неделя, 3 март 2013 г.

Продажба на идеална част от дворно място

Промяна на имотните граници на поземлените имоти 

Скица имоти

 Много често в практиката се наблюдават случаи, при които сградите в две съседни дворни места (поземлени имоти) са построени в непосредствена близост до имотната граница, на по-малко от допустимото разстояние по Закон. По правило разстоянието от сградата до имотната граница, деляща две съседни дворни места, трябва да бъде поне 3 метра. Ако разстоянието е по-малко, тогава  строежът се определя от Закона като незаконен строеж.


Незаконните строежи 

подлежат на премахване, освен ако не могат да се узаконят. Случай на такова строителство е изобразен на горната скица, където:
- мж означа масивно жилише (къща)
- 1 и 4 м са отстоянията от всяка къща до имотната граница.
Къщата, построена в дворно място -1 не отговаря на правилата на ЗУТ (Закона за устройство на територията), защото се намира на по-малко от 3 м от имотната граница и представлява незаконен строеж.

Възможностите за узаконяване 

 

са предвидени в ЗУТ. Съгласно чл.15 ал. от ЗУТ: "Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи". Това означава, че собствениците на дворно място 1 и на дворно място 2 следва да подпишат предварителен договор на основание чл.15 от ЗУТ за покупко-продажба на идеална част, оцветената в зелено "придаваема част", с ширина поне 2 м в конкретния случай. Този предварителен договор да заверят пред нотариус, след което да инициират процедура по изменение на Плана за регулация пред общината по местонахождение на имота. След като измененият План за регулация влезе в сила (със Заповед на Кмета), се извършва прехвърлянето на идеалната част пред нотариус от собствениците на дворно място 1 на собствениците на дворно място 2. Промяната се нанася в кадастралната карта и строежът вече е законен, т.к. отстоянието от имотната граница вече не е 1 м, а 3 м.
 Друга възможност е съседите взаимно да си дадат нотариално заверено съгласие за строеж на имотната граница.
Няма коментари: