ЗА МЕН


Казвам се Антоанета Ненова.
През 2006 г. се дипломирах като магистър юрист в Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” с успех 6.00 от трите държавни изпита и среден успех от следването 5.90. Правото е моето второ висше образование. Магистър съм и по „Биология и химия”.

 Моят опит:
Имам богат опит с недвижимите имоти: право на собственост; придобиване чрез сделка, по давност, по наследство; възстановяване на собственост върху земеделски земи; изменения на регулационни и застроителни планове; делба и разпределение на ползването и всичко, свързано с имотите. Същото важи и за трудовото право и търговското право: сключване и прекратяване на трудови договори, регистрация и преобразуване на търговски дружества и клонове на юридически лица, в това число юридически лица с нестопанска цел. Този опит натрупах в продължение на 19 години, считано от 1993 г. като посредник по сделки с имоти в  „Тонико недвижими имоти” ЕООД (понастоящем – ООД), където и понастоящем съм съдружник.

От 2007 година практикувам като юрист – консултант по имоти, а от 2010 година прилагам познанията си и в гражданския процес.

Като адвокат мога да бъда полезна в областта на гражданското право и малко по-малко  в наказателното право.

Силата ми е в гражданското право:

  • вещно право (собственост, съсобственост, ограничени вещни права - право на ползване, право на строеж, сервитутни права);
  • облигационно право (договори, събиране на вземания);
  • Закон за устройство на територията (ЗУТ);
  • семейно и наследствено право;
  • търговско право: регистрация, преобразуване, правно обслужване на търговски дружества.


Считам се амбициозна, което ми помага в състезанието, наречено Правораздаване. За мен правото е предизвикателство, което трябва да се покорява ежедневно с много четене, разсъждения и отлична подготовка.

Знанието не е даденост, а се създава, натрупва и надгражда постоянно.

30 коментара:

Анонимен каза...

Здравейте,адвокат Ненова. Предстои ни дело за определяне правото на полване на неподеляем наследствен имот-дворно място в урегулирани дворищни граници. В предната част на двора има масивна къща,построена с отстъпено право на строеж на двама от общо шестте наследници на дворното място. В дъното на двора има незаконно построена масивна къща от други двама наследници .Тези,които са в дъното на двора искат да освободим пътека-широка 3 м. от оградата до къщата ни-плътно за да можели " да влизат с кола до имота си". В това три метрово пространство ние сме си посторили паянтова постройка за дърва и въглища,имаме овошки,малка градинка. Ние предоставяме пътека за преминаване,която е широка около 1.20 см. Може ли съдът да ни накара да отстъпим 3 -те метра за преминаване или е редно пътеката да остане в сегашните си размери. Мислим да изискаме от Областния управител право на преминаване през съседен имот,който в случая е държавна земя,стопанисвана от Горско стопанство,за да не нарушаваме комфорта си, а хората от дъното на двора когато им се налага да влизат с кола с по-големи товари-дърва ,мебели и др. да ползват съседното дворно място.Какво можем да изтъкнем пред съда,за да си останем в сегашното положение.Благодаря за разбирането.

А.Ненова каза...

Съветвам Ви да проверите по регулационен план как се осъществява достъпа до вътрешната къща -дали не се предвижда друг достъп, освен от съществуващата улица.

Анонимен каза...

Къщата е незаконна,така че никога във времето не е предвиждан друг достъп. Можем ли да изтъкнем това като довод в наша полза?

А.Ненова каза...

Законността на сградата не е предмет на делото.

Ivan Petrov каза...

Чета статия в сайта Pariteni.bg (Как се прехвърля имот между роднини), където цитират Вашето име.
Цитирам част от статията:
Дарението на имот, придобит и прехвърлен в горните срокове (3г., 5г.), също се облага. Данъчнозадължен е надареният. Дължимият данък в случая е 10%. Начислява се върху данъчната основа, която е равна на разликата от нула до цената на имота, записана в нотариалния акт за дарение.
Въпросът ми е облагането важи ли ако дарението е по права линия.
Дарението по принцип не се ли смята за необлагаемо по ЗДДФЛ?

А.Ненова каза...

Съгласно чл.44 ал.3 от ЗМДТ(Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
Чл.44 ал.5 ЗМДТ гласи: Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.


Анонимен каза...

Здравейте г-жо Ненова,
наследник съм на къща,построена в 1931г в общинско дворно място ,в последствие закупена от баба ми през 1955г. с нотариално заверен договор за покупко-продажба.От тогава има партида в данъчните служби и стриктно са плащани съответните данъци.През 2002г.ни бе издаден Нотариален акт за къщата по обстоятелствена проверка, с който съм признат за собственик по наследство и изтекла давност с признато право на стоеж.През 2004г. реших да продам къщата на друго лице,но какво беше изненадата ми,когато след отправена нотариална покана от нотариуса към Общината,както е по закон, получихме 2 страници обяснения, с които ни разясняваха,че не съм собственик нито на дворното място нито на къщата.Нотариалния акт за къщата,го квалифицираха като недействителен и в този случай собственика на земята(Общината) придобивал и собствеността и върху съществуващите сгради.В крайна сметка пишеше ,че считали ,че не следва да се извършват разпоредителни сделки с общинския имот от трети лица, изпратили поканата.В последствие не последваха никакви действия от страна на Общината.Междувременно тази година 2015 си извадих актуални скици и на дворното място,където пише ,че е общинска частна собственост,а на къщата съм написан аз като собственик.Сред запитване до Общината,дали мога придобия дворното място без търг и конкурс и на каква цена,ми бе отговорено ,че според техните документи нямали данни за отстъпено право на строеж за тази къща и изискаха още документи с, които да докажа дали имам отстъпено прави на строеж,въпреки ,че в нотариалния ми акт за къщата изрично е записано "с отстъпено право на строеж"!Въпросите ми към вас са следните:
1. Може ли да придобия дворното място по давност и владеене, което е частна общинска собственост.Доколкото видях подобен случай,би трябвало да е изтекла давност повече от 10г.,тъй като къщата е придобита и се владее от семейството ми и аз като техен наследник,от 1955г. до момента.Освен това спрямо промените на ЗОС и ЗС са изтекли 10г. в период от 01.06.1996г. до 01.06.2006г., когато не съществува забрана за придобиване на общински имоти частна собственост по давност и все още не е спряна да тече давността за имоти ОС и ДС.
2.Ако междувременно, реша да продам къщата на трето лице ,трябва ли пак да поканвам предварително Общината да я закупи.Какъв отговор мога да очаквам от Общината в този случай към настоящия момент.
Предварително благодаря за отговорите!
При необходимост от още подробности мога да дойда с документите в кантората ви за допълнителна консултация.
Георги

Анонимен каза...

Здравейте адвокат Ненова, имаме наследствен имот зем.земя -нива.Наследниците сме 5. Решихме да я продадем, но когато дадохме номера на имота на купувач разбрахме, че един от наследниците е продал своята идеална част на дружество, но в същия ден е дал на същото дружество целия имот под аренда за срок от 15 години. Това е станало през м. март 2014 г. През м. юли същата година арендаторът, е преарендовал имота от едно дружество на друго, на което управител е едно и също лице. В случая ние не можем да продадем имота на пазарна цена, тъй като договорът за аренда е за срок до 2030 г. и е на символична цена 10 лева. Въпросът ми е, дали може да се развали договорът за покупко продажба, поради това, че не е предложена идеалната част на съсобствениците, въпреки че от м. март 2014 г. са минали вече 2 години, но фактически ние сме разбрали за сделката началото на м. март 2016 г.? Може ли да се развали договорът за аренда и по какъв начин? Сделките са направени чрез адвокат, упълномощен с пълномощно, в което е посочено, че може да продава и дава под аренда и др. Благодаря Ви предварително!!!
С УВАЖЕНИЕ: Светла Атанасова

Unknown каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
стефанов каза...

Пише Ви г-н Стефанов
Госпожо Адвокат имам оставен от баща ми имот състоящ се от къща и половината от дворно място .Вярно ,че от 30 години никой не живее в нея ,няма електричество и водоснабдяване , но аз съм и плащал данъци в общината.С течение на времето се е саморазрушила и за да има някаква постройка съм направил вид лятна кухня и гараж.По скицата от общивата излиза че имам къща но по новия кадастър излиза гараж с кухня.Как да постъпя за да си възстановя имота както е по скица и нотариален акт ?

А.Ненова каза...

За да възстановите къщата следва да се снабдите с разрешение за строеж, което се издава от общината въз основа на одобрени инвестиционни проекти.

Бобчев каза...

Купувам УПИ, на което има стара постройка без удостоверение за търпимост.
Продавача не иска да извади, защото е на имотната граница и не се разбира със съседите. Ако сделката се изповяда така аз ставам ли собственик на къщата, която няма да фигурира в нотариалния акт и ще мога ли самият аз да си направя после процедурата по издаване на удостоверението?
Благодаря ви!
Христов

А.Ненова каза...

Нека в новия нотариален акт да се запише, че парцелът се продава с всички подобрения и приращения в имота. По правило собственикът на земята е собственик и на построеното върху нея. Вие също можете да инициирате процедурата по издаване на удостоверение за търпимост, но ще Ви е необходимо съгласието на съседите, т.к. постройката е на общата имотна граница.

Бобчев каза...

Г-жо Ненова, благодаря ви за бързия отговор!
Точно така е записано в предварителния договор. Надявам се да го впишем и в нот.акт.
Работите ли с клиенти извън територията на вашата област?
ако всичко мине благополучно ще ни трябва юридичска помощ. Ще се свържа с вас.

Анонимен каза...

Здравейте! Нека започна по-отдалеко историята. Преди много години покойният ми дядо се отрича и изгонва брата на баща ми. След като почиват баба ми и дядо ми за техният имот се грижим аз, баща ми, майка ми и сестра ми. Чичо ми от години не се интересува от имота и не се е завръщал дори в града, в които живеем. Той има 2 деца, с които поддържаме много добри взаимоотношения. Те обаче са в чужбина.Нито аз, нито те го познаваме. Изоставил ги е като малки. Те правиха опити за уреждане и продажба на имота преди да заминат за чужбина, но баща ми дума не даваше и мислеше за брат си, евентуално да изживее старините си в бащиния си имот и тн. Преди 3 години сестра ми се омъжи и съпругът и започна да обработва баща ми, като непрекъснато подмяташе за имота. Междувременно взаимоотношенията между мен, баща ми, сестра ми и съпругът и непрекъснато се влошаваха. Постепенно съпругът на сестра ми успя да убеди баща ми да започне процедури по прехвърляне на имота. Всичко се крие от мен и се действа тихомълком, но успях да разбера че баща ми вече е намерил 3-ма свидетели, които да потвърдят че той се е грижил и поддържал имота в последните години. Най-вероятно ще се опита да извади констативен нотариален акт и да прехвърли имота на свое име, след което да го прехвърли на сестра ми. Въпросът ми е, може ли да се оспори всичко това от мен и от децата на чичо ми след време? Все пак ако те са били в чужбина и от време на време са си идвали, то аз съм полагал грижи за тоя имот наравно с баща ми през цялото време и не смятам лишаването им от наследство по втория начин за правилно. Предварително Ви благодаря за отделеното внимание!

Л. Попова каза...

Здтавейте! Искам да купя къща в село, която е отразена в скицата на имота, но няма строителни книжа. Собственикът не е извадил удостоверение за търпимост, тъй като живее в чужбина. Ще дойде да сключим сделката, но въпросът ми е дали ще може да извади това удостоверение за търпимост и колко време ще му бъде необходимо за това. Благодаря Ви предварително за отговора!

А.Ненова каза...

Удостоверение за търпимост се издава за търпим строеж, който не е изграден в противоречие със строителните правила и норми. Сроковете за издаване на документа се определят от съответната община, но варират в рамките на 14 до 30 дни.

Румяна Петрова каза...

Здравейте,

Ако се прехвърли имот на един наследник срещу задължение за издръжка и гледане, може ли това прехвърляне в някой момент да се оспори от други наследници? Благодаря

Анонимен каза...

Купих къща от ЧСИ,но се оказа част от земята върху който е построена къщата е част от съседния парцел
Какви могат да бъдат последствията и дали могат да не ме допуснат до владение на имота

Анонимен каза...

Калоян Димитров

Купих къща от ЧСИ,но се оказа част от земята върху който е построена къщата е част от съседния парцел
Какви могат да бъдат последствията и дали могат да не ме допуснат до владение на имота

Анонимен каза...

Адвокат Ненова,
ЗДРАВЕЙТЕ!
В дело за дела на имот сме, което завежда бившия ми съпруг.
Назначена е пазарна оценка
Има строеж и разширяване подобрения които не са узаконени
Мога ли да искамотлатане на делото за узаконяване и за да се дели законен имот?
Съсобстверост 50/50е разпоредена
А съдът определи вещо лице
На 25,04,2018 е датата на явяване

Unknown каза...

Здравейте адвокат Нинова през 2005 година родителите ми са закупили 300 квадратни метра от декар и 30 квадратни метра на останалите 730 квадратни метра има още двама собственика единия си ипотекирал Неговата идеална част а другия не мога да го открия Как мога да направя делба без тях?

Веселин Иванов каза...

Здравейте,адвокат Ненова!
Имам разрешение за строеж на жилищна сграда. Тя ще е разположена на лицевата страна на парцела към главна улица. Успоредно със строежа на сградата, започнах строеж на лятна кухня на вътрешната граница със съседа. Бътрешна граница съседа е застроил с 2 летни постройки, като западните им стени служат като ограда. За тях най-вероятно има удостоверение за търпимост. Моята лятна кухня е долепена до едната негова, като не е спазено изискването за отстояние. Размерите на лятната кухня ще са 6.5 метра дължина, 3.8 метра широчина и 3.4 метра височина. Съседа не желае да даде съгласие за неспазване на отстояние. Въпросът ми е, незаконен ли е моя строеж и какви последствия може да има?

Unknown каза...

Здравейте! Имам следния въпрос!Сега през юли 2019г продадох земеделски земи.Последната рента съм получила през ноември2018.Имам ли право на рента за 2019 след като земята е била използвана 8 месеца преди продажбата

Unknown каза...

Моля да извинение че не се представих!
Магдалена Йорданова Димитрова се казвам!

Стоянова каза...

Здравейте госпожо Ненова , през 2002 г закупих първа секция от трисекциона сграда , изградена върху 945 кв м. държавна земя / по късно общинска / или с отстъпено право на строеж -не съм собственик на земята ,но във всички документи пише ,че съм ползвател на една трета от 945 кв или 295 кв.м. .Има решение на съда от 1990 г за разпределяне на двора в реални граници за ползване. През 2005 г собствениците на 2ра / средната /секция купуват своите идеални части от 295 кв м. и през 2018 г като собственици с общината ,без да ни уведомят, правят нова делба за реално ползване , като 1ва секция получава 262 /тоест аз / кв м ,2ра секция 295 и 3 та 327 кв м По закон колко метра трябва да е лицето ми към улицата и може ли да се оспори този казус ?Другият проблем е ,че на терасите си от вътрешната страна на двора, изградих бани без проект който са незаконни, какъв е начина да ги узаконя, без да се налага да искам разрешение от съседите /средна секция / Благодаря предварително !

Анонимен каза...

Здравейте, адвокат Ненова! Казвам се Мария. Имам странен казус и се надявам да ми помогнете, защото нищо не разбирам. Майка ми преди малко повече от 10 години купува сграда, като през различно време и предлагат етажите. Тя е собственик на два етажа и тавана, като си мисли, че и мазето се включва защото е идеална част от сградата. Но миналата година един мъж закупува другата сграда до нас, тя се води сграда близнак. Съответната сграда я прави в хотел и ни казва, че е купил нашето мазе и земята. Ние не сме уведомени, че изобщо се продават или пък, че са купени. Въпросът ми е имали ли право да го вземе и какво можем да направим? Благодаря ви предварително и се извинявам за начина, по който се изразявам но съм притеснена в момента.

Ashe Hayrol каза...

Здравейте, Продавам западната половина на двуфамилна къща построена с отстъпено право на строеж върху неделим общински парцел.Но парцела има постройка лятна кухня в наториалния акт на собственика на източната половина и е отразена в скицата като ПМС.Въпросът ми_законла ли е или не и на кого се полага да я ползва.Прато на строеж е предоставено на мое име и на името на собственика на източната половина.Казвам се Айше Хайрол/Ayshe Hayrol/

Unknown каза...

Здравейте казвам се Миглена искам да попитам през 2009 г ми прехварлиха един етаж в едно и таван като площ 100 кв м и има разпределителен протокол че кои от коиа страна има право да ползва застроено и не застроено ка то 100 идеална част прехварлена ми е и земята нали която е закупена и строена кастата като в тази част която имам право да ползвам аз има гараж застроен от87 г но като постройка това не ми е преписан и аз го ползвам 13 години вашност човека които ми продаде етажа и земята ми го остави да го ползвам защото му го платих след 87 минава нова регулациона линиа и половината попада в чужд имот има разрешение за строеж и дадена протокол а линиа за гаража може ли след толкоз години да си го вземе човека след като ми е подписал земята варху която сам за купила аз какви докъм трябват да изкарам

Йорданка Иванова каза...

Йорданка Иванова,
Уважаема, г-жо Ненова,
На нашето ЕООД му предстои да наеме 2 работника в строителството на трудов договор. Заедно с тях искаме да работят две лица, от които едното е регистрирано като СОЛ свободна професия със строителна специалност, другото лице е ЗП и има документ по строителна специалност. Защо ИТ настоява и двете СОЛ да са по ТД, та нали са самонаети. не е ли достатъчно да имат граждански договор с ЕООД-то?
Ще ни глобят ли, понеже ИТ търси прикрит ТД.
В др. държави на ЕС е обичайна практиката дружества фирми да наемат автономни, самонаети лица. Благодаря за отделеното време!