понеделник, 22 юли 2013 г.

Възражение срещу заповед за изпълнениеДо Районен съд .........................................
Гр. ................................................
Адрес .........................................................
ВЪЗРАЖЕНИЕ
Длъжник (трите имена, наименование на дружеството или организацията): ................................................................................................................................................................
ЕИК/Код по БУЛСТАТ: .....................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес управление): ................................................................................................
Телефон: ................................. Факс: ................................. Електронна поща: ................................
Представляван от законен представител:
Трите имена: ........................................................................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: ...........................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................
Пълномощник:
Трите имена: .......................................................................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: ..........................................................
Електронна поща: ...............................................................................................................................

На основание чл. 414 ГПК
По ч.гр.д. № ........................................... г.
Господин/Госпожо Съдия,
Не дължа изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
гр. ..........................................,
дата .....................................                                                С УВАЖЕНИЕ: ...................................
/ подпис /


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
  1. Обосноваване на възражението не се изисква, за това не е необходимо попълването на никакви данни.
  2. Възражението се подава или изпраща в съда, подписано от длъжника.
  3. По желание може да бъдат посочени причини, поради които се оспорва вземането.
  4. Когато част от задължението се признава, това се посочва изрично.

Няма коментари: