фирма) се прекратява, осребрява се имуществото му и се заличава от Търговския регистър (ТР). След заличаването дружеството престава да бъде субект на правото.
  В практиката най-често фирмите се прекратяват с ликвидация по волята на съдружниците. Това е т.нар. доброволна ликвидация, която се различава от принудителната ликвидация, съпътстваща производството по несъстоятелност.
  Тук ще бъде разгледана процедурата по доброволна ликвидация на търговски дружества.
 За разлика от регистрацията на търговско дружество, което отнема само една седмица, ликвидацията е продължителен процес и протича за повече от 7 месеца.
  Основните етапи на процедурата по прекратяване с ликвидация са два: „прекратяване” и „заличаване”. Всеки от тях се вписва в Търговския регистър.

  I етап: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

понеделник, 4 ноември 2013 г.

Пререгистрация с ликвидация на търговци по § 5 – § 5д от Закона за търговския регистър


Или как могат да се съберат вземания срещу непререгистриран търговец, или да се сключи сделка с имущество на такъв търговец?


Крайният срок за пререгистрация на търговци и за вписването им в Търговския регистър изтече на 31.12.2011 г. Въпреки, че този срок беше удължаван няколко пъти, останаха и търговци, които не изпълниха това свое законово задължение и понастоящем не са вписани в Търговския регистър. 
Последиците от непререгистрацията са посочени в §5 - §5д от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър (ПЗР от ЗТР) в сила от 01.01.2012 г., изменен със Закон за изменение на ЗТР - ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г. Те са различни за едноличните търговци (ЕТ), клоновете на чуждестранни търговци и за юридическите лица (търговски дружества – ООД, АД, СД) и кооперациите.   
ЕТ и клоновете на чужди търговци се считат заличени от 01.01.2012 г., фирмените им дела се архивират и се пазят в съда по последната им регистрация, а на 1.01.2017 г. се унищожават.  
Дейността на търговските дружества и кооперациите, които не са пререгистрирани се прекратява. Тези търговци ще се смятат заличени от 31.01.2017 г. Фирмените им дела ще се съхраняват в съда по регистрацията до 1.02.2022 г. Считано от 1.01.2012 г. тези търговци нямат право да извършват търговска дейност. Нямат право да водят дела, да продават имуществото си, а сключените от тях сделки ще се считат за нищожни.


Особености по отношение на непререгистрираните търговски дружества и кооперациите