петък, 25 юли 2014 г.

Четете внимателно Общите условия на договорите за кредит


                                   Р Е Ш Е Н И Е  №1519                                           
 09.04.2014 г.  град  ПЛОВДИВ


 В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд                                                        ІІІ граждански  състав

На   13.03.2014 Година
В публично заседание в следния състав                          Председател: Т.Г.

Секретар: ...............

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гражданско  дело номер 7023 по описа за 2013 година  намери за установено следното:

           Искове с правно основание чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД.
Ищецът «ТИ БИ АЙ КРЕДИТ» ЕАД, с ЕИК 121554961  и седалище и адрес на управелние гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев № 52-54, представляван от юрк.И. Т., е предявил против К.К.К. с ЕГН ********** *** искове за заплащане на сумата от 166,86 лв. представляваща неплатени вноски по договор за кредит № 4029010031 от 18.04.2007 г., сумата от 306,41 лв. обезщетение за забава за периода 15.11.2008 г.- 19.04.2013 г., ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.
Твърди, че между страните е сключен посочения договор, с който на ответника е предоставена сумата от 1324 лв. за закупуване на избрана от него стока. Кредитът следвало да се погаси на 22 месечни вноски по 83,41 лв. и последна изравнителна от 83,45 лв. Ответникът погасил 19 вноски, като общо платеното от него възлизало на сумата от 1501,38 лв. Останали дължими вноски в общ размер от 166, 86 лв. Отделно от това, съгласно чл.3, ал.3 от ОУ към договора, кредиторът имал право на обезщетение за забава върху непогасеното задължение, възлизащо на 306, 41 лв. за периода 15.11.2008 г. до 19.04.2013 г. Горните задължения не били изпълнени от ответника. Ангажира доказателства. Претендира разноски.
Ответникът в отговор на исковата молба оспорва исковете с възражение, че изцяло е погасил задължението си по договора. Представя доказателства. Моли за отхвърляне на исковете.
Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата, доводите  и възраженията на страните, съдът прие следното:
Не се спори по делото, а и от представените писмени доказателства-договор за потребителски кредит № 4029010031 от 18.04.2007 г. и фактура № 0040002727/18.04.2007 г. се установява, че между страните е сключен договор за паричен заем за сумата от 1324 лв. за закупуване на определена стока, срещу задължението на ответника да върне заетата сума с плащането на 22 погасителни вноски или общо сумата от 1668,24 лв. с включено оскъпяване от 26%. Вноските са били платими по договорен погасителен план, инкорпориран в договора.
Изслушани са две заключения на ССЕ, от които се установява, че ищецът е превел заемната сума по посочената фактура, с която ответникът е закупил определената от него стока. Към датата на подаване на исковата молба е погасена сумата от общо 1501,38 лв. по договора. От крайната сума за плащане според договора- 1668,24 лв. е останала неплатена сума от 166, 86 лв. В допълнителното заключение, вещото лице, съобразявайки договореното в чл.4, ал.1 от Общите условия, според което в случай на предсрочно погасяване на задължението на потребителя към кредитора, дължимите от потребителя суми се изчисляват задължително от кредитора като предсрочното погасяване на кредита води до съответно намаляване на лихвата и на разходите по кредита, включени в стойността на същия, съответстващи на периода през който потребителския кредит няма да използва, дава заключение, че към 07.11.2007 г., когато от ответника е платена сумата от 1084,33 лв., непогасената главница по договора е 993 лв., към която следва да се прибави размера на таксата за предсрочното погасяване на кредита, възлизаща на 78, 94 лв. или дължимата към тази дата сума по кредита е била 1071,94 лв.
При така установената фактическа обстановка, която съдът възприема въз основа на становищата на страните, неоспорените писмени доказателства и заключенията на ССЕ, изцяло кредитирани като компетентни и обосновани, съдът достигна до следните правни изводи:
Между страните е възникнало валидно облигационно правоотношение, произтичащо от договор за заем по смисъла на чл.240 и сл. от ЗЗД, регулирано от подписания от тях договор при общи условия. Ищецът е изпълнил задължението си по него, като е предоставил заемната сума съобразно договореното. От своя страна ответникът, в качеството на кредитополучател, е изпълнил изцяло задължението си за връщане на сумата предсрочно при условията на споменатия чл.4, ал.1 от Общите условия. Така от заключението на ССЕ се установява, че към датата, на която е платена сумата от 1084,33 лв. / 07.11.2007 г./, остатъчното задължение на кредитополучателя е било в размер от 1071, 94 лв., изчислено според клаузата на чл.4, ал.1 от ОУ, от което следва, че с плащането й ответникът е погасил изцяло задължението си към ищеца. Налага се общият извод, че предявеният иск за заплащане на сумата от 166, 86 лв., представляващи последните две вноски по кредита, ведно с акцесорния иск за забава по чл.86 от ЗЗД, е неоснователен и ще се отхвърли.
При този изход на спора на ищеца не се следват направените деловодни разноски.
Ответникът не е заявил присъждане на разноски и не се констатира да е направил такива.
Ищецът следва да възстанови направените по делото разноски за вещо лице, платени от БС в размер на 60 лв.
Мотивиран от горното, съдът

Р  Е  Ш  И :

ОТХВЪРЛЯ предявените от «ТИ БИ АЙ КРЕДИТ» ЕАД, с ЕИК 121554961  и седалище и адрес на управелние гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев № 52-54, представляван от юрк.И. Т., против К.К.К. с ЕГН ********** *** искове за заплащане на сумата от 166,86 лв. представляваща неплатени вноски по договор за кредит № 4029010031 от 18.04.2007 г., сумата от 306,41 лв. обезщетение за забава за периода 15.11.2008 г.- 19.04.2013 г., ведно със законната лихва, считано от подаване на исковата молба до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА «ТИ БИ АЙ КРЕДИТ» ЕАД, с ЕИК 121554961  и седалище и адрес на управелние гр.София, ул.Димитър Хаджикоцев № 52-54, представляван от юрк.И. Т. да заплати сумата от 60 лв. разноски по делото по сметка на Пловдивския районен съд.
Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.


                                                                                                                                      СЪДИЯ:/п/
                              
Няма коментари: