понеделник, 22 юли 2013 г.

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПКЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
По чл. 410 от ГПК
1. Съд
Съд: .......……………………...........................................................................................................
Адрес: .......…………………….......................................................................................................
Град: .......…………………….................................... Пощенски код: .......……………………...
Получено от съда на .......................................................................................................................
/ попълва се от съда /
Дело № .............................................................................................................................................
/ попълва се от съда /
2. Заявител/кредитор:
Трите имена (Наименование на дружеството или организацията): ...........................................................................................................................................................
ЕГН/ ЛНЧ/ ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ............................................................................................
Адрес (седалище/адрес управление): ...........................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: ......................................................
Електронна поща: ...........................................................................................................................
3. Законен представител
Трите имена: ....................................................................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: ......................................................
Електронна поща: ...........................................................................................................................
4. Пълномощник
Трите имена: ....................................................................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: ......................................................
Електронна поща: ...........................................................................................................................
2а. Заявител/кредитор:
Трите имена (Наименование на дружеството или организацията): ...........................................................................................................................................................
ЕГН/ ЛНЧ/ ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ............................................................................................
Адрес (седалище/адрес управление): ...........................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: ......................................................
Електронна поща: ...........................................................................................................................
3а. Законен представител:
Трите имена: ....................................................................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: ......................................................
Електронна поща: ...........................................................................................................................
4а. Пълномощник:
Трите имена: ....................................................................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: ......................................................
Електронна поща: ...........................................................................................................................


5. Длъжник:
Трите имена (Наименование на дружеството или организацията): ...........................................................................................................................................................
ЕИК/ Код по БУЛСТАТ: ................................................................................................................
Адрес (седалище/адрес управление): ...........................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: ......................................................
Електронна поща: ...........................................................................................................................
6. Законен представител:
Трите имена: ....................................................................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: .......................................................
Електронна поща: ...........................................................................................................................
5а. Длъжник:
Трите имена (Наименование на дружеството или организацията): ...........................................................................................................................................................
ЕИК/ Код  по БУЛСТАТ: ...............................................................................................................
Адрес (седалище/адрес управление): ...........................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: ......................................................
Електронна поща: ...........................................................................................................................
6а. Законен представител
Трите имена: ....................................................................................................................................
Телефон: ........................................................................ Факс: .......................................................
Електронна поща: ...........................................................................................................................
7. Основания за компетентността на съда:
а) Постоянен адрес (седалище) на длъжника
б). Място на изпълнение на задължението
8. Банкови сметка, по която длъжникът може да плати присъдената сума:
...........................................................................................................................................................
9. Парично вземане:
а) размер и валута: .............................................................................................................................
б) Лихва:
..................................
лихва от
.............................. г.
до
.............................. г.
Лихва:
..................................
лихва от
.............................. г.
до
.............................. г.
Лихва:
..................................
лихва от
.............................. г.
до
изплащане на вземането
в) за какво е паричното вземането: ....................................................................................................
10. Предаване на заместими вещи:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
/ Вид, количество и качество /


11. Предаване на движима вещ
а) описание на вещта:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
б) От какво произтича задължението за предаване
       Предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да върне
       Предаването на движима вещ, която е обременена със залог
       Предаването на движима вещ, която е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението
12. Обстоятелства, от които произтича вземането:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
13. Солидарна отговорност          ДА/НЕ
14. Допълнителни изявления и допълнителна информация:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Искане:
С настоящото, моля съдът:
       да издаде заповед за изпълнение,
       да издаде изпълнителен лист.
Декларирам, че доколкото ми е известно, предоставената информация е вярна.
Приложения:          1/ пълномощно (ако заявлението е подадено от пълномощник)
2/ документ за внесени държавни такси.
Подпис: ............................................УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
Заявлението се попълва на пишеща машина или четливо на ръка.
1. Данните за съда са попълнени за всеки отделен съд, а данните за делото се попълват от съда при постъпване на заявлението.
2. Попълват се името/наименованието/фирмата на заявителя/кредитора и пълния адрес/седалище и адрес на управление. Останалите данни (телефон, факс и електронна поща) се попълват по желание на заявителя.
3. Ако заявителят/кредиторът е ненавършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочва името и пълния адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което, той може да извършва и приема правни действия.
4. Ако заявлението се подава чрез пълномощник, данните за неговия адрес, телефон, факс и електронна поща се попълват, само ако заявителят/кредиторът желае чрез пълномощника да получава съобщенията от съда.
Ако заявителите/кредиторите са двама, данните за втория се попълват в т.т. 2а - 4а. Ако заявителите/кредиторите са повече, данните за тях се попълват в т. 14.
5. Попълват се името/наименованието/фирмата на длъжника и пълния адрес/седалище и адрес на управление. Останалите данни (телефон, факс и електронна поща) се попълват, ако са известни на заявителя/кредитора.
6. Ако длъжникът не е навършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочва името и пълния адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което, той може да извършва и приема правни действия.
Ако длъжниците са двама, данните за втория се попълват в т.т. 5а и 6а. Ако длъжниците са повече, данните за тях се попълват в т. 14.
7. В т. 7 се подчертава основанието за компетентността на съда.
8. По желание кредиторът може да посочи банката и IBAN или друг подходящ банков код на сметката, по която да му се преведе присъдената сума.
9. Посочва се с цифри и думи размерът на главницата и валутата на дълга.
Посочва се видът и размерът на лихвата и началната дата.
10. Посочва се вида, количеството и качеството на заместимите вещи.
11. Посочва описанието на движимата вещ. Подчертава се от какво произтича задължението за предаване.
12. Посочват се обстоятелствата, от които произтича вземането.
13. Посочва се дали отговорността на длъжниците е солидарна или разделна..
14. Можете да използвате това поле, ако се нуждаете от повече място за което и да е от полетата по-горе или за предоставяне на допълнителна информация, която ще бъде от полза за съда. Например, ако има няколко ответника, всеки от който е отговорен за част от вземането, Вие може да посочите тук индивидуалните суми, които се дължат от всеки отделен ответник.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ/КРЕДИТОР
1. Заявлението за издаване на заповед за изпълнение се подава до съответния районен съд, по постоянния адрес(седалище) на длъжника или място на изпълнение на задължението.
2. Заявление по този образец се подава лично, чрез пълномощник или по пощата.
3. Съдът разглежда заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за изпълнение в тридневен срок, освен когато:
  искането не е направено по настоящия образец;
  вземането не е парично или за предаване на заместими вещи или на прехвърлена движима вещ, получена със задължението да бъде върната или е обременена със залог, или когато размерът на вземането или цената на вещта и над 25.000 лева (освен когато законът допуска предявяването на вземане с по-голям размер).
  искането е в противоречие със закона или добрите нрави;
  длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на Република България;
  длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията на Република България.

1 коментар:

Анонимен каза...

Здравейте,

имам следния проблем:
От Баща ми наследявам имот-сграда за сезонно ползване.Сградата е построена в/у
общинска земя(навремето е била такава) и е предостъпена с право на ползване.
След време общината ми съставя оценителен протокол, но ние не купуваме земята.
Как може да узаконя постройката?
Имаме строителни документи:
обястнителна записка и чертежи на постройката, но нотариален акт НЕ.

В момента земята не е общинска и сме намерили собствениците-те имат желание да ни я продадат.

Възможно ли е да?
се узакони построиката и да се извади нотариален акт